I takt med att medvetenheten kring hållbar utveckling ökar, höjs också kraven på tillverkningssektorn att anpassa sig till dessa förändrade förväntningar.
Industry 5.0 är en vision för tillverkningsindustrin, där det senaste inom teknik är tänkt att samspela med människor och miljö.

I denna artikel ska vi titta närmare på tre metoder för att uppnå en tillverkning i enlighet med Industry 5.0:s mål: Lean Manufacturing, Virtual Manufacturing och CGI:s egna metod Unified Manufacturing.

Lean Manufacturing för att minska resursslöseriet

Lean Manufacturing, eller Lean Production, är en metod som eftersträvar minskat slöseri och ökad effektivitet i tillverkningsprocessen. Det utvecklades ursprungligen av Toyota på 1950-talet och har sedan dess spridit sig till företag runt om i världen.

Grundprincipen bakom Lean Manufacturing är att eliminera allt som inte tillför värde till produkten eller tjänsten. Detta inkluderar överproduktion, väntetider, onödiga transporter och arbetsmoment, överflödig lagerhållning och felproduktion, med mera. Genom att eliminera slöseri kan företag öka produktiviteten, förbättra kvaliteten och minska kostnaderna. 

En viktig del av Lean Manufacturing är fokuset på kundens behov och målet att skapa ett större värde för kunden. Genom att förstå kundens behov kan företag anpassa sin tillverkningsprocess för att leverera produkter och tjänster som uppfyller dess krav. 
En annan central princip inom Lean Manufacturing är kontinuerlig förbättring, som kallas Kaizen på japanska. Det innebär att företag ständigt strävar efter att förbättra sin verksamhet genom att involvera alla medarbetare och uppmuntra till idéer och innovation. Genom att skapa en inkluderande innovationskultur kan företag snabbt driva igenom små förändringar som leder till betydande förbättringar över tid.

Vidare handlar Lean Manufacturing också om att skapa en jämn och kontinuerlig produktion. Istället för att ha stora batcher och långa väntetider mellan olika steg i tillverkningsprocessen, strävar Lean efter att ha ett jämnt och kontinuerligt produktionsflöde. Detta minskar lagerhållning och förkortar ledtider, vilket gör att företag kan reagera snabbare på förändringar i efterfrågan och öka kundtillfredsställelsen.

Hur kan Lean Manufacturing användas för att uppnå hållbar tillverkning?

  • Färre transporter
  • Minskad överproduktion
  • Smartare nyttjande av material och resurser
  • Förbättring i alla delar av produktionen
  • Input från medarbetare för bättre arbetsmiljö

Fallgropar att akta sig för:

Ett vanligt misstag vid implementeringen av lean manufacturing är att nöja sig vid snabba effektiviseringar och kortsiktiga vinster för att sedan avbryta förändringsarbetet i förtid. Istället bör Lean ses som ett oupphörligt projekt, där det ständigt finns utrymme till förbättring. 
För att lyckas krävs engagemang från ledningen, stora resurser för utbildning och coachning av medarbetare, samt bred förankring i hela organisationen. 

Virtual Manufacturing för att optimera och simulera produktionen

Virtual Manufacturing är en metod där man använder avancerade simuleringsverktyg och digitala tvillingar för att simulera tillverkningsprocesser digitalt. Med hjälp av virtuella modeller testas olika scenarier för att på så vis upptäcka flaskhalsar, optimera utformningen av anläggningarna och minska elförbrukningen. 

Virtual manufacturing hjälper företag att förstå och förbättra sina processer innan man faktiskt investerar i ny utrustning, beställer material och anställer personal. Metoden ger också möjlighet till fjärrstyrning och övervakning av produktionen, vilket minskar behovet av fysisk närvaro och därmed minskar koldioxidutsläpp. Arbetsmiljön kan förbättras och sjukfrånvaron minska genom att i ett tidigt stadium eliminera skadliga eller icke-ergonomiska arbetsmoment. 

