Företag som ligger i startgroparna för att använda AI behöver fundera över hur det ska göras ansvarsfullt och etiskt. Tekniken i sig erbjuder lösningar på många samhällsproblem, men bör implementeras med stöd av branschkod och etiska råd, skriver Johanna Wallnäs, managementkonsult på CGI, med inriktning mot dataskydd och datadrivna beslut utifrån ett verksamhetsperspektiv.

Johanna Wallnäs
Johanna Wallnäs

Digitaliseringen är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa oss att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Innovation är avgörande för att skapa nya hållbara lösningar som också bidrar till nya produkter och tjänster, marknader och arbetstillfällen. Genom att nyttja teknikens fördelar kan organisationer och samhällen skapa långsiktig, ekonomisk lönsamhet som också tar hänsyn till miljönytta och social nytta.

En teknik som är särskilt kraftfull är artificiell intelligens (AI). Potentialen hos AI är mycket stor, inte minst för att motverka effekterna av klimatförändringarna. AI Sweden, Sveriges nationella AI-centrum, lyfter i sin rapport ”AI i klimatets tjänst” att AI kan vara en effektiv teknik att använda inom allt från grundläggande klimatforskning och övervakning till insatser för att minska utsläpp, klimatanpassning och innovation genom transformation.

IT & Telekomföretagen har tillsammans med åtta medlemsföretag arbetat fram en branschkod med riktlinjer för hur man kan arbeta ansvarsfullt med AI. Branschkoden vilar på tre principer: ett mänskligt och hållbart samhälle, förståelse och inkludering.

Innan företag tar sig an tekniken behövs dock ett antal överväganden göras. Kanske behöver ett etiskt råd skapas eller andra åtgärder vidtas för att hantera tekniken ansvarsfullt. Det är lätt att navigera etiskt fel, även när avsikten är att göra rätt. Oönskade följder kan exempelvis bli diskriminering, integritetskränkning eller rekommendationer baserade på förlegade könsnormer. Tekniken blir så att säga en hävstång eller accelerator för något som man vill undvika från ett etiskt och socialt perspektiv.

Vikten av att arbeta strukturerat och med fokus på de höga riskerna har i dagarna blivit än mer tydlig nu när EU-kommissionens lagförslag om AI har blivit offentliggjort. I förslaget anses vissa risker vara helt oacceptabla, och AI-system som anses utgöra ett hot mot människors säkerhet, försörjningsmöjligheter eller rättigheter föreslås förbjudas.

Ansvarsfull implementering av AI-teknik

Hur tar man sig då an arbetet med ansvarsfull implementering av AI-tekniken? IT & Telekomföretagen har tillsammans med åtta medlemsföretag arbetat fram en branschkod med riktlinjer för hur man kan arbeta ansvarsfullt med AI. CGI har varit en del av det arbetet där ambitionen har varit att ta fram riktlinjer som är enkla, konkreta och anpassade för svenska förhållanden. Branschkoden kan användas av alla typer av verksamheten och den vilar på tre principer: ett mänskligt och hållbart samhälle, förståelse och inkludering.

Ansvarsfullt implementerad har AI stor potential att driva på organisationers hållbarhetsarbete och förstärka klimatinnovationer för att nå ett mer hållbart samhälle.

Till branschkoden finns även en frågelista som kan användas för att ha en dialog om en tilltänkt AI-applikation eller tjänst. Genom att skapa insikter och en gemensam förståelse för hur AI-lösningen ska användas kan eventuella inlåsningseffekter undvikas.

EU:s digitaliseringskommissionär menar att den största oron är att AI inte alls används. Det vore synd om den oron besannades. Ansvarsfullt implementerad har AI stor potential att driva på organisationers hållbarhetsarbete och förstärka klimatinnovationer för att nå ett mer hållbart samhälle.