Vi ger dig rätt verktyg i form av processer, styrning och incitament för korrekt beteende inom hela flödet som gör att ditt företag får ut det mesta möjliga av leverantörssamarbeten, upphandlingar och logistik. VI är vana att genomföra förändringar och hjälper er att få ut full effekt av exempelvis hållbarhetsarbetet och strategin för er Supply chain.

En kvinna och en man sitter vid ett konferensbord i ett ljust rum och tittar på en laptop

Kategoristyrning

Category Management, eller kategoristyrning, är ett strategiskt tillvägagångssätt som ökar fokus på organisationens kostnader i relation till det operativa arbetet. Inom ramen för kategoristyrning segmenteras olika inköpsområden i grupper av varor och tjänster enligt funktion, men bygger även på hur leverantörsmarknaderna är organiserade.

Business Consulting representanter ses i ett mötesrum genom glasväggar där en person presenterar en analys av inköpsorganisationen för sina kollegor

Analys av inköpsorganisationen

Genom praktisk erfarenhet och tydliga modeller skapar vi en enhetlig bild över inköpsarbetets nuläge, vi belyser förbättringsområden och analyserar inköpsfunktioner. Resultaten från analyserna används ofta för att lägga grunden i förändringsarbetet och blir utgångspunkt för arbetet mot det framtida önskade läget. Vi har också en standardiserad metodik för strategiska upphandlingar som säkerställer att du når uppsatta affärsmål och att överlämnandet till organisationen för avrop sker effektivt.

En man sitter ner och en kvinna står bredvid, tillsammans tittar de på en av hans två dataskärmar

Inköpsanalys

Inköpsanalys är utgångspunkten för strategiskt inköpsarbete för att kunna uppnå bättre kontroll och uppföljning. I en spendanalys samlar vi in, harmoniserar, klassificerar och analyserar kostnadsdata för att ge ett faktabaserat beslutsunderlag om hur verksamhetens inköpsstrategier bör utformas. Oavsett om vi gör en engångsinsats för en snabb ögonblicksbild över inköpsvolymer, eller arbetar med BI-verktyg från de ledande aktörerna, ger inköpsanalysen med säkerhet en insikt i hur verksamheten kan minska inköpskostnader och öka effektiviteten.

En man och en kvinna i kostymer står på en trappa till en officiell byggnad

Offentlig upphandling

Vi arbetar med alla former av offentlig upphandling och vi har hög kompetens inom både LoU och LUFS. Vi leder förändringsarbeten inom offentliga organisationer för att stärka upphandlings- och inköpsarbetet, öka effektiviteten och säkerställa regelefterlevnad.

En yngre och en äldre kvinna läser om kategoristyrning på laptopen

Avtals- och leverantörsuppföljning

Genom effektivt arbete med avtals- och kontraktsfrågor får du bättre kontroll över vad som köps och en överblick över relationer och risker i leverantörsbasen. Vi arbetar bland annat med införande av kontraktsmallar och databaser i det operativa arbetet och uppföljning av kontraktsefterlevnad

Kvinna i glasögon sitter och tittar på sin laptop samtidigt som hon tar noteringar vid sidan om

Supply chain strategy

Vi utgår från våra väletablerade metoder och kombinerar dessa med relevanta erfarenheter för att definiera en effektiv och robust supply chain-strategi för varor, tjänster och informationsflöden. Strategins tydliga målsättning är att skapa optimala förutsättningar för att bibehålla eller skapa en leveranskedja som utgör en faktisk konkurrensfördel.

Kvinna i glasögon sitter och lyssnar på ett möte via sin laptop och tittar ut i fjärran leende

Demand and supply chain planning

Demand and Supply Chain Planning är en nyckelkompetens för en modern supply chain-organisation. Vi hjälper såväl globala organisationer som startups att utvärdera sina nuvarande planeringsprocesser i vår mognadsmodell. Vi hjälper också till att identifiera vilken utveckling som krävs för att uppnå ett högre värde och affärsmål. Förutom en tydligt uppsatt struktur med roller och ansvar, hjälper vi till att få rätt systemstöd och planeringskultur på plats.

En suddig bild tagen i farten på ett lagerutrymme

Warehouse management

Ofta finns det stor outnyttjad potential i lagerverksamheten, både genom effektivisering av den fysiska lagerverksamheten och en förbättrad lagerstyrning. Med en optimerad lagerstyrning säkerställs en hög tillgänglighet och leveransprecision samt att kapitalbindningen i lagret hålls ner.

Lastbil kör på en väg i skymning och i fjärran syns ett flygplan som är på väg uppåt

Distribution and transport planning

Frågor inom transport och distribution omfattar allt från vidareutveckling av 3PL- och 4PL-lösningar till reducerade ledtider och en ökad servicegrad i både ingående och utgående flöden. Transportplaneringsprocesser är ett särskilt fokusområde som ofta kan effektiveras med hjälp av förbättrat systemstöd.

Kvinna sitter framför dataskärm och tittar på grafer

Supply chain visibility

Vi får mer och mer data om våra försörjningskedjor, men används den för att effektivisera på såväl operativ som taktiskt och strategisk nivå? Vi skapar förutsättningarna för att enhetligt och precist mäta ditt företags faktiska prestation och värdeskapande inom försörjningskedjan, ofta genom enkla men innovativa och användarvänliga lösningar för att presentera flödena på ett överskådligt sätt.

En person i skjorta står med en kundvagn och tittar på sin mobiltelefon

E-handelslogistik

E-handeln växer kraftigt och ställer ständigt nya krav på verksamheten för att möta slutkundernas förväntningar. I en verklighet där fler och fler aktörer kommer in på marknaden är det viktigt att ha en effektiv organisation med ett holistiskt synsätt. Baserat på vår erfarenhet hjälper vi våra kunder med allt från strategiutveckling till realisering av fysiska flöden och leverans till slutkund. Tillsammans säkerställer vi att ni har en väl fungerande digital marknadsplats för att möta era kunder.

Husfasad sedd underifrån med balkonger som är täckta av gröna växter

Hållbarhet

Hållbarhet har gått från att vara ett önskemål till ett krav i de allra flesta företag, men många upplever det svårt att realisera kraven. Vi hjälper till att utvärdera potentialen för miljöeffektiviseringar i hela försörjningskedjan, från verifiering av besparingspotential och till implementering av förändringarna