Varför välja BFUS

Varför välja BFUS?

Att hantera och underhålla företagets komplexa affärsprocesser i ett system är en dröm för många organisationer. Med BFUS heltäckande affärssystem inom kund- och avtalshantering, hantering av kundrelationer och kundkommunikation blir denna dröm sann.

Med över 30 års erfarenhet och expertis inom området erbjuder vi i samverkan med våra kunder, partners, branschorganisationer och BFUS Användarförening:

  • marknadens mest attraktiva verksamhetsstöd för utility-företag med kundens behov i fokus.
  • gemensam utveckling av innovativa lösningar som bygger framtidens ekosystem för utility-företag - allt för att skapa gemensamma värden och framgång.
  • kostnadseffektiva arbetsprocesser genom hög automationsgrad.
  • en dynamisk informationsmodell som möjliggör snabba och flexibla erbjudanden till en marknad i förändring.
4 miljoner +
avtal som löpande faktureras i BFUS
9,18/ 10
snittbetyg i BFUS kundnöjdhetsmätningar
70 +
företag som använder BFUS som verksamhetssystem

Fördelar med BFUS

Långsiktigt partnerskap

Vi hjälper dig längs hela vägen med strategisk planering, konsulttjänster, projektledning, driftsättning, kundsupport, underhåll, utbildning, integreringstjänster och programhantering. I takt med att behoven förändras så utvecklar vi vår produkt i samklang med våra kunder för att medverka till en ökad digitalisering och digital dialog med era kunder.

Helhetslösning

Ett sammanhållet verksamhetssystem med leverans av flera digitala tjänster. Heltäckande supportorganisation och kompetens. En partner som tar ett helhetsansvar för leveransen.

Expertis

Verksamhetskompetens i hela landet med expertis inom era kärnprocesser. Stabil partner med kundnöjdhet i fokus. Stark användarförening med stora möjligheter att påverka tjänster.

Nöjda kunder med säkra leveranser

Varje år genomför vi djupintervjuer med våra kunder, där vi frågar dem bland annat om deras helhetsupplevelse av oss som leverantör. År efter år får vi betyget att vi är unika i den bemärkelsen att vi genomför över 95 procent av våra kundprojekt i tid och inom budget.

Hållbart

Våra specialister hjälper er med data, rådgivning och strategier för hållbarhet och ESG läs mer.

Fördelar med BFUS

BFUS Användarförening - dela utveckling och kostnader

Alla kunder som har affärssystemet BFUS är medlemmar i BFUS Användarförening. Föreningens mål är att ge alla medlemsföretagen en möjlighet att på ett strukturerat sätt arbeta tillsammans med CGI i utvecklingen av BFUS. Medlemsföretagen delar på kostnaderna för den utveckling som beställs och all utveckling blir tillgänglig för alla medlemmar. Varje år bestäms hur många timmar som avsätts för utveckling och kostnaderna fördelas efter medlemsföretagens storlek. Alla medlemsföretag har samma möjlighet att skicka in förslag och delta i ett av de sju utskott som finns för att besluta om utvecklingen.

CGI hjälper Nordion Energi att effektivisera koncernens kundflöden

Våren 2021 förvärvade Nordion Energi Falbygdens Energi, som består av ca 17 000 elnätskunder i Falköping med omnejd. Förvärvet av Falbygdens Energi innebar att Nordion Energi fick dubbla uppsättningar av CIS (Customer Information System) för att hantera bl a kunddata, prognoser, rapporter, mätvärden, leverantörsbyten och fakturor. Det resulterade också i att Nordion Energi fick två uppsättningar av leverantörer för t ex drift och utskriftshantering.

Läs mer

En kvinna och man vända mot varandra i skyddsväst och hjälm står på ett lager samtalar
Vad ingår i BFUS

Vad ingår i BFUS?

BFUS är en helhetslösning för företag och myndigheter som hanterar kunder med komplex debitering, som till exempel energiföretag, VA- och avfallsaktörer. BFUS erbjuder en fullskalig effektiv lösning som kan levereras både för molnbaserad drift och som lokal installation (OnPrem). Den heltäckande lösningen hjälper er bl a med att digitalisera manuella flöden, skapa flexibla och styrbara gränssnitt för olika roller och få mobilitet via appar. Vidare erhåller ni standardiserade integrationer via API:er samt får möjlighet att på ett enkelt sätt publicera relevant data till intressenter i er organisation via BFUS visualiseringsverktyg i Qlik Sense.

