En kontorsbyggnad med gröna växter

ESG (Environmental, Social and Governance) är ett mått som beskriver hur företag och organisationer arbetar med frågor som rör hållbarhet och ansvarstagande. Det kan användas både internt för att bygga ett mer hållbart företag, men också av investerare och intressenter på jakt efter hållbara bolag att investera i. I den här artikeln går vi in lite mer ingående på vad ESG innebär och hur det kan stärka ert företags marknadsposition och konkurrenskraft.

 

Innehållsförteckning:

 

Vad är ESG?

Kortfattat kan man säga att ESG är ett sätt att mäta och värdera hur väl ett företag agerar ur ett hållbarhetsperspektiv. ESG utgörs av tre delar, eller tre områden om man så vill. Dessa är:

Miljö (Environmental)

För de flesta är nog miljö det första man kommer att tänka på när man hör ordet hållbarhet. Oavsett vilken bransch ni verkar inom så har ert företag och det ni producerar en påverkan på miljön. Genom att arbeta aktivt med att analysera och bli medvetna om verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan kan ni minska ert klimatavtryck och bygga en mer hållbar organisation.

Socialt ansvar (Social)

Som företagare har ni ett ansvar gentemot era aktieägare, men också för er personal och samhället i stort. Ur hållbarhetssynpunkt är det därför viktigt att se över hur arbetsförhållanden och arbetsmiljö fungerar i er verksamhet. Detta gäller inte bara på er primära arbetsplats utan också ute hos era leverantörer och samarbetspartners. Företag som arbetar enligt ESG-modellen har ofta mycket bra insyn i hela leveranskedjan. Detta betyder att de kan ta tydlig ställning och sätta press för att förbättra villkor och förhållanden, inte bara på hemmaplan utan också globalt.

Bolagsstyrning (Governance)

Den tredje delen inom ESG handlar om hur bolaget eller organisationen styrs. När man ska bedöma hur hållbar ett företags styrning är brukar man titta på faktorer som styrelsens/ledningens sammansättning, dvs. hur ledande poster är fördelade efter kön, mångfald, kompetens, erfarenhet m.m. En annan viktig punkt är huruvida det finns rutiner för att motverka korruption, mutor och nepotism inom företaget. Genom transparens och tydliga ramverk kring ansvar och styrning bygger ni en hållbarare och friskare organisation.

 

Varför är ESG viktigt?

För företag blir det allt vanligare att man tar hänsyn till ESG när det kommer till att fatta olika beslut. Detta kan till exempel handla om att minska sitt klimatavtryck, arbeta för förbättrade arbetsförhållanden, jämställdhet och mångfald, eller att bli ett mer transparent företag. ESG-rapportering är ett sätt för företag att visa hur de arbetar med hållbarhet inom många olika områden. Denna rapportering kan sedan öka företagets konkurrenskraft genom att fungera som en signal till investerare och andra intressenter att företaget är seriöst och tar sitt ansvar.

För företag kan det alltså vara strategiskt viktigt att ta hänsyn till ESG i sitt arbete, inte minst för att kunna locka till sig ESG-medvetna investerare. ESG-arbete är dessutom ofta förenat med en rad andra fördelar, som en bättre arbetsmiljö och minskade kostnader, för att inte tala om de potentiella klimatmässiga vinsterna.

 

Hur tillämpar jag ESG inom min verksamhet?

När det kommer till ESG så är det viktigt att komma ihåg att ett holistiskt hållbarhetsarbete i alla verksamhetens delar inte sker över en natt. Detta gäller för såväl större som mindre bolag. Istället bör man se på ESG som en ständigt pågående process där slutmålet i bästa fall är hållbarhet som affärsidé och kärnverksamhetsfördel. Hur man når dit beror helt eller delvis på vilka förutsättningar företaget har, vilken bransch man verkar inom, samt en rad andra faktorer.

Att stöpa om hela företaget till att bli mer hållbart är ett lika delar tids- som resurskrävande projekt. Och en av de största största utmaningarna brukar vara att veta var någonstans man ska börja. Dagens företag och organisationer har ofta en komplex struktur där det är svårt att få en överblick.

Därför är det vanligt att ta in en extern konsult för att på ett opartiskt och effektivt sätt kartlägga vilka möjligheter och utmaningar ert företag står inför.

