E-FORMULÄR

Syftet med e-formulär är att skapa enklare regler, färre blanketter och ett minskat uppgiftslämnande. Myndigheter kan lättare samarbeta, handläggningstiderna minskar och servicenivån ökar. Konkret handlar det om system som skapar webbaserade frågeflöden av blanketter, där kontroller utförs på ett sådant sätt att risken för motstridiga och felaktiga uppgifter minimeras. Eftersom gränssnittet är dynamiskt stödjer systemet olika språkval och individuella anpassningar.

E-formulär medför bland annat:

 • enklare vardag för handläggare
 • minimerad risk för motstridiga och felaktiga uppgifter
 • förbättrade informationsprocesser
 • minskad administration
 • blankettkonsolidering
 • stöd för inventering av information
 • semantiskt språkstöd

E-formulär stödjer och vägleder användaren genom formulären på ett logiskt och informativt sätt via hjälptexter och smarta fält, vilket gör att det blir lättare för användaren att ”göra rätt” vid ifyllnad av formulär. Rätt information från början ger en kostnadseffektiv informationsinsamling, som leder till att medborgare och andra intressenter upplever myndighetens servicenivå som hög. Det minskar även arbetet för handläggarna då rätt ifyllnad leder till färre ansökningar som behöver kompletteras.

För att snabbt komma igång så finns idag ungefär 150 färdiga formulär som tagits fram i samarbete med företaget Funkanu för att uppnå största möjliga krav på tillgänglighet och enkelhet. Läs mer om e-formulär.

 

MINA ENGAGEMANG

Mina Engagemang är en central punkt för kommunikation mellan medborgare och offentlig sektor. Det handlar om en samlad kontaktyta på webben där varje användare kan göra ansökningar, lämna synpunkter och få insyn i sina egna ärenden genom att logga in med sin e-legitimation, allt utifrån ett ”eget fönster”. Tjänsten bygger på att den offentliga verksamheten redan har en befintlig närvaro på Internet för sina kontakter med användaren av tjänsten. Genom Mina Engagemang kan offentlig sektor snabbt och enkelt publicera sina e-tjänster, tillsammans med en beskrivning av dem, på ett sådant sätt att de blir sökbara och tillgängliga för alla som nyttjar Mina Engagemang. De kan sedan välja om de vill visa sina eller någon annan myndighets e-tjänster för medborgaren.

E-tjänster som startas genom Mina Engagemang kan utvinna information om de personuppgifter som medborgaren registrerat från tjänsten, vilket i sin tur kan utnyttjas för exempelvis förifyllnad av formulär. Läs mer om Mina Engagemang.

Huvudområden för Mina Engagemang:

 • meny och personliga inställningar
 • meddelande vid ärendeförändring
 • start av nytt ärende
 • möjlighet att lämna synpunkter och ansökningar
 • kontaktuppgifter och kanalval för kommunikation från tjänsten
 • federering till andra e-tjänster
 • genererar förifyllnad av e-formulär

 

SHS

Den infrastrukturella standard som möjliggör informationsutbytet är gemensam för alla myndigheter och går under namnet Spridnings- och Hämtningssystem (SHS). SHS öppnar möjligheter för IT-system inom all offentlig förvaltning att säkert kunna kommunicera och utbyta information över Internet.

Det är enkelt att komma igång med CGIs SHS-tjänst utan större investeringar. När man anslutit sig till SHS-tjänsten öppnas möjligheten att säkert och effektivt kommunicera med alla andra myndigheter som har SHS, såväl asynkront (filöverföring) som synkront (fråga/svar).

Säker informationsöverföring

I SHS finns funktioner för att avsändaren säkert ska veta att informationen har överförts till rätt och behörig mottagare på ett säkert sätt. Via SHS-tjänsten kan din verksamhet utbyta information med alla andra offentliga verksamheter som redan idag använder SHS, som exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan. SHS kan användas för att bland annat skicka elektroniska dokument säkert och hämta information från andra myndigheters datasystem. Detta är användbart vid olika typer av handläggning där behov av utdrag från flera olika register är nödvändigt.

 

FÖRETRÄDARREGISTER

Företrädarregistret är en säkerhetslösning där företrädare för olika organisationer kan identifieras och även skapa underskrifter i de e-tjänster som har det behovet. Grunden för denna typ av funktionalitet är ett register vari fullmakter är registrerade där det framgår vilka som får företräda vilken organisation. Innehållet i detta register ansvarar kunden själv för och administrerar i ett modernt webbgränssnitt. Läs mer om Företrädartjänst.

Inloggning och underskrift

En inloggningsfunktion tillhandahålls för användarna. Vid inloggningsförfarandet presenteras användaren med en fråga kring vilken organisation denne avser företräda. Användaren matar in organisationsnumret och en respons ges direkt med namnet på organisationen. I nästa steg ombeds användaren identifiera sig med sin e-legitimation för att visa att denne har rätt att företräda den organisation användaren begärt företräde för. Samma förfarande används vid underskriften där användaren åter igen får styrka sin identitet på samma sätt.

 

EID

För att förenkla användningen av e-legitimationer kan CGI erbjuda en tjänst som kan verifiera samtliga utställda e-legitimationer. Istället för att varje offentlig myndighet/företag själva skall vara uppkopplade mot olika certifikatsutgivare och investera i specifik programvara och kompetens, så erbjuder CGI en tjänst som inkluderar allt som behövs. Myndigheten/företaget behöver bara anropa CGI:s eID-tjänst oavsett vilken e-legitimation medborgaren har. CGI utför alla nödvändiga kontroller att e-legitimationen är korrekt och giltig med certifierad BICS-programvara (BankID Control Server). Läs mer om e-id tjänsten.

 

CGI SIGNATURE SERVICE

CGI Signature Service är en fristående tjänst för underskrifter med hög säkerhet och tillitsnivå. Den erbjuder elektroniska underskrifter som fungerar tillsammans med många e-legitimationer på marknaden. Tjänsten är designad med säkerhet och den personliga integriteten i fokus. Till skillnad från många andra centrala/molnbaserade underskriftstjänster behöver inte det dokument som ska undertecknas sändas till den centrala/moln-delen av tjänsten. Dokumentet kan vid behov istället hållas kvar i den säkerhetszon som tillhör organisationen eller företaget som äger e-tjänsten.

Fördelar

 • Minskar kostnader och förkortar arbetstiden per ärende.
 • Ökar dokumentens säkerhetsnivå och försvårar förfalskningar.
 • Förbättrar effektiviteten och ger högre kvalitet i arbetet.
 • Minskar miljöpåverkan – ingen förmedling av pappersdokument.
 • Bygger på e-legitimationsnämndens tekniska specifikation som baserar sig på eIDAS direktivet.
 • Godkänd av Kammarkollegiet för avrop via deras ramavtal.

 

VILL DU VETA MER?

Välkommen att kontakta:application.servicedesk.se@cgi.com