Craig Wallace

Craig Wallace

Vice President, Strategic Offerings and Partnerships

Hur blir man innovativ? När konkurrensen hårdnar både från traditionella konkurrenter, nya uppstickare och även från nytänkande företag i andra, närliggande branscher, blir frågan allt mer relevant. Craig Wallace, ansvarig för digital transformation på CGI, delar med sig av sin kunskap om hur man kan öka innovationsgraden i sitt eget företag i andra delen av sin bloggserie om just innovation.

På dagens föränderliga marknad kommer konkurrensen från många och ibland oväntade håll. Det är inte längre bara traditionella företag som är våra konkurrenter, utan också företag inom närliggande sektorer och helt nya digitala aktörer. Det och sätter ett enormt tryck på det egna företaget att öka sin innovationsgrad. Och som om det inte vore nog tillkommer ofta det interna trycket från bolagsstyrelser och aktieägare om att driva mer innovation.

I min första blogg i den här serien skrev jag om hur man kan tänka nytt när det gäller hur man gör affärer i den digitala tidsåldern. I den här bloggen koncentrerar jag mig på innovationsfaktorn och ger tips på hur man driver mer innovation i hela verksamheten vad gäller produkter, tjänster, priser, teknik med mera.

En positiv utveckling som vi ser är att många företag gör stora framsteg i innovationsracet. Sjuttiofyra procent av högre chefer (som vi intervjuade som en del av en egen CGI-studie i ett forskningssamarbete med IDC) investerar idag i innovationsverktyg som digitala labb och jobbar med att skapa arbetsmiljöer som främjar innovation. Det har till och med uppstått en ganska stor klyfta mellan innovationsledarna och deras efterföljare. Enligt vår senaste CGI Client Global Insights behöver efterföljarna nu öka sin innovationsförmåga med minst 55 procent för att komma ikapp företagen i innovationstoppen.

Att bli innovationsledare kräver dock mer än att bara bygga upp sin innovationsförmåga. Man måste också leverera innovationer. Men många företag ligger efter i sin förmåga till flexibilitet, det vill säga förmågan att implementera innovationer snabbt i hela företaget i stor skala. Data från vår senaste CGI Client Global Insights visar att företagen på efterkälken behöver förbättra sin flexibilitet med minst 76 % för att komma ifatt de ledande företagen.

En stor utmaning för företag som verkar på en starkt konkurrensutsatt marknad är därför att bygga upp sin innovationsförmåga och samtidigt ha flexibilitet när det gäller att få ut koncepttester från labbet och ut i verksamheten. Många företag har nämligen stor innovationsförmåga men saknar flexibilitet. Och tvärtom. 

Hur klarar man då denna utmaning?

Några viktiga rekommendationer

  1. Driv innovationerna från produktionsmiljön: Fundera på sätt att frigöra tid för medarbetarna att tänka mer på innovationer. 

  2. Fokusera era innovationssatsningar: Många företag driver innovationer utan att de får någon större påverkan på den dagliga verksamheten. Insikter beträffande vad kunder vill ha och behöver kan ge näring åt och rikta ert innovationsfokus rätt.

  3. Utveckla rätt tänkesätt: Fundera på hur mycket tid medarbetarna lägger på att lära sig nya saker och därmed på att få nya idéer. Investera i att bygga upp en lärandekultur som hjälper medarbetarna att utveckla ett nyfiket tänkesätt.

  4. Bygg upp en arbetsmiljö som främjar samarbete: Implementera processer och verktyg som gör det möjligt att samarbeta bättre i hela företaget. Det driver i sin tur innovationer.

  5. Säkerställ en bra styrning: Bra styrning är väsentligt för ett effektivt beslutsfattande, något som gör det möjligt att föra fram innovativa idéer snabbt och säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för att sjösätta dem. 

  6. Bredda ert ekosystem: Trettiofyra procent av de chefer vi intervjuade är ute efter partnersamarbeten som ett sätt att få tillgång till ny teknik som hjälper dem i innovationsarbetet. Tjugofyra procent arbetar med partners för att bygga upp innovationskompetenser.

  7. Tänk holistiskt: Tänk utifrån ett helhetsperspektiv på den roll som partners och kunder har när det gäller att driva innovationer. Sextiofyra procent av de chefer vi intervjuade undersöker möjligheter till innovationer inom öppen källkod eller crowdsourcing, 64 procent inriktar sig på joint ventures och 59 procent samarbetar med partners för att stötta forskning och utveckling. 

  8. Förenkla: Det gäller inte bara vid utformning av minsta gångbara produkt (MVP), utan också när man ska bygga upp en minsta gångbar organisation. Innovation handlar inte bara om produkter och tjänster, utan också om att bygga upp en smidig organisation som kan arbeta mer flexibelt och få ut MVP:er effektivt ur labbet och in i verksamheten.

  9. Lär er nya tekniker: Nya tekniker spelar en allt viktigare roll när man ska driva innovationer. Lär er att utnyttja dem som grund för innovation i olika delar av verksamheten.

Genom att följa de här rekommendationerna kan man bygga upp kompetensen inom företaget och få den flexibilitet man behöver för att bli innovationsledare på riktigt.

About this author

Craig Wallace

Craig Wallace

Vice President, Strategic Offerings and Partnerships

Craig är ansvarig för strategiska erbjudanden, digital transformation, framväxande teknik (emerging technologies) och CGI: s globala partnerekosystem. Han har stor erfarenhet av att driva transformationsförändringar i stora internationella organisationer och har haft ett antal ledande befattningar när det gäller att positionera organisationen genom användning av ...