Förändrade marknadsförhållanden och regelefterlevnad är de största utmaningarna som företag inom energisektorn måste förhålla sig till de närmaste åren enligt CGI:s globala undersökning, ”Global Insights 2020”. Det finns ingen magisk formel för hur marknadsaktörerna ska tackla dem. Däremot finns det utifrån CGI:s perspektiv ett antal nyckelområden som energiföretagen bör fokusera på för att bibehålla sin konkurrenskraft på en starkt föränderlig marknad, skriver Greger Berglund, Director Consulting Services & Engagement Manager på CGI.

Det är inte ovanligt att läsa artiklar som berör den bristande kapaciteten i näten och att det ibland inneburit konsekvenser för nya planerade områden och fabrikers utbyggnad. Vi har också under våren kunnat följa händelseutvecklingen runt elmarknadshubben, som nu är ifrågasatt både från politiskt håll och från marknadsaktörerna själva. Det höjs röster om att helt slopa hubben.

Varje år genomför CGI en global undersökning, CGI Global Insights, där vi träffar exekutiva beslutsfattare hos våra kunder världen över. Genom dessa djupintervjuer får vi värdefull insikt om vilka marknadstrender som påverkar företagen och de branscher de verkar inom. Då IT och affär går hand i hand finns båda dessa perspektiv representerade i undersökningen. CGI Global Insights ger därmed CGI, men också övriga branschaktörer, en god bild av de prioriteringar som just nu är ”on top of mind”.

Utilities, alltså företag inom energi och VA, är en bransch där CGI har ett stort globalt avtryck, där vi med mer än 30 års erfarenhet kan stoltsera med cirka 6 000 konsulter och partnerskap med de största bolagen i världen. Det är således med spänning som vi som arbetar inom utilities-segmentet har inväntat Global Insights-rapporten.

I år var rapporten extra intressant då intervjuerna genomfördes både före och efter det att WHO utlyste den globala pandemin 11 mars 2020. Vad som framgår tydligt av svaren är att vikten av cybersäkerhet ökar markant efter pandemiutbrottet medan viljan till förändring för att möta den distribuerade energimodellen minskar även om de svarande fortfarande ser frågan som viktig.

Cybersäkerhet och att förändra både affärs- och operationella modeller för att möta de nya kraven som uppstår i en distribuerad energiförsörjning har tillsammans med att bli mer digitala varit tydliga prioriteringar i ett antal år nu för bolagen inom utilities, och så även i år. I förra årets undersökning låg digitaliseringen i topp, men i år har den halkat ner till en andraplats.

Säkra regelefterlevnad och förbered för nya marknadsförhållanden

Vad som ligger i topp i årets undersökning är att bolagen fokuserar på att försäkra sig om att följa regleringsdirektiven och att förbereda sig för nya marknadsförhållanden. Det kanske inte är oväntat. Med den distribuerade energimodellen, där exempelvis solceller och vindkraft kopplas på befintliga nät, finns en naturlig problematik i och med att nätägaren har begränsad eller ingen tillgång till produktionsdata. Lägg därtill ett nätverk som inte är anpassat för att hantera de ökade krafterna av elektrifieringen och att kraven på klimat och hållbarhet ökat, vilket innebär att dagens traditionella modell måste förändras för att möta den snabba utvecklingen på området.

Men det är lättare sagt än gjort. Att navigera i en reglerad värld med många gånger eftersatta modeller och med en infrastruktur som inte möter dagens behov och krav är en utmaning. Det är inte ovanligt att läsa artiklar som berör den bristande kapaciteten i näten och att det ibland inneburit konsekvenser för nya planerade områden och fabrikers utbyggnad. Vi har också under våren kunnat följa händelseutvecklingen runt den elhandlarcentriska modellen, eller elmarknadshubben, som nu är ifrågasatt både från politiskt håll och från marknadsaktörerna själva. Det höjs röster om att helt slopa hubben.

Det är helt enkelt enorma investeringar som krävs i branschen, samtidigt som förutsättningarna är oklara. Några exempel är osäkerhet i politiska beslut om intäktsramar, nya hållbarhetskrav, kunders och myndigheters krav på enklare och öppnare tjänster samtidigt som elförsörjningen ska vara säker, stabil och felfri.

Vad göra?

