Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Sedan 7 mars i år är Sverige fullvärdig medlem i försvarsalliansen NATO. Vid toppmötet i Washington i juli kommer vi att se hur Sverige involveras djupare i allt samarbete kring integration, delaktighet i strategiska beslut och det operativa arbetet.

Sverige har varit engagerat i NATO-samarbetet sedan 1994 inom ramen för Partnerskap för fred (PFP), men skillnaden mellan att vara en partner och en fullvärdig medlem är betydande. Nu är vi en integrerad del av NATO:s kollektiva säkerhetsstruktur. Detta åtagande, som formuleras tydligt i NATO artikel 5, innebär att ett angrepp på ett medlemsland är ett angrepp på alla. Denna princip förstärker den gemensamma säkerheten och styrkan i alliansen.

Med Finlands och Sveriges anslutning till NATO får alliansen inte bara en ökad geografisk och strategisk kapacitet, utan också tillgång till våra industriella och civila resurser. NATO:s artikel 3 betonar vikten av att bygga upp motståndskraft genom nationella förmågor och främja integration inom och mellan medlemsländer.

NATO’s baseline requirements
NATO:s sju nationella resilienskrav

När vi nu går in i denna nya fas kommer vi behöva undersöka de viktigaste aspekterna för att stärka motståndskraften i våra samhällen. För att bygga ett robust samhälle måste vi beakta alla aspekter, särskilt digitaliseringen som gör att nästan allt idag styrs via IT.

NATO:s sju nationella resilienskrav ger oss en grund att stå på. Utmaningarna är många, men så också möjligheterna som uppstår genom ständig innovation inom industrisektorn. Tiden då tekniska genombrott främst kom från stora statliga industriprogram är förbi. Idag är dubbel användning (dual-use) i fokus, där ny teknik hittar vägen in i både militära och civila system.

Partnerskap mellan näringsliv och myndigheter samt samarbete över nationsgränserna är vägen framåt.

  • Innovation inom NATO: NATO har en väletablerad struktur för att skörda innovation genom sina inkubatorer och program. Låt oss använda det till fullo.
  • Samhällsresiliens: Resiliens är mer än att skydda kritisk infrastruktur. Genom att analysera alla beroenden, stora som små, fysiska eller i cyberdomänen, kan vi upptäcka svagheterna och skapa lösningar eller paradigmskiftande innovationer.
  • Talangens betydelse: Talanger i alla åldrar och med olika bakgrunder är nödvändiga för att hålla systemet igång. Rotation mellan industrin, regeringen och akademin berikar samhällena inom alliansen. Låt oss locka talanger till ekosystemet för försvar och resiliens.

Vid NATO Industry Forum i Stockholm i november 2023 betonade generalsekreterare Jens Stoltenberg industrins oumbärliga roll inom försvaret och behovet av innovation och spjutspetsteknik. Detta synsätt överensstämmer väl med det globala IT- och affärskonsultföretaget CGI:s vision om att främja en samarbetsinriktad miljö, i linje med NATO:s åtagande om kollektivt försvar. Som en långvarig industripartner till NATO i över 30 år bidrar CGI med expertis och lösningar där säkerhet är integrerad från början, och förkroppsligar principen om "en för alla - alla för en" i skyddet av kritisk infrastruktur.

Det ska bli intressant att följa vad som kommer fram vid NATO-toppmötet i Washington i juli. Första toppmötet där Sverige har en reguljär plats vid det stora bordet.

About this author

Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till ...