Fördelarna med att testa scenarier och processer virtuellt innan de sker i verkligheten är uppenbara. Dock krävs det stora investeringar för att göra VM möjligt, vilket kan vara dyrt. 
Men i takt med att tekniken blir billigare kommer också fler mindre företag få tillgång till den. 

Hur kan Virtual Manufacturing användas för att uppnå hållbar tillverkning?

  • Effektivare resurshantering
  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Minskad energiförbrukning
  • Minskade utsläpp

Unified Manufacturing för att integrera och optimera processerna

Unified Manufacturing är namnet på CGI:s vision för framtidens hållbara tillverkningsindustri. I korthet handlar visionen om att koppla samman tillverkningsbolag med deras fabriksanläggningar på ett sätt som täcker in hela värdekedjan och i förlängningen även det större ekosystem företaget är verksamt inom. Syftet är att göra verksamheten mer agil, lyhörd och anpassningsbar för ägares, konsumenters och samhälleliga krav. 

Unified Manufacturing är en sorts helhetslösning som inkluderar allt från universell uppkoppling och integrering av IT och driftteknik (OT), till tillämpning av beprövad affärsmetodik. Genom detta tillvägagångssätt kan företagare inom tillverkningsindustrin nå sina strategiska mål och skapa ett digitalt och insiktsdrivet verksamhetsflöde. 

Unified Manufacturings 5 grundpelare för framtidens tillverkning

1. Uppkoppling och anslutning:

Trådlös teknik sammankopplar och ansluter allt: maskiner, enheter, system och människor. Vartefter IT och driftteknik sammanförs och tillverkningen blir allt mer automatiserad, är digitalisering av äldre maskiner oerhört viktig då all data behövs för en så resurseffektiv analys som möjligt.

2. Digitalt och pappersfritt:

Oavsett om det gäller att effektivisera och automatisera manuella processer, eller helt fasa ut papper, så utvecklas tillverkningsindustrin snabbt. Digitalisera processer och integrera dem med ert MES- och affärssystem för att bli mer effektiva och förbättra genomströmningen och kvaliteten.

3. Datadrivet:

Ta tag i utmaningen med okända data och få möjlighet att utnyttja rätt data för att ta beslut baserade på insikter. När tidigare outnyttjade data satts i ett sammanhang och givits mening kan den bidra till att driva automationsprogram, maskininlärning och mer avancerad AI-teknik.

4. IT/OT-säkerhet:

Med mer uppkopplade enheter och processer kan verksamheten bli mer exponerad och sårbar för cyberattacker. Här behöver ni prioritera en ordentlig riskbedömning av era IT/OT-miljöer för att proaktivt kunna ta till rätt säkerhetsåtgärder och förebygga attacker innan de sker.

5. Moln för fabriker:

Pandemin har synliggjort hur sårbar leveranskedjan kan vara. En flytt av produktion och planering till molnet kan öka er motståndskraft. Att vara molnbaserad kan också bidra till större nytta för globala verksamheter, där molnet kopplar samman geografiskt spridda produktionsanläggningar, människor och partners i hela värdekedjan.

Nyfiken på att lära dig mer om hur vi på CGI arbetar med framtidens tillverkning? Läs vår broschyr om Unified Manufacturing (engelska). 

Ladda ner broschyr

Industry 5.0 – omställningen har redan börjat

Att uppnå en mer hållbar tillverkning är kanske den största och viktigaste utmaningen för dagens tillverkningsindustri. Genom att implementera metoder som Lean Manufacturing, Virtual Manufacturing och Unified Manufacturing kan företag ta stora steg mot att möta kraven och målen för Industry 5.0. Genom att minska resursslöseri, optimera produktionen och integrera digitala verktyg kan tillverkare främja innovation och effektivitet samtidigt som de möter de ökade kraven på klimatmässigt och socialt ansvarstagande. Med hjälp av dessa metoder kan tillverkningsindustrin forma en framtid där teknik och hållbarhet går hand i hand. 

Vill du veta mer om vad ditt företag behöver för att klara nästa stora omställning inom tillverkningsindustrin? Kontakta oss så berättar vi mer.