BFUS är moduluppbyggt, vilket betyder att du väljer bara de moduler du har behov av och på det sättet får den mest kostnadseffektiva och kundanpassade helhetslösningen. Slutkundsdata är lätt åtkomligt via BFUS webbportal, där det finns en stor mängd självbetjäningstjänster för slutkunderna.

CIS - Customer Information System omfattar följande områden

BFUS CIS-del (Customer Information System) hanterar alla delar inom kund, avtal, produkt, pris, debitering, reskontra, mätare, mätvärden, avräkning för el och gas, körturshantering för avfall och arbetsorder. CIS inkluderar även mobila lösningar för fältarbeten för nyttigheterna elnät, elhandel, gasnät, gashandel, fjärrvärme, fjärrkyla, V/A, avfall, container, slam och bredband. Det finns även möjlighet att skapa egna verksamhetsområden med nya nyttigheter som kan använda alla funktioner ovan.

Multiutility

BFUS hanterar alla verksamheter som elnät, elhandel, gasnät, gashandel, fjärrvärme, fjärrkyla, V/A, avfall, container, slam och bredband i samma informationsmodell. Det ger er möjligheten att optimera era verksamhetsprocesser, dela kundtjänst och erbjuda samfakturering till kunder som använder tjänster från flera verksamhetsområden.

Kund och tjänsteställen

En leverans av en tjänst i ett eller flera verksamhetsområden är ofta kopplad till ett fysiskt tjänsteställe. BFUS ger möjlighet att hantera alla kundens tjänster på ett tjänsteställe i gemensamma processer som: flyttar, avtalsförändringar och samdebitering.

Kund och avtal

I BFUS finns stöd för att hantera alla typer av kunder; konsumenter, näringsidkare, egenföretagare och koncerner och komplexa avtal inom de olika verksamhetsområdena.

Produkt och pris

För att ge stöd för alla verksamhetsområden i en lösning har BFUS en mycket dynamisk och flexibel produkt- och prismodell. Modellen ger möjlighet att hantera stora mängder av produkter med smarta lösningar som ärver egenskaper från komponenter och dynamisk formelhantering.

Debitering och reskontra

Debiteringsprocessen i BFUS ger möjlighet att producera stora mängder av fakturor i batch. En vanlig fakturakörning skapar ofta tiotusentals fakturor med hög prestanda. Fakturorna hanteras därefter i BFUS reskontraprocesser för betalnings- och restlängdshantering av obetalda fakturor för att säkerställa företagets intäkter avseende tid och kvalitet.

Arbetsorder och mobila lösningar

Att erbjuda en integrerad arbetsorderhantering med kompletterande mobila lösningar för fältarbeten ger en komplett lösning där även tekniken i kundens tjänster ingår. Helhetstänket i BFUS skapar trygghet genom att de tekniska delarna av leveransen blir en naturlig del av kundrelationen.

MDM – Meter Data Management

Mätare och mätvärden eller MDM (Meter Data Management) i BFUS erbjuder en komplett hantering av alla fysiska apparater som finns på tjänstestället, oavsett verksamhet, samt hanteringen av de mätvärden som samlas in. Till detta finns fullt stöd för avräkning av el och gas och dess marknadskommunikation med övriga aktörer inom el och gasmarknaden. Med BFUS behövs ingen tredjepartslösning eller outsourcad lösning för att hantera mätvärden eller avräkning. All funktionalitet finns i BFUS med hög automationsgrad och hög kvalitet samt arbetet är enkelt att administrera.

Körturshantering

För avfallstjänsterna är kontrollen över körturshantering av insamlingen av avfall, slam och container central för att säkerställa de ekonomiska transaktionerna. BFUS kan hantera alla varianter av körturer och ekonomiska modeller inklusive hämtningsavgifter baserade på komplexa system.

CIS

CRM - Customer Relationship Management omfattar följande områden

CRM-delen (Customer Relationship Management) i BFUS hanterar kundens alla delar inom säljstöd, ärendehantering och installationsprojekt för verksamheterna. Genom att skapa erbjudanden för massmarknad och offerter till enskilda kunder direkt i lösningen ger en styrka och dynamik som tillsammans men den övriga helheten i BFUS skapar kvalitet i arbetet och informationshantering.

Kunder och kontaktpersoner

BFUS erbjuder en stor trygghet då data från er alltid når rätt mottagare hos kunden. Det sker genom att direkt på kundens affärsrelation kunna ange hur kunden ska aviseras, vem som ska vara mottagare för olika utskick och aviseringar, vem som är kontaktperson för olika verksamheter, fastigheter och transaktioner.

