Daniel Silvborn

Daniel Silvborn

Expert civilförsvar och krisberedskap

Beroenden är en oundviklig del av livet och i en värld som blir alltmer komplex och sammankopplad blir de bara mer påtagliga. Detta gäller i synnerhet inom krisberedskap, där beroenden kan vara så små som en enskild persons arbetsinsats eller så stora som en hel kommuns förmåga att hantera en naturkatastrof. Det är lätt att se dessa beroenden som svagheter eller risker, men det är också möjligt att se dem som möjligheter för förbättring och innovation. 

I en kommunal kontext är detta särskilt relevant. Kommuner är navet i ett komplext nät av tjänster och funktioner, från skolor och vårdinrättningar till infrastruktur och nödtjänster. Varje del i detta system är beroende av de andra för att fungera optimalt. Ta till exempel elnätet; det är inte bara hushållen som är beroende av en konstant elförsörjning, det är också sjukhusen, brandstationerna och till och med de digitala system som håller kommunikationen i gång mellan dessa verksamheter. Ett strömavbrott är inte bara en olägenhet; det är en potentiell kris som kan lamslå en hel kommun.

Men det är just i dessa komplexa system av beroenden som vi också hittar vår största styrka. Genom att förstå hur dessa system är sammankopplade kan vi bygga en mer robust och resilient krisberedskap. Det handlar inte bara om att säkerställa att varje enskild del fungerar som den ska, utan också om att förstå hur de påverkar varandra och hur de kan stödja varandra i tider av kris. Det kräver en form av tänkande som går utanför de traditionella ramarna, där vi inte bara ser problemen, utan också de möjligheter som uppstår när vi börjar tänka mer holistiskt.

Att lära sig att avgränsa och i stället samarbeta, är nyckeln här. Ingen del av systemet kan fungera isolerat från de andra. Det kräver en multidisciplinär strategi som inkluderar allt från teknisk expertis till social förståelse. Det handlar om att avgränsa sig utifrån befintligt ansvar och mandat och i stället bygga broar mellan olika verksamheter, sektorer och expertområden och om att skapa en kultur där delad kunskap och gemensamma mål är normen snarare än undantaget. Det är här som innovation och kreativitet kommer in i bilden, där nya lösningar och metoder kan utvecklas genom ett öppet och inkluderande samarbete.

Så ja, beroenden är något vi aldrig kommer att kunna undkomma. Men det är också något vi kan lära oss att hantera på ett sätt som inte bara minimerar riskerna, utan också skapar möjligheter för förbättring och utveckling. Det är en ständig balansakt, men också en som vi har allt att vinna på att bemästra. Och i en tid av globala utmaningar och osäkerheter är det en färdighet som är mer värdefull än någonsin.
 

About this author

Daniel Silvborn

Daniel Silvborn

Expert civilförsvar och krisberedskap

Daniel har över 20 års erfarenhet av operativt och strategiskt säkerhetsarbete. Han har arbetat både inom den offentliga sektorn, inklusive kommuner och statliga myndigheter, samt den privata sektorn. Hans breda kompetens omfattar tillämpad fysisk säkerhet, kris- och beredskapssamordning, IT-säkerhet/cybersäkerhet samt teknisk projektledning, riskhantering, verksamhetsutveckling, ledarskap/management ...