Samhället befinner sig i en intensiv digital transformationsfas. Detta är en lågintensiv revolution som pågått i många årtionden. Det räcker att tänka tillbaka på hur ett apoteksärende gick till för 10 år sedan för att inse hur mycket den digitala tekniken har förändrat vår tillvaro i grunden. Inom industri och näringsliv har ökad automation och robotisering, användning av data och molntjänster, e-handel och AI lett till ökad effektivisering, tillväxt och förändrade köpbeteenden. 

Här är det dock viktigt att poängtera att den digitala transformationen är långt ifrån färdig. I takt med utvecklingen av smartare teknik går framåt kommer den digitala omvandlingen att fortsätta med oförminskad styrka. I den här bloggartikeln ska vi försöka förklara vad digital transformation innebär, samt ge tips på hur företag och organisationer kan jobba med digital transformation.

Digital transformation: definition

Om vi ska försöka oss på en definition av digital transformation så skulle den kunna sammanfattas som en process där organisationer och företag drar nytta av digital teknik. I praktiken kan detta innebära allt från automatisering av processer och digitalisering av information till utveckling av nya digitala produkter och tjänster. Med detta sagt så börjar och  slutar inte den digitala transformationen med implementation av ny teknik. Omställning måste även omfatta allt från sociala och kulturella till ekonomiska aspekter. På så vis kan den digitala transformationen ses som en total omstrukturering av gamla arbetssätt och affärsmetoder.

Digital transformation har på så sätt två huvudsakliga mål. Det första är att effektivisera verksamheten, öka konkurrenskraften och möta kunders och medborgares förväntningar på en enkel och modern upplevelse. Det andra är att möjliggöra nya affärsmöjligheter och rusta organisationen för framtiden. 

Hur ska företag förhålla sig till digital transformation?

Digital transformation är en omfattande process som kan vara en utmaning för företag att genomföra på ett effektivt sätt. Dock finns det ingen mening i att genomföra den till viss del. Transformationen måste inbegripa samtliga delar av verksamheten för att ge önskat resultat och avkastning på investeringarna. 

Här är några steg som företag kan ta för att arbeta med digital transformation på bästa sätt:

Ta fram en strategi

Det är viktigt att ha en tydlig strategi för digital transformation som definierar företagets mål, vision och plan för att genomföra förändringar. Strategin bör också ta hänsyn till kundernas behov, ny teknik och marknadstrender. Innan ni kan skapa en strategi måste företaget ha en förståelse för sitt nuvarande tillstånd. Vad fungerar bra och vad kan förbättras? Genom att utvärdera er nuvarande situation kan ni identifiera på vilka områden ert företag behöver förändras för att uppnå era mål.

Skapa en innovationskultur

Digital transformation kräver ofta att företaget förändrar sitt arbetssätt och kulturella normer. Det är viktigt att skapa en kultur som är öppen för förändring och där medarbetare uppmuntras att tänka utanför boxen och experimentera med nya idéer. Istället för att försöka anpassa de nya digitala verktygen för att passa er nuvarande verksamhet bör ni fråga er hur ert företag kan struktureras för att dra så mycket nytta av de nya förutsättningarna som möjligt. 

Investera i rätt teknik

För att genomföra digital transformation är det nödvändigt att investera i rätt teknik. Det kan vara allt från molnbaserade lösningar och dataanalysverktyg till automatiseringslösningar. Här är det viktigt att välja teknik som passar företagets behov och strategi, samt identifiera de senaste teknologiska lösningarna på marknaden. 

Vilken ny teknik finns det som kan hjälpa ert företag att förbättra sin produktivitet och effektivitet? Vilken teknik använder era konkurrenter? Genom att hålla er uppdaterade om utvecklingen inom digital teknik kan ni skapa en strategi som använder den senaste tekniken på ett smart sätt. 

Engagera medarbetarna

Stora förändringar måste förankras i hela organisationen. Att engagera medarbetarna redan i början av processen är en faktor som ofta avgör huruvida omvandlingen blir framgångsrik eller inte. Medarbetare som är involverade och känner sig delaktiga i den digitala transformationen kommer att vara mer benägna att stödja processen och bidra till dess framgång. 

Mät resultatet

Det är viktigt att mäta resultatet av digital transformation för att säkerställa att den har en positiv inverkan på företagets mål. Genom att sätta upp tydliga mål och mäta resultatet kan ni justera er strategi och göra förändringar vid behov. Här vill vi poängtera att digital transformation bör ses som en kontinuerlig process, istället för ett tidsbegränsat projekt. 

Ha tålamod

Digital transformation är en lång process och det tar tid att implementera nya lösningar och kulturella förändringar. Företag bör ha tålamod och vara beredda att hantera utmaningar som uppstår längs vägen. 

Känner ni att ni har kört fast i ert transformationsarbete, eller är resultaten inte vad ni hade hoppats på? Kontakta oss för rådgivning kring digitala transformation. På CGI arbetar vi med kunder i alla branscher för att leverera digitala förmågor genom hela verksamheten, från strategiutveckling och teknisk implementering till att förvalta tjänster. Vi förstår de specifika behoven i de olika branscherna och har ett nära samarbete i varje steg under den digitala transformationen. 

Hur ser lyckad digital transformation ut i praktiken?

I alla branscher finns det många lyckade, och många mindre lyckade, exempel på digital transformation. Som vi nämnt tidigare i artikeln så består en framgångsrik omvandling 
Ett lyckat exempel på digital transformation som vi på CGI var med och tog fram är en smart app för Göteborgs stadsbibliotek. 

Genom avancerad positioneringsteknik och omfattande dataanalys kunde vi skapa en digital upplevelse som nådde ut till en större målgrupp och öka engagemanget för bibliotekens evenemang och verksamhet, helt i linje med Kulturförvaltningens uppdrag. 

Se mer i videon:

Hur ser morgondagens digitala transformation ut?

I och med lanseringen av Chatbot GPT-3 i november 2022 tog världen ett stort kliv mot ett nytt normaltillstånd där AI är en etablerad del av vår vardag och vårt yrkesliv. 
Inom industrin har automatisering, robotisering och artificiell intelligens länge varit högsta prioritet och i takt med att tekniken blir allt mer avancerad kan fler arbetsmoment ersättas av digitala lösningar. 

I videon nedan berättar Conny Svensson, tidigare Head of Digital Transformation & AI på CGI, om hur dagens digitala innovationer kan komma förändra sättet vi bedriver verksamhet på inom den närmaste framtiden. 

 

Behöver ni hjälp med er digitala omvandling?

 

Det nya digitala landskapet ställer högre krav på ny kompetens, agilitet och innovation. Nu ska processer och funktioner som tidigare varit åtskilda kopplas samman för att skapa större värden, ökad effektivitet och förbättrade kundupplevelser. Som företag gäller det att ligga steget före och arbeta holistiskt för att driva förändring i rätt takt och skala. På CGI har vi tagit fram en metodik för digital transformation som tillhandahåller verktyg för utveckling och genomförande av en effektiv digital strategi och roadmap. 

Hur ser behoven, förutsättningarna och utmaningarna ut i er bransch? På CGI arbetar vi med ett anpassat tillvägagångssätt utifrån er organisations unika situation. Kontakta oss för att lära er mer om hur vår gemensamma resa för att omvandla er verksamhet kan se ut.

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.