Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Ensam må vara stark, men NATO:s princip bygger på att tillsammans är vi tryggare och starkare. Vi ställer upp för varandra. En för alla – alla för en. 

Ofta är det den sistnämnda parollen man förknippar med NATO – som helhet. NATO:s artikel 5. Enligt denna åtar sig varje medlemsstat att betrakta en väpnad attack i Europa eller Nordamerika mot någon av medlemsstaterna som ett väpnat angrepp mot dem alla. De andra medlemsstaterna ska bistå den angripna staten på det sätt de bedömer nödvändigt. Men genom åren har NATO:s medlemsländer tillsammans arbetat med nationella- och alliansmässiga säkerhetsfrågor för att skapa trygghet och styrka över alla linjer och delar i medlemsländernas samhällen. Ej endast militära förmågor är i fokus. Så här uttryckte sig NATO vice generalsekreterare Mircea Geoana vid alliansens Annual Session i oktober i år:

”You need to invest in your national security, and when I say security it is not only defence budgets. It’s also economic security, it’s energy security, it’s technological security, it’s supply chain security, it’s climate change security. It costs money.“

En allians, nation eller verksamhet blir inte starkare än sin svagaste länk. Försörjningskedjor, energitillgång och digital ledning måste fungera för att militär försvarsförmåga överhuvudtaget ska ha möjlighet att agera effektivt, samlat och ge resultat.  Det är precis om det som NATO Artikel 3 handlar om. Bygga resiliens inifrån, på nationell nivå och för att sedan kitta ihop alliansens alla medlemmar – likt välpassande Legobitar. Områdena som NATO specifikt pekar ut är noga definierade i Artikel 3.

  1. Säkerställande av politiskt beslutsfattande och centrala ledningsfunktioner
  2. Resilient energiförsörjning
  3. Effektiv hantering av okontrollerade befolkningsrörelser
  4. Resilienta system för livsmedels- och dricksvattenförsörjning
  5. Hantering av stora masskadeutfall och hälsokriser
  6. Resilienta civila kommunikationssystem
  7. Resilienta transportsystem

För Sveriges del vidtar nu ett krävande arbete av att se till att leva upp till de sju resiliens-målen, samtidigt som NATO som organisation har en resa i att harmonieras alla medlemsländers olika förutsättningar. Alla länder kan lära av varandra och anpassa egna delar för att få en fungerande helhet – och i detta kan man se att Sverige kan få draghjälp men även bidra med eget kunnande och egna erfarenheter på området. Allt detta när fullvärdigt medlemskap erhålles. 

CGI har i över 50 år arbetat med informationsteknologi i Sverige för privata och offentliga organisationer – genom att utveckla och anpassa system och lösningar på IT-området. CGI globalt är även sedan många år en betydande leverantör och partner till NATO – och verksamt i flera NATO-länder. 

Här finns en potential som ska bli spännande att få utveckla vidare. Här finns potential att stärka upp alla eventuellt svaga länkar nationellt och i samarbete med andra. Ensam kan bli stark – men det sker i samarbete med andra. 

Är du intresserad av att läsa mer? 
Torsten Bernström | CGI Sverige
Beredskapsresan | CGI Sverige
Eller kontakta mig: torsten.bernstrom@cgi.com
 

About this author

Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till ...