Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Egentligen har den aldrig varit helt borta. Den korrekta termen är: den har varit vilande. Organisationer med komplex verksamhet, exempelvis Försvarsmakten, brukar beskriva sina ledningssystem bestående av följande viktiga komponenter:

  • Metoder
  • Organisation
  • Personal
  • Ledningsstödsystem (materiel)

Att ha personal med rätt kompetens i olika nivåer och på erforderliga funktioner är således en förutsättning för att ledningen av organisationens verksamhet ska fungera. För att attrahera och vidareutveckla kompetens krävs i sin tur ett fungerande personalförsörjningssystem med rekrytering.

I snart 100 år har värnplikten borgat för att Försvarsmakten har haft volym i manskapet och ett urval för befälsrekryteringen. För några år sedan gjordes valet att vilandelägga värnplikten och enbart satsa på anställda soldater med heltids- och deltidstjänstgörande. Balansen i systemet infann sig dock aldrig. Vakanserna var många, kompetensen dränerades och på sikt riskerades hela organisationens officerskompetens. Försvarsmaktens personalflöde är förvisso inte lika stängt som förr i tiden, men förädlingsprocessen måste ändå beskrivas som genomströmning i ett slutet system. Man börjar som officer och slutar som officer eller underbefäl i någon högre eller lägre grad. Inflödet av rätt virke blad de yngre är således av största vikt. Så många civilt utbildade bataljonschefer, fartygschefer och flygflottiljchefer finns inte att med anställningsannons rekrytera in.

Vi har idag ett helt annat och mycket mer oroligt världsläge. Rekryteringsmyndigheten, tidigare Pliktverket, har spelat en viktig roll i ansträngningarna att rekrytera soldater och befäl. Nu skärps uppdraget till igen när det gäller att åter sköta inmönstring till värnplikt, kalla nya årskullar och hålla reda på alla redan utbildade för att kunna kalla till repetitionsutbildningar. För allt detta krävs modernisering av systemstödet.

CGI har under flera decennier kunnat stödja Pliktverket/Rekryteringsmyndigheten med detta systemstöd och vi ser nu fram emot nya dialoger på hur ett säkert systemstöd för personalplanering, inkallelser och kompetensförsörjning inom Försvarsmakten kan vidareutvecklas.

CGI har även haft personal med på Arméns stora stabs- och sambandsövning som nyligen avslutats i Enköping. Det har varit imponerande att se hur metod- och organisationsutveckling har tagit fart, nu när det nationella försvaret åter är i fokus. Vi har tagit med oss många intryck från övningen och kan nu formulera idéer om hur CGI kan understödja en lika dynamisk utveckling inom delarna Personal och säkra Ledningsstödsystem för mark-, sjö- och luftförbanden. CGI har internationella erfarenheter inom området att inkludera så att systemlösningar blir interoperabla med andra länder och tekniskt på framkant. Med vår goda kunskap om kunden och metod och organisation vet vi dock att det som nu krävs är snabbhet i framtagande och att det ska var Operativ-Effekt – Här och Nu!

Bättre med ett säkert, tekniskt framåtriktat stödsystem som fungerar än en utvecklingsmiljö som ger den perfekta lösningen... senare ... Detta är kanske det som särskiljer oss från andra leverantörer. Vår kunskap om kunden. 

About this author

Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till ...