På CGI har vi lång erfarenhet av att utveckla företag och organisationer i en mer hållbar riktning. Genom att kombinera ledande IT-lösningar, kompletta tjänstelösningar och djup kunskap hjälper vi våra kunder att minska deras påverkan på miljön, hitta smartare energilösningar och större välbefinnande för såväl personal, som för kunder och ledning. 

Läs mer om hur CGI kan hjälpa just ert företag med ESG och hållbarhet

 

Strängare krav på miljömässig hållbarhet

För att få klassas som ett miljömässigt hållbart företag måste man uppfylla vissa kriterier.

Fram till alldeles nyligen var dessa kriterier ganska vaga, vilket gjorde det svårt för investerare att bedöma uppriktigheten i ett företags miljö- och hållbarhetsarbete. Men i.o.m. EU:s taxonomifördrag finns nu sex tydliga miljömål som ni som företag eller organisation måste väsentligt bidra till. Dessa är:

  1. Begränsning av klimatförändringar
  2. Anpassning till klimatförändringar
  3. Hållbar användning av, samt skydd av vatten och marina resurser
  4. Övergång till en cirkulär ekonomi
  5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Som företag behöver ni bidra till minst ett av de uppsatta miljömålen. Dock får ni inte ha en negativ inverkan på något av de andra målen i listan. I tillägg måste ni även uppfylla vissa grundläggande krav inom hållbarhet.

 

Är det nödvändigt att arbeta med ESG?

Fram till alldeles nyligen skedde i stort sett all ESG-rapportering på företagens egna initiativ. Men i och med EU:s taxonomifördrag är det fr.o.m. verksamhetsåret 2021 obligatoriskt för alla noterade företag med fler än 500 anställda (inkl. alla banker och finansbolag) att redovisa hur förenlig deras verksamhet är med EU:s miljömål. På sikt ser det ut som att även mindre bolag kommer att bli skyldiga att redovisa sitt hållbarhetsarbete. 

Allt pekar således mot att hållbarhetsfrågor bara kommer bli än viktigare för varje år. Vid förvärv eller försäljning av företag kommer det troligtvis även bli praxis med due diligence (eller företagsbesiktning på svenska) för att säkerställa att bolaget i fråga uppfyller grundläggande ESG-kriterier. I tillägg kommer sannolikt investeringar i grön energi och hållbar produktion bara att fortsätta öka.

Det finns därmed en rad skäl till att börja jobba aktivt med hållbarhet inom ert företag. Inte bara för att efterleva nya och framtida regelverk, utan också för att kunna växa och utvecklas på sikt.

På CGI kan vi hjälpa er att skapa en tydlig hållbarhetsstrategi som överensstämmer med er organisations vision, värderingar, människor och processer. Läs mer om våra hållbarhetstjänster.

 

Nyfiken på hur ESG fungerar i praktiken? 

I vår blogg hittar ni inspirerande artiklar och kundcase på svenska och engelska om ESG, hållbarhet och socialt ansvar.

Stål imitation

Uddeholm: Användning av maskininlärning för att förutspå och förebygga sprickor i ståltillverkning

En av de stora utmaningarna inom stålproduktion är att höja kvaliteten på stål och minska onödigt spill på grund av sprickor i stålet som orsakas i produktionen.

Läs mer

En kvinna framför grönsaksdisken med sin smartphone

CGI och TrusTrace inleder samarbete för att hjälpa kunder med spårbarhet
och att uppnå sin hållbarhetsagenda

6 September 2021 - CGI har inlett ett samarbete med svenska spårbarhetsföretaget TrusTrace. Med TrusTraces plattform, som kombinerar blockchain-, AI-, IoT- och QR-kodsteknik, kommer CGI att kunna hjälpa kunder inom livsmedelsbranschen och modeindustrin att skapa bättre spårbarhet genom hela försörjningskedjan.  

Läs mer

Två män tillsammans på ett fält inspekterar vindkraftverk

Skandinaviska företag prioriterar hållbarhet dubbelt så högt som europeiska och fyra gånger så högt som amerikanska företag

I CGIs årliga undersökning VOC ingick i år 1695 ledare och beslutsfattare från stora företag och organisationer över hela världen. 

Läs mer

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.