Gustav Ruthgård

Gustav Ruthgård

Produktchef Public Welfare

Andelen äldre i vår befolkning blir allt större. Samtidigt är tillväxten av händer i vården med ny personal långt ifrån det växande behovet som finns på marknaden. Denna trend har varit känd länge och det påverkar både regioners och kommuners verksamheter redan nu.

Ekvationen har inte ett snabbt facit men många komplexa lösningar. Verksamheterna kan inte jobba fortare utan måste jobba smartare. Att IT-stöd av olika slag är en viktig komponent i ekvationen är en självklarhet. Låt mig gå genom några möjliggörare för att ta hand om våra äldre på ett tryggt och mänskligt sätt de kommande 10 åren som också rustar oss för kommande generationer.

Kan vi låta data styra oss?

För att kunna fatta rätt beslut och kunna förstå en komplex verksamhet behöver data som finns i våra stödsystem användas för att skapa analyser som kan ligga till grund för att fatta inriktningsbeslut. Vi ska följa upp att de förändringar som görs i verksamheten verkligen gör skillnad och skapar den effektivitet som den avsåg. Genom att jobba med Business Intelligence (BI) och skapa olika nyckeltal kan verksamheten agera på mer än bara magkänsla, vi blir faktadrivna. Här behöver vi samverka för att hitta rätt nyckeltal och dela med oss av våra fynd i samverkan mellan kommuner.

Vi har redan börjat resan med några av våra kunder och vårt Treserva Data Warehouse – rapporter som tidigare innebar en stor manuell insats varje gång den skulle tas fram – finns nu enkelt tillgängligt som en jämt uppdaterad översiktsbild. Verksamheten kan därför enkelt följa upp de förändringar som genomförts och vilka resultat de ger.

Låt medborgaren bli medskapare

Verksamheterna har digitaliserats för länge sedan och jobbar i mycket stor utsträckning med smarta stödjande system. Digitalisering tar dock inte stop vid verksamhetens medarbetare. Genom att möjliggöra för medborgarna själva att skicka in digitala ansökningar eller anmälningar minskas administrationen för verksamheten. Medborgarna får insyn i ärenden, planering och dokumentation och det skapar en känsla av delaktighet.

Nu behöver vi ta nästa steg och låta den enskilde eller dess anhöriga även hjälpa till att tillföra information under hela processen, inte bara i starten. Med kontroll på säkerheten via digitala legitimationer och säkra inloggningsmetoder sker detta utan oro för att informationen skall hamna i fel händer.

Sluta dubbeldokumentera

Skall vi jobba smartare så måste vi till exempel sluta dokumentera samma sak flera gånger. En uppgift som lagts in i en process skall följa med processen så länge den behövs. En vårdtagares resa är ofta större än en enskild process, därför behöver data delas på ett korrekt sätt mellan olika delar inom en verksamhet men även mellan olika verksamheter. Med tjänster som exempelvis den Nationella Patientöversikten (NPÖ) eller den nya byggstenen Mina Ärenden som Digitaliseringsmyndigheten DIGG jobbar med är två sätt att dela information på rätt sätt. Ekosystemet är en möjliggörare för att få detta på plats.

Avlasta personalen med stödsystem

Många systemstöd som finns idag är ålderdomliga och upplevs som tidskrävande att arbeta i. Vi behöver involvera användarna, verksamheternas egen personal, när vi moderniserar eller tar fram nya lösningar för att verkligen förstå deras behov. Systemen behöver inte bara stödja och guida i processer och flöden utan också ge en tydlig översikt av vad som är viktigast just nu. Det kallar vi för att sätta användaren i fokus.

Systemen behöver också ha inbyggda eller adderade automatiserade flöden där det gör de flesta saker själv och enbart kräver en användare när det uppsatta regelverket finner undantagsfall eller stickprov. Det kallar vi för digitala medarbetare.

Möjligheterna med AI har nog inte undgått någon, men vart vi kommer vara när vi är på Vitalis i maj, i slutet av 2023 eller på tre års sikt kan vi bara börja ana. En sak vet vi redan, det krävs stora datamängder för att träna en AI på rätt sätt. Här sätter vårt fragmenterade data gränser för hur mycket data som är tillgängligt för detta ändamål. Vi tror att vi behöver sammanföra stora datamängder som kommer från många av våra kommuner och regioner för att skapa en grund för en smart AI. Det kallar vi för digitala allmänningar.

Läs mer om vår välfärdstjänst för kommunal e-hälsa Treserva

About this author

Gustav Ruthgård

Gustav Ruthgård

Produktchef Public Welfare

Gustav Ruthgård har lång erfarenhet i arbete med att realisera digitalisering inom offentlig sektor med över 15 år i olika roller. Några av Gustavs nyckelområden är produkt och tjänsteutveckling, digitala ekosystem och integrationer samt e-legitimationer och digitala underskrifter. Gustav är har också lång erfarenhet av ...