Cirkulär ekonomi eller kretsloppsekonomi utmanar den traditionella linjära affärsmodellen många företag använder idag. Varor går från att linjärt produceras, konsumeras och kasseras till att cirkulärt produceras, användas, återanvändas och återvinnas. Ett kretslopp som ställer krav på allt från design och tillverkning till returhantering. Att byta från en linjär affärsmodell till en cirkulär ställer stora krav på producenten men också på mellanled och på konsumenten.

En vanlig affärsmodell inom retail är att en vara produceras och säljs sedan vidare, ofta i flera led, tills den når slutkunden, konsumenten. Varan används, förbrukas och slängs. I bästa fall återvinns material eller så kanske varan energiåtervinns genom att brännas i fjärrvärmeverk, oftast bortom producentens kontroll och ansvar. En helt vanlig linjär affärsmodell, så vanlig att få tänker på hur den är utformad. Men en ny affärsmodell vinner nu mark - den cirkulära affärsmodellen som framför allt förändrar ansvaret för en vara.

Matilda Richter, ansvarig för affärsutveckling inom CGI hållbarhet, har skapat ett internt nätverk för engagemang och kunskapsspridning inom hållbarhetsfrågor, däribland cirkulär ekonomi. I sin konsultroll på CGI jobbar hon för att bygga kompetens internt för att stötta kunderna i deras utmaningar inom hållbarhet, just nu med fokus på hållbar värdekedja och hållbar sourcing.

Vad är en cirkulär affärsmodell?

Matilda förklarar att cirkulär ekonomi i grunden handlar om att förändra synen på varors livscykel. Att motverka det klassiska linjära tankesättet där varor förbrukas och kastas till att bygga in hållbar resursanvändning redan från start. En cirkulär affärsmodell bygger på att varor aldrig ska lämna systemet utan fortsätta skapa värde, antingen genom återanvändning eller återvinning av material och komponenter.

Det finns i grova drag två typer av kretslopp. Det biologiska och det tekniska. Det biologiska handlar om mat och andra typer av varor som förlorar sin funktion efter användning och där restprodukten möjligen kan energiåtervinnas. Den tekniska cykeln omfattar istället varor som inte förbrukas vid användning, till exempel kan elektronik och kläder återvinnas och återanvändas. Det tekniska kretsloppet ställer företag inför nya utmaningar när omställningen till en cirkulär ekonomi görs.

Den cirkulära ekonomin påverkar allt från design till retur

I en linjär affärsmodell där råvara förädlas, produkter monteras, varor säljs vidare i flera led för att till slut nå kunden, flyttas ansvaret successivt vidare med varan genom hela kedjan. Det blir kunden som efter användning slänger eller återvinner varan. I den cirkulära ekonomin stannar ansvaret för produkten hos producenten i större utsträckning genom hela kedjan.

I och med att producenten får ett mycket större ansvar för produkten under hela livscykeln påverkar omställningen till cirkulär affärsmodell alla processer i företagets produktion

"I och med att producenten får ett mycket större ansvar för produkten under hela livscykeln påverkar omställningen till cirkulär affärsmodell alla processer i företagets produktion. Till exempel måste designen av produkterna anpassas för att lättare kunna lagas, återanvändas och återvinnas. Till exempel kan en sko designas så att sulan enkelt kan bytas när det slitits ut och sedan hela skon monteras isär för återvinning när reparationer inte längre är möjliga", berättar Matilda.

Reparation och återvinning ställer också krav på processer kring logistik och samarbeten. Vem ska rent praktiskt utföra reparationer? Hur sker logistiken i flera riktningar mellan producent, mellanled och konsumenter, på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt? När återvinning blir en del av affärsmodellen blir gamla varor plötsligt en värdefull råvara för företaget. Som exempel på företag som tittar på möjligheterna med cirkulär ekonomi beskriver Matilda elektroniktillverkaren Philips arbete:

"Philips har på prov erbjudit sina kunder belysning istället för att sälja armaturer och glödlampor. De ansvarar då för allt från montering och drift till reparationer och återvinning. Kunden betalar för ljuset. Detta skapar ett incitament att designa hållbara produkter som inte behöver bytas så ofta. Ett win-win för producenten, kunden och miljön", enligt Matilda.

Ett annat exempel där företag gått från att sälja produkter till att erbjuda tjänster är bilindustrin. Bilägande kan idag ersättas av tillgång till bilpool, en affärsmodell där kunden själv väljer vilken form som passar bäst. Tillgången till produkten är ibland viktigare än att äga den, något som retailers behöver relatera till och hitta nya affärsmodeller kring.


Hantera den fullständiga livscykeln av din produkt med rätt affärssystem

Läs mer om vårt erbjudande


Kunden får en större roll i en cirkulär affärsmodell

Matilda menar att det är viktigt att involvera kunderna i omställningen till en cirkulär ekonomi. Kunden går från att vara just en kund till att vara en användare och en integrerad del av affärsmodellen. Att testa olika affärsmodeller och retur-förfaranden och samtidigt lyssna på återkopplingen från företagets kunder kan ge nya insikter kring hur de tänker och vad de efterfrågar. Återanvändning, återvinning, uthyrning, produkt som tjänst, delningssystem eller en plattform för kundsamverkan - vad passar företagets erbjudande och framförallt, vad föredrar målgruppen?

"Att vara hållbar är idag ett premiumerbjudande och ofta en konkurrensfördel. Allt fler kunder väljer retailers och producenter som har en tydlig miljöprofil, men framför allt kan det bli affärsutvecklande för företaget", avslutar Matilda.