"Året som gått har varit exceptionellt. Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för individer, organisationer och samhälle. Vi har fått se hela länder stängas ned, företag försättas i krissituationer, viktiga leveranskedjor stukas och samhällskritiska funktioner påfrestas". Ta del av VD, John Karnblads förord till CGI:s hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2020 och ladda ner ditt exemplar av Hållbarhetsredovisning 2020 för CGI Sverige AB.

John Karnblad SBU President, CGI Scandinavia
John Karnblad

Jag är stolt över att vi genom krisen har fortsatt att leverera till våra kunder och sett till att våra kunders IT-system, som ofta utgör samhällets kritiska infrastruktur, fungerat störningsfritt under de svåra omständigheterna. Vi fyller också en central roll när verksamheter nu omprövar sina affärsmodeller för att stå bättre rustade i framtiden.

Under året har vi effektiviserat logistikflöden, vidareutvecklat leveranskedjor och investerat för att ytterligare stärka våra erbjudanden ur cybersäkerhets- och integritetssynpunkt.

Att hjälpa våra myndigheter att driva sin digitaliseringsagenda, där motståndskraft och säkerhet är två viktiga hörnpelare, ser jag som en av våra huvuduppgifter de närmaste åren. Vi kommer att fortsätta vara den IT-partner som kan visa vägen till effektiva, men också hållbara lösningar för både offentlig sektor och för näringslivet. Genom att vidga frågeställningen från vad som kan digitaliseras till vilket samhälle vi vill skapa, öppnar vi upp för en hållbar digital transformation i balansen mellan människors behov och en hållbar ekonomi.

Det är glädjande att hela koncernen nu ansluter sig till det skandinaviska mål som CGI:s svenska verksamhet länge har haft: att vara klimatneutral till år 2030.

För mig är hållbarhet oerhört viktigt också på ett personligt plan. Vi har ett ansvar att inte förbruka mer av jordens resurser än som är möjligt utan att förstöra för dagens unga och för kommande generationer. I takt med att digitaliseringen ökar behöver vi fokusera allt mer på hur mycket energi den förbrukar. CGI arbetar därför med att ge våra kunder tillgång till säkra och energieffektiva datacenter. CGI-koncernen har under året vidareutvecklat de strategiska målen för vårt hållbarhetsarbete och jag har deltagit aktivt i det arbetet för Sveriges, Norges och Danmarks räkning. Det är glädjande att hela koncernen nu ansluter sig till det skandinaviska mål som CGI:s svenska verksamhet länge har haft: att vara klimatneutral till år 2030.

Att hjälpa våra myndigheter att driva sin digitaliseringsagenda, där motståndskraft och säkerhet är två viktiga hörnpelare, ser jag som en av våra huvuduppgifter de närmaste åren.

Ett av våra viktigaste mål är att attrahera medarbetare med rätt kompetens. Jag är övertygad om att vi blir ett bättre företag om vi kan spegla samhället genom att föra samman och ta vara på kunskap från personer med olika erfarenheter och perspektiv. CGI uppmuntrar medarbetare att bli delägare och därmed delaktiga i styrning av bolaget. Vår verksamhet vilar stadigt på ett tredelat löfte: att generera långsiktigt värde till kunder, ägare och medarbetare. Hållbarhetsperspektivet medför att modellen skapar en balans i det vi gör.

Mot bakgrund av detta så känner jag mig trygg inför framtiden. Vår globala styrka, lokala närvaro och vårt starka erbjudande gör oss väl positionerade att med digitaliseringens kraft skapa ett bättre och mer hållbart näringsliv och samhälle.

Hållbarhetsredovisning 2020 för CGI Sverige AB

Ladda ner rapporten