Diskussion mellan två personer i kontorsmiljö.

Varför välja Treserva - e-hälsa - välfärd?  

Vår ledstjärna är att säkerställa att alla medborgare får en rättssäker välfärdstjänst som leder till delaktighet och självständighet. Treserva – e-hälsa – välfärd knyter effektivt samman den enskilde individen med myndighet, utförare och andra aktörer vilket ökar tillgängligheten, ger snabbare kommunikationsvägar och sätter den enskilde i centrum.

Tjänsten för e-hälsa– välfärd minimerar administrativt arbete och möjliggör mer tid för operativt arbete för såväl myndighets- som utförarorganisationer. Genom ett väl utvecklat beslutsstöd kan verksamheten kontinuerligt utvärderas och förbättras. Eftersom Treserva är moduluppbyggt så väljer och betalar ni endast för de moduler verksamheten har behov av och får därmed en kostnadseffektiv och kundanpassad helhetslösning.

30%
av Sveriges kommuner använder Treserva
+ 30 års
erfarenhet av socialtjänst och kommunal e-hälsa har byggts in i Treserva
+ 350 000
användare av Treserva varje dag

Vision e-hälsa 2025

Birgit Wahlström, produktstrateg för Treserva berättar om hur CGI vill bidra till framtidens vård och omsorg.

Åldrande befolkning

Charlotte Robertsson, produktägare för Treserva, berättar om utmaningarna och hur hon ser på möjligheten att bemöta dessa med systemstöd, egenmonitorering och AI.

Fördelar med Treserva – e-hälsa – välfärd

Enkelt att göra rätt

Självinstruerande och stödjande processer. Säkerställer att information naturligt följer med i alla delar och guidar användare genom flödet. 

Nära och mobilt

Åtkomst till systemet oberoende av var personalen befinner sig. Möjliga lösningar för digital signering och scanning av dokumentation.

Tjänster för digital dialog

Digitalisera er verksamhet ytterligare genom integrerade e-tjänster. Med e-tjänster ges möjlighet till digital dialog med brukare, patienter och närstående och därmed göra individen till medskapare.

Säkerhetsfokus

Systematiskt och proaktivt arbete för att hålla hög säkerhetsnivå inom informationssäkerhet. Våra datacenter är mycket säkra anläggningar med redundans som är placerade i Sverige. 

Hållbart

Våra specialister hjälper er med data, rådgivning och strategier för hållbarhet och ESG. Läs mer om vad vi gör på hållbarhet och ESG.

 

 

Smiling young male customer support executive in call centre.
Mentor förklarar ett projekt för sin adept framför datorn

Vad ingår i Treserva – e-hälsa - välfärd? 

Vi har i samverkan med Sveriges kommuner, regioner, utförare och andra parter tagit stafettpinnen för att tillsammans bidra och bygga ett digitalt ekosystem för framtidens e-hälsa och välfärd. Vi hjälper kunderna att lyckas genom att binda ihop deras komplexa situation av integrationer till en helhet.

Treserva är ett omfattande och komplett stöd med hög funktionalitet för hela verksamhetsområdet e-hälsa och välfärd. Treserva levereras säkert antingen som lokal installation (on-prem) eller som en molntjänst ”Software as a Service” (SaaS) med drift och underhåll från våra säkra svenska datorhallar.

Treserva erbjuder även möjligheter till integration med andra system som t ex ekonomi-, utbetalnings- och planerings- och insatsrapporteringssystem samt e-tjänsteplattformar med flera.
 

Tjänster

Effektiviseringsstöd

Behoven och kraven in om e-hälsa och välfärd förändras och vidareutvecklas kontinuerligt. För att ert IT-stöd ska kunna ge optimalt stöd över tid behöver era processer och arbetssätt analyseras regelbundet. Efter genomförd analys överlämnas en rapport med förslag på åtgärder och därefter implementeras förändringarna i ert IT- stöd. Våra erfarna konsulter erbjuder sådana analyser inom samtliga verksamhetsområden och kan vid behov även genomföra åtgärder i systemet via effektiviseringsstöd.

Personlig kundkontakt

I en situation med hög arbetsbelastning och personalomsättning skapar tjänsten personlig kundkontakt trygghet och struktur via utökat applikatoriskt stöd. Tjänsten erbjuder regelbundna möten med en namngiven applikationskonsult, med möjlighet till fördjupad kunskap om arbetsmetoder, funktionalitet och optimerade inställningar i systemet. 

Beslutsstöd tjänstepaket

Med beslutsstöd kan stora datamängder sammanställas och analyseras. Resultatet presenteras och visualiseras i grafer, diagram och listor. Valda diagram kan publiceras exempelvis på kommunens intranät eller via behörighetsstyrd tillgång till BI-portalen. Det innebär att beslutsfattare och nyckelpersoner kommer att ha tillgång till uppdaterad information på ett enkelt sätt. Via beslutsstöds tjänstepaket erbjuds ni även möjligheten att få hjälp med att anpassa rapportmallar utifrån era specifika behov av våra erfarna applikations- och BI-konsulter. 

 

Colleagues in front of a computer with a agile scrum board on the screen.
Kollegor i kontorsmiljö

Utökad nytta

Beslutsstöd

Rätt data ger värdefulla insikter och kraft att fatta intelligenta beslut. Ett integrerat beslutsstöd kan presentera aktuell och relevant information för att kunna mäta, följa och jämföra nyckeltal och utifrån dessa dra slutsatser om trender i verksamheten. Beslutsstödet effektiviserar det dagliga arbetet och ger dessutom möjlighet att fatta beslut utifrån datadrivna insikter och att följa upp resultatet på ett effektivt sätt.

Digital avställning

Kraven på långtidsbevarande har funnits länge och traditionellt har det inneburit stora fysiska arkiv med begränsad digital tillgång. Med vår lösning digital avställning erbjuder vi stöd för digitala transporter av information för digitalt långtidsbevarande i en eArkiv-lösning hos Arkivmyndigheten som ersätter den manuella hanteringen av pappersutskrifter. 

Avvikelse

Att återföra erfarenheter av avvikelser inom hälso- och socialtjänsten är centralt i kvalitetsarbetet. Hela kedjan av avvikelserapportering kan hanteras inom ramen för funktionen för avvikelse. Hanteringen kan skräddarsys för att passa olika verksamheter (ÄO, IFO, HSL m fl). 

PIX ersättning

PIX ersättning är utformat för utbetalning av habiliteringsersättning och möjligheterna är ännu fler. Syftet med PIX ersättning är att förenkla och automatisera en process där närvaro och ersättning har ett samband. Dubbelregistrering och manuella processer ersätts av ett automatiserat och självklart flöde i verksamhetssystemet. 

PAX bokning

PAX bokning är framtagen för att hjälpa våra användare med ett nytt sätt matcha brukarens behov mot verksamhetens utbud. PAX bokning hjälper till att få rätt person på rätt plats. Lösningen hjälper kommunen att göra riktigt bra matchningar med en automatisk matchningsfunktion som ersätter manuellt och administrativt arbete. 

 

Kom igång enkelt med Treserva – e-hälsa - välfärd

De flesta av Treservas nyinstallationer är resultat av offentliga upphandlingar enligt LOU. I många projekt levererar CGI Treserva som ett fastprisåtagande där projekttiden varierar beroende på komplexitet. Vi genomför alltid våra projekt utifrån en välbeprövad leveransmodell. 

Så här startar ni upp Treserva – e-hälsa - välfärd

Beroende på förutsättningarna i upphandling och i projekt kan de olika faserna i vår leveransmodell variera: 

Treserva-process