Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

För första gången på 30 år förbereder sig Försvarsmakten och övriga försvarsanknutna myndigheter på att stärka förmågan, utöka organisationen och tillföra den med ny materiel.  

I slutet av november 2019 hölls de årliga Försvarsföretagsdagarna – ett forum för försvarsmyndigheter och -industri. Där var försvarsministern, överbefälhavaren och generaldirektören för FMV samstämmiga i budskapet: Tillväxt – Tillsammans. De var också ense om att den stora utmaningen nu ligger i hur man ska orka bygga upp det som så fort raserades – nämligen totalförsvaret.   

I det arbetet ligger att ställa om arbetssätt och processer från att fokusera på att få ut mesta möjliga ur ständigt krympande anslag till att öka försvarsförmågan utifrån ökade försvarsanslag och därmed möjliggöra att rekrytera personal, anskaffa ny materiel, tillskapa nya förband samt utveckla de befintliga.  

Det är lätt att underskatta svårigheterna med att skifta paradigm från att dra ned till att växla upp. Man underskattar lätt den tid det tar att upphandla utrustning och system samt att utbilda på desamma så att resultatet blir fungerande organisationsenheter.  

Allt detta måste ske i samverkan mellan myndigheter och industri.  

Detta för oss tillbaka till lärdomarna och intrycken från Försvarsföretagsdagarna 2019. Vi ska inte återskapa en kopia av det gamla totalförsvaret från 1980-talet. Vi ska bygga upp ett nytt försvar anpassat för dagens samhälle och dimensionerat för dagens hotbild. Genom effektiv samverkan mellan myndigheter och mellan myndigheter och industri så kommer detta att bli möjligt.  

Planerna på hur företag bör inkluderas i framtida försvarsplanering kommer jag att återkomma till i framtida bloggar. Ett viktigt ord som lades till planerna om tillväxt-tillsammans var att samarbetet tveklöst kräver tillit mellan samtliga aktörer.  

Tillväxt tillsammans tillför tveklöst, tillitsfullt totalförsvaret transformation – sug på den – fram till nästa blogg.  

About this author

Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till ...