Att fatta strategiska beslut har aldrig varit viktigare än idag. Samtidigt skapas mer data än någonsin förr. Business Intelligence, eller beslutsstöd, är ett verktyg som erbjuder avancerad dataanalys av din organisations egna data, med syftet att generera beslutsgrundande insikter.

I den här artikeln ska vi gå in på vad Business Intelligence är för något, hur det går till och vilka verktyg som vanligtvis används för beslutsstöd.

Vad är Business Intelligence?

Business Intelligence (ofta förkortat BI) är en metod för att samla in, analysera och presentera data på ett användarvänligt vis för att på så sätt generera insikter som företaget kan dra nytta av. Genom Business Intelligence,eller beslutsstöd som det också kallas, förvandlas ogenomträngliga datamängder till tydliga rapporter, dashboards, grafer och diagram som underlättar beslutsfattandet.  

Med Business intelligence-verktyg integrerat i affärssystem och kommunikationskanaler får företag och organisationer möjlighet att analysera data från flera källor, interna och från tredje part, och jämföra prestation över tid och mellan olika verksamhetsområden. 

Insikterna från business intelligence kan användas för att förbättra affärsbeslut, identifiera problem, upptäcka nya trender och kundbeteenden, hitta nya affärsmöjligheter och produktutvecklingar, med mera.

Business Intelligence i fyra steg

  1. Samla in, omvandla och läs in data från interna och externa källor
  2. Analysera och identifiera mönster, trender och avvikelser
  3. Presentera resultaten med hjälp av datavisualisering
  4. Fatta beslut och vidta åtgärder utifrån insikter från BI

Varför är Business Intelligence viktigt?

I en allt mer datadriven värld gäller det att alltid hålla steget före sina konkurrenter. Tack vare Business Intelligence kan företag få tillgång till affärskritiska insikter snabbt och kvalitetssäkert, utan att lägga onödigt stora resurser på manuell hantering och analys. 

Verktyg som samlar in, analyserar och presenterar information från verksamhetens samtliga datakällor möjliggör för företagsledare att ställa de frågor de vill ha svar på – och få svaret presenterat för sig i form av lättbegripliga diagram och rapporter. 

Önskar ni effektivisera försörjningskedjan? Begär en rapport om aktuell lageromsättning och se om ni kan identifiera några flaskhalsar. Behöver ni underlag till en ny marknadsföringskampanj? Be Business Intelligence att analysera senaste kvartalets försäljning i olika kundsegment och se ifall den kan upptäcka några mönster. 

Så används Business Intelligence i praktiken

Vilket behov ni har av BI beror mycket på vilken bransch ni är verksamma inom, vilken data ni har tillgång till och vilka utmaningar ni står inför. Här är fem exempel på vanliga användningsområden för Business Intelligence. 

Strategiska beslut baserade på fakta

Genom att använda beslutsstöd kan företag fatta beslut baserade på fakta och data istället för branschsed eller magkänsla. Genom att analysera och tolka insamlad information kan företag få en tydligare bild av sin verksamhet och marknad, vilket leder till välgrundade och strategiska beslut.

Affärsinsikter och prognoser

Business Intelligence ger möjlighet att analysera stora mängder data och identifiera trender, mönster och samband som annars skulle vara svåra att upptäcka. Detta hjälper företag att förstå marknaden, kundbeteenden och konkurrenter, vilket i sin tur ger dem förmågan att fatta informerade beslut och utveckla effektiva affärs- och marknadsföringsstrategier.

Effektivisering och optimering

Genom att använda Business Intelligence-verktyg kan företag övervaka och utvärdera sin prestation i realtid. De kan identifiera flaskhalsar, ineffektiva processer eller områden där förbättringar kan göras. Genom att ha en tydlig insikt i sin verksamhet kan företag ta korrigerande åtgärder i tid och optimera sina resurser för att uppnå högre effektivitet och produktivitet.

Konkurrensfördelar

I dagens konkurrensutsatta marknad kan Business Intelligence vara avgörande för att skaffa sig ett försprång. Genom att använda dataanalys och BI-verktyg kan företag förstå marknadstrender, förutse efterfrågan och agera snabbt för att möta kundens behov. Det ger dem möjlighet att ligga steget före sina konkurrenter och erbjuda innovativa lösningar och erbjudanden.

Kundkännedom och förbättrad kundupplevelse

Genom att analysera kunddata kan företag få en djupare förståelse för sina kunders preferenser, beteenden och behov. Detta möjliggör anpassade marknadsföringskampanjer, produkter och tjänster som riktar sig direkt till sina målgrupper. Genom att erbjuda en bättre och mer personlig kundupplevelse kan företag bygga lojalitet och öka sin kundbas.

Beslutstöd inom offentlig verksamhet

Även verksamheter som inte konkurrerar på en marknad kan behöva hjälp av beslutsstöd i sin verksamhetsutövning. Ett exempel på en verksamhetsform med krav på både ökad digitalisering och mer detaljerad rapportering är Sveriges kommuner. 

Business Intelligence kan spela en värdefull roll inom svensk kommunal verksamhet genom att erbjuda insikter, förbättra beslutsfattande och optimera resursanvändning. Till exempel kan en smart integrering av olika datakällor ge en bättre helhetsbild av kommunens ekonomi och hjälpa till att identifiera eventuella avvikelser och besparingsmöjligheter. 

Kvalitetsstyrning är ytterligare ett område där Business Intelligence med fördel kan användas. Genom att samla och analysera data om kommunala tjänster kan man mäta och utvärdera deras kvalitet och effektivitet. BI-verktyg kan användas för att skapa rapporter och dashboards som visar nyckelindikatorer och prestationsmätare. På så sätt kan man upptäcka områden där förbättringar behövs och vidta åtgärder för att höja kvaliteten på kommunens välfärdstjänster.

På CGI arbetar vi dagligen med att hjälpa kommuner att genomföra digital omställning och effektivisera sina verksamheter. Nyfiken på att få veta mer? Läs vår case study-artikel om implementering av beslutsstöd i Borås Stad eller hör av dig till oss så kan vi berätta mer.

Business Intelligence verktyg och system

Att välja rätt system eller verktyg för beslutsstöd är inte alltid det lättaste, vilket vi har skrivit om här. För att nå framgång med Business Intelligence behöver man först få klarhet i vilka funktioner och komponenter som verksamheten behöver. Utöver standardkomponenter som datainsamling, analysverktyg, visualisering med mera bör man även undersöka verktygets möjligheter till uppdatering, anpassning och uppskalning. 

De flesta företag och verksamheter använder redan ett ERP, eller affärssystem, idag, vilket innebär att datan lätt kan samlas in från avdelningar och moduler. Då är ERP-leverantörens egen BI-lösning oftast det bästa, billigaste och snabbaste sättet att implementera Business Intelligence i verksamheten. 

På CGI har vi lång erfarenhet av att skräddarsy och anpassa beslutsstödslösningar för en lång rad system, som till exempel Microsoft och Qlik. För kunder som använder CGI:s egna system Heroma, Raindance och Treserva har vi färdiga Business Intelligence-lösningar, redo att implementeras på några veckor. 

CGI: Din digitala partner 


På CGI hjälper vi våra kunder att bli insiktsdrivna och snabbt kunna agera på förändring med hjälp av Business Intelligence-lösningar och expertis. Detta görs möjligt tack vare stort verksamhetskunnande, hög kompetens inom arkitektur och djup kunskap om den senaste tekniken. Vi har kontor över hela Sverige, från Malmö i syd till Kiruna i norr.

Kontakta oss för att få veta mer.