Varför välja Heroma

Varför välja Heroma - HR-system och lönesystem?

Att samla, hantera och underhålla komplexa HR- och löneprocesser i ett system är en dröm för många organisationer, men inte alla förunnat. Heroma – ett HR-system och lönesystem som följer svenska lagar och kollektivavtal, är svaret på den drömmen. Heroma är en värdeskapande HR-master för hela organisationen, som underlättar alla de processer som ingår i den dagliga HR- och lönehanteringen, såväl som det långsiktiga personaladministrativa arbetet. Chefer och medarbetare får stöd i allt från behovet av t ex anställning till operativ bemanning och uppföljning. Heroma är ett framtidssäkert HR-system och lönesystem som avlastar och hjälper hela organisationen på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

1 000 000+
anställda får lön genom CGI:s olika lönesystem för offentlig och privat sektor
80+
kunder inom kommun, region och myndighet
 
30+
års erfarenhet av HR och lön
 

Fördelar med Heroma- HR-system och lönesystem:

Helhetslösning

Sveriges enda heltäckande HR-system och lönesystem för offentlig sektor, som är utvecklat enligt svenska lagar och kollektivavtal.

Expertis

Med mer än 30 års erfarenhet och stor expertis baserad på erfarenheterna från våra många kunder garanterar vi en säker och flexibel lösning för HR-system och lönesystem, allt skräddarsytt efter era behov.

Flexibelt

Välj och betala enbart för de HR-och lönemoduler som ni har behov av. Lösningarna är mobila och tillgängliga via responsiv webb och specialiserade appar.

Säkert

Hög säkerhet för lokala förutsättningar baserat på utveckling från vår globala säkerhetsorganisation. 

 

Heroma Kompetens: ett effektivt verktyg för kompetensutveckling

Vad ingår i Heroma- HR-system och lönesystem?

Heroma är offentlig sektors helhetslösning för HR-system och lönesystem som erbjuder en fullskalig effektiv lösning för alla HR- och lönebehov i Sverige. Heroma levereras både som molnbaserad Software as a Servicelösning (SaaS) , som lokal installation (OnPrem) eller som full HRM-och löneoutsourcing. Heroma är en av marknadens mest moderna, flexibla och säkra HR-system och lönesystem. Den heltäckande lösningen hjälper er bl a med att digitalisera manuella flöden, skapa flexibla och styrbara gränssnitt för olika roller och få mobilitet via appar. Vidare erhåller ni standardiserade integrationer via API:er samt får möjlighet att på ett enkelt sätt publicera relevant data till intressenter i er organisation via Heromas visualiseringsverktyg.

Heroma är baserat på moduler, vilket betyder att du väljer bara de HR-och lönemoduler du har behov av och på det sättet får den mest kostnadeffektiva och kundanpassade helhetslösningen. HR- och lönemodulerna är lättåtkomliga via Heromas webbportal, oberoende om det sker via datorn, mobiltelefonen eller surfplattan.

HR 

HR-delen är en heltäckande lösning som hanterar alla delar inom bl a rekrytering, anställning, LAS, nämndhantering, kompetenskartläggning, mål- och aktivitetsplanering, lärande,  dokument- och personalakt, förmånsportal, resehantering, arbetsskada, rehabilitering m m.

Heromas HR-och Lönemoduler omfattar följande områden
Rekrytering

Heromas webbaserade Rekrytering stöder hela processen från annonsering till rekrytering och anställning. Processmallar säkerställer tydlig tidplan, förinställda kravprofiler, kompetenser och skallkrav. Rekrytering stöder bl a anonymisering av personer/rekryteringsärenden, e-postmallar för automatiska utskick, intervjukallelser/mötesinbjudan och kandidatprofil. Kunder har möjlighet till prenumeration på tjänster inom sitt intresseområde.

Anställningsguide

Anställningsmodulen förenklar för chefer att registrera nyanställningar, förändringar, tillfälliga placeringar m m, genom hjälp av formulär framtagna för specifika syften och möjlighet till elektronisk signering av anställningsavtal.

LAS

LAS beräknar och simulerar LAS-tider för alla anställda eller rekryteringar utifrån aktuella anställningshändelser. LAS ger snabb tillgång till aktuella LAS-tider utan integrationer eller överföringar och modulen förhindrar att personer missas på grund av ledtider mellan olika system.

Nämndhantering

Nämndhantering hanterar nämnder och styrelser. Nämndhantering ger en överblick över både planerade och genomförda sammanträden. Basfunktionerna hjälper till att bl a skapa nämnder, planera möten, hantera ledamöternas närvaro och räkna ut relevanta ersättningar.

Kompetenskartläggning

Modulen hanterar kompetensroller som definierar vilka kompetenser som krävs för respektive roll, samt har funktionalitet som tydligt redovisar kompetensgap och kompetenskrav för funktionella och formella kompetenser.

Mål och utvecklingssamtal

Modulen stöttar chef, medarbetare och HR med funktionalitet som tydligt redovisar överenskomna mål och aktiviteter samt systemstöd för hantering av medarbetarsamtal.

Lärplattform

Lärplattform hanterar blandat lärande i alla former och kan konfigureras utifrån varje organisations behov och struktur. Modulen kan användas tillsammans med Heroma Kompetens eller som fristående. Medarbetaren har möjlighet att ta ansvar för sin egen kursanmälan samt få tillgång till rekommenderade och obligatoriska kurser. Chefen kan ta del av ett strategiskt verktyg för bl a kompetensutveckling, analys av genomförda obligatoriska utbildningar och framtida utbildningsbehov m.m.