Det finns knappast en magisk formel för hur marknadsaktörerna ska agera i det läge som nu råder. Från CGI:s perspektiv som global IT och tjänsteleverantör, finns däremot ett antal fokusområden som är viktiga för ett framgångsrikt arbete inom regelefterlevnad och för att möta de förändrade marknadsförhållandena:

Digitalisera och automatisera 

Det finns en enorm potential i att digitalisera verksamheter och anläggningar och inom utilities ser vi inte samma digitaliseringsmognad som hos tillverkande industri, bank eller retail. Digitaliseringen bör dock inte bara ske i själva systemen och anläggningarna. För att få störst effekt bör den utvecklas för att stötta kundupplevelsen och de anställdas upplevelse. Grunden i digitaliseringen är alltjämt att skapa effektivitet och möjlighet till värdefulla insikter, vilket ställer krav på snabb åtkomst till mer tillförlitlig data.

Data

Cash är inte King längre. Data har övertagit tronen som en av vår tids viktigaste tillgång. Med smarta mätare, smarta nät och anläggningar och en revolution inom teknologier som IoT, BI och AI, finns i princip obegränsade möjligheter att fånga, analysera och dra komplexa slutsatser ur sin verksamhet. För att bli framgångsrik med att skörda all värdefulla data krävs både en strategi men också modeller för att säkra upp datakvalitet, tillgänglighet och att data hanteras på ett säkert sätt. 

Cybersecurity

Som samhällskritisk funktion är säkerhet alltid i fokus. Detta är dock en utmaning, inte minst då en ökad digitalisering av anläggningar innebär att processnära data ska göras tillgänglig i den mer traditionella IT-miljön. Det behövs tydliga strategier och sätt att hantera säkerheten. När data finns tillgänglig på ett säkert sätt och kan analyseras, finns förutsättningar för smarta paketeringar men också för nya tjänster. 

Tjänster 

Från CGI:s perspektiv finns det två perspektiv på tjänster. Det ena handlar om att hitta nya tjänster till allt mer krävande kunder. Tjänster som måste växa fram i en kultur som präglas av innovation och snabba beslut genom hela kedjan från utveckling och underhåll till att idén testas på marknaden. Det andra perspektivet berör modet att våga överge tilltron till det egna bolagets unicitet. Specialanpassade lösningar för relativt standardiserade processer innebär i regel dyr och komplex utveckling, vilket ska ställas mot organisationer som snabbt anpassar sig och kan förlita sig på standardiserade molnlösningar, produkter eller beprövade koncept. Det är viktigt att göra hemläxan beträffande vilka system, processer eller tjänster som kan standardiseras så mycket som möjligt och vilka som bör skräddarsys för att skapa ett övertag på marknaden. Detta kräver erfarna och starka partners att samarbeta med.

Samarbete inom ekosystem

CGI Global insights visar att bolag inom utilities är dåliga på att skapa ekosystem. Där finns förmodligen en stor potential i att inspireras av andra branscher och bolag som har erfarenheter från andra affärsmodeller och sätt att arbeta. Att skapa ekosystem handlar inte om att försöka kopiera modeller, vilket i sig kan vara bra, utan om att skapa faktiska partnerskap runt nya tjänster och produkter.

Samarbete mellan myndigheter

För att leva upp till nya regler och marknadsförhållanden blir det också helt avgörande hur väl man kan samarbeta med och närma sig dem som reglerar marknaden. I en tid när det blir viktigt med stora investeringar, i en allt komplexare miljö med fler intressenter (kunder, samhället, myndigheter och nya utmanare), med lagar som ändras och med politiska påtryckningar är det viktigt att balansera mellan de olika perspektiven aktieägarvärde, lönsamhet och samhällsvärde. Finns det innovativa, progressiva lösningar som hindras av skepsis och ovilja mot att ta risker när det gäller det unika och obeprövade? Den som hanterar relationerna framgångsrikt har goda förutsättningar att skapa ett försprång på marknaden.


Varför inte kontakta oss för en vidare diskussion om din situation? Vi har lång erfarenhet av frågor som rör utilities globalt och lokalt. I Sverige är vi ett hundratal konsulter som arbetar med allt från energy trading, avtalshantering, kundresor, kampanjer, till djupt tekniska delar i system som SAP IS-U. Inom vår Business Consulting-verksamhet har vi experter inom förändringsledning, kultur och strategiarbete inom både globala företag och myndigheter. Vi har också vårt eget verksamhetsområde, Business for Utilities Suite (BFUS), ett av Sveriges ledande affärssystem för utilities som hanterar många av de utmaningar vi diskuterat ovan.

Läs mer om Utilities

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.