Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

I mitt föregående blogginlägg berättade jag att tiden är inne för att återstarta och bygga upp totalförsvaret under devisen Tillväxt – Tillsammans – Myndigheter och näringsliv. Att ställa om från nedskärningar till att utbilda, organisera och anskaffa materiel är en utmaning. Något som också är viktigt att få igång är övningar; övningar som leder till att alla beståndsdelar kan byggas ihop till fungerande enheter av människa, metod och utrustning. Under 2020 händer det. Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen i Sverige på mer än 30 år. Över 400 myndigheter, företag och organisationer deltar. 

Det är det försämrade omvärldsläget som gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas. Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, leder och samordnar övningen där bland annat ett 60-tal myndigheter, landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet kommer att vara med.  

Att omvärldsläget försämrats märks till exempel genom ökad militär närvaro i vårt närområde, genom attacker mot nät och webbplatser samt genom påverkansoperationer som används för att forma opinion eller destabilisera samhällsfunktioner. Det visar åter på att det är både myndigheter och industri, till exempel företag på IT- och telekomområdet, som måste bygga upp och agera i normalläge, men även i kris och krig, för att bygga upp ett fungerande totalförsvar.  

I totalförsvarsövningen ingår att öva försvar mot ett militärt angrepp mot Sverige, att skydda civilbefolkningen och att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.  

I den första delen av Totalförsvarsövning 2020, som startat redan nu i början november och sträcker sig in i 2020, övar bland annat kommuner, länsstyrelser, regioner och militärregioner sina egna faktiska planer utifrån ett scenario där beredskap höjs. I den mån scenariot innefattar problem med exempelvis elförsörjning eller säkra kommunikationer, kommer näringslivsaktörer att medverka. Mycket av utmaningen ligger i att identifiera roller, vilket ansvar man har, vilka regler som gäller och hur man samverkar över myndighets- och organisationsgränser. Denna blogg kommer under 2020 att ivrigt rapportera hur övningsmomenten utvecklas.  

Totalförsvar – Tillväxt – tillsammans genom Tillit. Men först en riktigt GOD JUL.  

About this author

Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till ...