Dokument och personlakt

Dokumentarkivet ger stöd för att samla personalrelaterade dokument och filer säkert och strukturerat i Heroma. Skanning, kategorisering och arkivering hjälper till att digitalisera alla dokument som kan sparas i personliga dokumentarkiv. Personalakten ger stöd för hantering av personaluppgifter utifrån verksamhetens, arbetsgivarens och medarbetarens behov i enlighet med ansvar och lagstiftningen. Löpande anteckningar, åtgärder och överenskommelser med medarbetaren kan sparas digitalt i personalakten.

Rehab och tidiga insatser

Tidiga insatser och rehabilitering är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och stöder att identifiera och dokumentera åtgärder för att undvika ohälsa. Modulen hjälper till att få sjukskrivna tillbaka till arbete genom aktiv rehabilitering. Detta åstadkoms med en effektiv, kvalitetssäkrad och kundanpassad process som är helt integrerad i Heroma.

Lön

Löneadministrationsdelen hjälper er med bl a lön, löneöversyn, semester, pension och ekonomi. Lösningen täcker även tidrapportering, utläggshantering, förmåner, ersättning m m.

Löneadministration

Löneadministration hanterar alla medarbetares löner, ersättningar, frånvaro/ledigheter, måltidsavdrag och övriga lönerelaterade händelser, som t ex förtroendevaldas ersättningar. Administratören har kontroll på att lönerna är korrekta och betalas ut i tid med stöd av bland annat signaler, bevakningar och rapporter.

Löneöversyn

Löneöversyn ger stöd genom hela processen, från skapande av förhandlingsomgång till chefens webbstöd och underlag till medarbetare. Löneöversyn används vid lönerevisioner och hanterar alla moment som görs av både centrala förhandlingsenheter och enskilda lönesättande chefer. När samtliga moment genomförts får den enskilde sin nya lön med eventuell retrolön utbetald.

Självservice

I självserviceportalen finns bl a personliga uppgifter som: kontaktuppgifter, lön, schema, frånvaro och anställning. Det finns även möjlighet att registrera bisyssla, hantera behörigheter (om du är administratör), läsa nyheter, information om olika saldon som gäller dig m m. Självservice hanterar även bl a schemaplaneringsärenden, ledighetsansökningar, sjukfrånvaro, olika typer av arbetsförändringar såsom störningar och övertidsärenden samt elektronisk signering av rapporter.

Resor och utlägg

Heroma Rese är ett enkelt stöd för att skapa reseräkningar, reseordrar, bilersättningar, körjournal, utlägg, långtidsförrättning, representation och gåvor. Hela processen är webbstyrd och modulen är regelverksstyrd och kan anpassas på många sätt, som t ex att restidsersättningen ska betalas ut i pengar eller sparas som komptid. Rese är integrerat med lön och resurshantering och administratören får stöd kring lagar och avtal kring exempelvis traktamente.

Förmånsportal

Förmånsportalen är ett mycket användarvänligt stöd i självservice som förenklar och effektiviserar det dagliga arbetet för kvittohantering. Kvittohanteringen minimeras och kvalitetssäkras samt data från hela Heroma kan användas för att det administrativa arbetet ska minimeras. I förmånsportalen bestämmer kunden själv vilka förmåner som samlas och hur de grupperas.

 

En kvinna som lutar sig fram över en kvinna och en man och visar dem något i en präm
Två affärskollegor som diskuterar och ritar på en whiteboard

Resurshantering

Inom resurshantering hjälper vi er med bl a schemaplanering och schemaoptimering, vikariehantering, flex-, projekt- och tidredovisning, avvikelsehantering m m.

Schema/Bemanning

Schema stöder allt från enkla till avancerade dygnet-runt scheman och kan planeras av schemaplanerare, chef eller via webben av medarbetaren. I schemaplanering ingår bl a tidblock,  enskilda pass, och avvikelserapportering görs av medarbetaren i schemaöversikten, via webben eller en app.

Vikariehantering

Operativ bemanning utgör ett verktyg för alla inblandade som t ex chefer, medarbetare, resursplaneraren och den centrala bemanningsfunktionen. Funktioner som ingår är tillgänglig tid, vakanser, beställningar, resurssökning, SMS-förfrågningar, bemanningscenter, bokningar och uppföljning i kombination med olika arbetstidsmodeller/-saldon. Allt är processtyrt vilket innebär en snabbare, enklare och säkrare handläggning både för verksamheten och centralt bemannings-ansvariga.

 

”Det är en stor framgång att våra blivande medicinska sekreterare får förstklassig utbildning i Heroma”

 

Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholms stad, väljer att utbilda sina studerande i HR- systemet och lönesystemet Heroma.

 

Läs mer

Heroma- HR-system och lönesystem

Kom igång enkelt med Heroma- HR-system och lönesystem

Det är enkelt att starta och komma igång med Heromas HR-system- och lönesystem. Tack vare lång och bred erfarenhet baserad på best practice hos våra många kunder erbjuder vi med samlad expertis en kundanpassad uppstart.

Så här startar ni upp Heroma- HR-system och lönesystem

Så här startar ni upp Heroma- HR-system och lönesystem

Heroma- HR-system och lönesystem

Ett komplett HR-och lönesystem för offentlig sektor som täcker alla behov.

Heroma har blivit det snabbast växande HR-systemet och lönesystemet för offentlig sektor i Sverige tack vare att vi erbjuder våra kunder en modern och hållbar kostnadseffektiv lösning med hög effektivitet och säkerhet.

Läs mer om Heroma

Women's Network