Offert och avtal

Underlag för skapande av offerter finns alltid direkt tillgängliga, samtidigt som en utskickad offert finns tillgänglig i kundens affärsrelation för alla de användare som behöver informationen. Genom att använda BFUS inbyggda guider för att generera nya enskilda eller massgenererade avtal till kunder skapar kvalitet i verksamheten och ger tydliga och mätbara mål för uppföljning.

Kampanjhantering

BFUS skapar en helhet i säljarbetet från idé till avtal. Verksamheten sparar mycket tid genom möjligheten att producera erbjudanden till kampanjer som kan publiceras på ”mina-sidor”, via fysiska utskick eller till samarbetspartner på ett enkelt sätt. Säljarbetet blir också enklare och roligare då man direkt i kampanjen kan arbeta med utfall, uppföljning och påminnelser.

Ärendehantering

Genom att hantera verksamheternas alla ärenden direkt relaterade till kund eller de objekt ärendet avser, skapar både möjlighet till uppföljning och synlighet inom hela företaget. Ärenden skapas via API:er eller direkt i BFUS. De bygger på ärendetyper och kan få grundinformation från ärendemallar vilket gör att det blir enkelt att skapa ärenden. BFUS erbjuder möjligheten att koppla ärenden till ärendekedjor, avisera statusförändringar internt och till slutkund, vilket ger förutsättningarna att bygga in ärendehanteringen i företagets verksamhetsprocesser.

CRM
Customer Communication Management

CCM – Customer Communication Management omfattar följande områden

CCM-delen (Customer Communication Management) är kommunikationsmodulen i BFUS som hanterar all kommunikation internt och externt. Kommunikationen kan individanpassa, det vill säga varje kund och kundtyp kan ha sina egna kommunikationskanaler aktiverade för rätt hantering av kommunikation. Ni ser hur ni har kommunicerat med varje kund direkt i lösningen vilket skapar en trygghet och underlättar nästa kundmöte då ni redan vet vad kunden har fått för information och på vilket sätt.

Avisering

Det är viktigt att kunna ge slutkund rätt information baserat på händelser i kundens affärsrelation, oavsett om händelserna är manuellt eller automatiskt påkallade. Att dessutom kunna automatisera aviseringsflödet med individuell anpassning ger ett informationsflöde som är mycket starkt. Företaget kan även göra stora besparingar i och med att flödet går att digitalisera helt och hållet.

Dokumenthantering

Alla dokument som skapas eller hanteras i BFUS lagras med relation till rätt informationsobjekt. Det innebär att ni alltid har direkt tillgång till det ni skickat till kunden oavsett när ni skickade det.

Utskriftshantering

BFUS kan erbjuda stöd för alla på marknaden förekommande leverantörer oberoende av vilken tjänsteleverantör som ni vill ha för digital och fysisk utskriftshantering läs mer.

E-tjänster

Det är viktigt för affärsrelationen att erbjuda era slutkunder en E-tjänst där de ges möjlighet att se sina tjänster, avtal, fakturor, mätvärden mm. Att dessutom säkerställa att denna kommunikationskanal ständigt är modern, erbjuder de bästa möjligheterna till presentation, ger stöd för självbetjäning och anpassar sig till kundtyp är ett vinnande koncept läs mer. 

Kom igång enkelt med BFUS

De flesta av BFUS nyinstallationer är resultat av offentliga upphandlingar enligt LOU eller LUF. I de flesta projekt så levererar CGI BFUS som ett fastprisåtagande där projekttiden är mellan 6 - 10 månader beroende på komplexitet. Vi genomför alltid våra projekt utifrån en väl beprövad leveransmodell.

Så här startar ni upp BFUS

Beroende på förutsättningarna i upphandling och i projekt kan de olika faserna i vår leveransmodell variera:

Processbild över hur man startar upp med BFUS

 

BFUS – en helhetstjänst

En komplett tjänst för erbjudanden av BFUS

Vi erbjuder förutom systemlösningen BFUS även verksamhetskonsulter, utbildning, driftslösningar, utskriftstjänster, dataanalys, integrationsstöd mm. Med BFUS och CGI som leverantör i ett partnerskap kan vi hjälpa er med alla era verksamhetsprocesser.
 

Ladda ner

En man och en kvinna vid en stor dataskärm