Förflyttning av fokus till kärnverksamheten

I samband med det ökade behovet av digitalisering och förstärkt informationssäkerhet inom offentlig verksamhet, har Vallentuna Kommun tagit betydande steg för modernisering av IT-infrastruktur och intensifiering av säkerhetsarbetet. Denna omvandling möjliggör en skarpare inriktning på kärnverksamheten inom social- och hälsovård med förbättrad effektivitet och trygghet. För att uppnå detta har Vallentuna och CGI omformat helhetslösningen för systemstödet Treserva genom bland annat en övergång till Treservas SaaS-lösning.

”Vi är tacksamma över de täta dialoger vi har haft redan från start vilket har lett till att vi kunnat matcha behoven på ett bra sätt! Vårt fina samarbete har varit avgörande till det som nu levereras” säger Sofia Mossberg, Systemägare för Treserva i Vallentuna Kommun.

Intensifiera säkerhet och digitalisering

Vallentuna kommun har i likhet med andra kommuner en kommande demografisk utmaning med en åldrande befolkning där behovet av insatser bedöms öka inom flera områden i kommunen. Samtidigt ser vi ökade utmaningar inom säkerhetsområdet, vilket ställer högre krav på aktörer inom offentlig verksamhet att jobba aktivt med informationssäkerhet.

Detta medför större belastning på all omsorgsverksamhet inom kommunen och dess relaterade IT-stöd. Informationstillgångar behöver tillgängliggöras, vara korrekta och säkerställa att endast behöriga har åtkomst. Med bakgrund i detta påbörjades en dialog kring möjligheterna att accelerera säkerhetsarbetet med en långsiktigt hållbar IT-infrastruktur. Samtidigt arbetade Vallentuna och CGI för att utöka möjligheterna att mobilt och flexibelt tillgå information från olika digitala medel. Genom en tidig dialog kring utmaningar och behov kunde CGI stödja Vallentuna kommun i framtagandet av de parametrar som krävdes för att forma en helhetslösning.

”I dagens samhälle är det extra viktigt att skydda den känsliga information om våra kommuninvånare som finns i Treserva. Vi såg att det bästa skyddet skulle vara hos en leverantör med expertis kring informationssäkerhet och som faktiskt arbetar med det här dagligen. Vi har genom en migrering till SaaS kunnat höja säkerheten in till Treserva men även inom Treservas väggar” säger Sofia Mossberg, Systemägare för Treserva i Vallentuna Kommun.

Skifte i hanteringen av olika funktioner

För att ytterligare stärka säkerhetsarbetet och möta framtidens krav inom omsorgsverksamheten gjordes ett skifte i hanteringen av olika funktioner och en övergång till Treservas SaaS-lösning genomfördes vilket betyder att CGI tar hand om driften för verksamhetssystemet Treserva. Kommunen valde samtidigt att modernisera Treservas funktionalitet inom områdena äldreomsorg och funktionsnedsättning. Vidare införskaffades fler funktioner till Treservas mobila applikationer inklusive förstärkt inloggning samt en lösning för att digitalt kunna arkivera journaler och akter. Vallentunas lösning kommer i och med denna flytt hanteras i CGI:s säkra datacenter.

”En av Vallentunas högsta prioriteringar är att säkerställa att information inte når obehöriga. I och med migreringen till SaaS får vi ett helhetsgrepp om vårt säkerhetsarbete och vi behöver enbart samarbeta med leverantören för driften av Treserva. Det ger oss mer utrymme att kunna arbeta ut mot kommuninvånare och dessutom ha full kontroll över våra kostnader och tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle" säger Sofia Mossberg, Systemägare för Treserva i Vallentuna Kommun.

Nytt arbetssätt skapar flera fördelar för verksamheten

Vallentunas förflyttning till SaaS gör att Vallentuna accelererar sitt säkerhetsarbete inom flera områden. Samarbetet resulterar även i att kommunen kan lägga ytterligare fokus på uppdrag kopplade till sin kärnverksamhet: Att betjäna kommuninvånare inom social och hälso- och sjukvård.

Highlights

Accelerera säkerhetsarbetet

CGI:s lösningar omfattas av en robust säkerhet som möjliggörs av den globala kapacitet som idag krävs för att leva upp till framtidens säkerhetskrav. Detta innefattar bland annat ISO-certifierade ledningssystem för informationssäkerhet. Vallentuna får skalfördelarna av en global aktör men också en lösning som applicerats utifrån en lokal närvaro.

Modernisering av systemstödet Treserva

Genom nya moduler och mobila applikationer arbetar nu kommunen i moderna gränssnitt vilket skapar stor flexibilitet och mobilitet för användarna. Med utökat stöd genom digital avställning kan framtidens gallrade akter och journaler tryggt arkiveras digitalt mot kommunens e-arkiv.

”Det viktigaste på CGI är att göra våra kunder framgångsrika! Vallentuna är en framåtlutad kund och jag är glad och stolt över att få ha bidragit till framgången i vårt samarbete och att kunna hjälpa Vallentuna till den plats de är idag. Jag ser fram emot vår kommande samverkan och att fortsätta utveckla Vallentuna till framtidens bästa lösning” säger Johan Stern, Engagement Manager på Treserva.