Thomas Wallenfeldt

Thomas Wallenfeldt

Advisor, BI och analys inom hälso- och sjukvård

Hälsovårdssystemen världen över står inför utmaningar som stigande kostnader och en ökad efterfråga på bättre resultat. Dessa utmaningar drivs delvis av vår åldrande befolkning som lever längre med kroniska tillstånd, vilket resulterar i allt mer komplexa vårdbehov och mer frekventa förvärringar som kräver akut och oplanerad vård. Som industri har sjukvården uppvisat ett envist motstånd mot de omvandlingsförbättringar som har bevittnats i andra branscher. Detta beror på en rad faktorer som har beskrivits av många vårdgivare och forskare.

Michael Porter (Harvard Business School) har beskrivit de många och ofta motstridiga målen för förbättring av vården. Allt från kvalitet, säkerhet, tillgång, kostnadskontroll, eget kapital och effektivitet. Alla dessa komplicerar ansträngningen för att bedriva effektiva förbättringsinsatser. Istället har han föreslagit att vi antar ett enstaka mål för att öka värdet. Det kan vara definierat som de vårdresultat som patienter upplever, delat med kostnaden för att producera dessa resultat, som det bästa sättet att styra våra insatser för förbättring av vårdsystemet. Detta är begreppet "värdebaserad vård".

Muir Grey (Oxford University) har byggt på värdekonceptet inom hälso- och sjukvården och infört begreppet "Allocative Value". ”Allocative Value” betjänar definierade populationer i samband med statliga sjukvårdssystem, med målet att optimera värdet för den befolkning man ansvarar för. Begränsande resurser påverkar vårdleveransen och därför måste ett beslut fattas kring hur dessa bör utnyttjas bäst för att betjäna de otaliga behov som finns i samhället.

En komplikation för sjukvårdssystemets ledare är den inneboende fragmenteringen av vård genom silos inom vårdsektorn och ökad specialisering. Denna fragmentering sträcker sig till relaterade system för datainsamling, analys, kvalitets- och prestationsmätning, ekonomi och förvaltning. Eftersom hälsovårdsdata tenderar att samlas in, organiseras och analyseras av avdelnings- och servicelinjen, snarare än på befolkningsnivå, komprometteras vår förmåga att förstå utnyttjande och kostnad för tjänster över hela systemet för specifika patientgrupper.

Som resultat har vi begränsade insikter i kostnader (värde) och resultat som är förknippade med specifika hälsoprocesser som påverkar specifika patientgrupper. Detta begränsar sjukvårdssystemets ledares möjligheter att fatta välinformerade beslut om vilka nya strukturer och vårdprocesser som ska genomföras. Som den berömde Peter Drucker sa: "Vi kan inte styra vad vi inte mäter."

Strategisk hälso- och sjukvård analytisk och forskningsplattform / Patient Encounter Level Costing (SHAARP/PEC)

Brigham och Women's Hospital/Partners Healthcare i Boston är ledande i akademiska hälsovårdssystem och ansvariga vårdorganisationer i USA Partners Healthcare är ledande i hälsovårdssystemen när det gäller ACO-kvalitetsmått och ekonomisk prestanda.

Region Halland, en av Sveriges ledande sjukvårdsregioner, rutinmässigt rankat bland de tre bästa regionerna i Sverige när det gäller prestationsmått som mäts på systemnivå. CGI är en av de största oberoende informationsteknologi- och affärsprocesstjänsteföretaget i världen.

Forskare och hälso- och sjukvårdssystems innovationsexperter, information management experter från Harvard, BWH, Region Halland och CGI har samarbetat över flera år med utvecklingen av nya system för aggregering och analys av klinisk, resurs- och finansiell information inom vården.

Data-arkitekturen och de metoder som används för att omvandla och analysera data utgör grunden för det Strategic Healthcare Analytic And Research Platform, SHAARP/PEC-systemet.

Genom att sammanlänka patientnivådata, finansiell resursdata och tillämpning av populations orienterade analysmetoder, plus artificiell intelligens - maskininlärningsbaserad prediktiv modellering, utnyttjar detta system befintlig klinisk, resurs- och finansiell data för att producera djupa kvantitativa insikter för att stödja att ett bättre strategiskt beslut görs av sjukvårdssystemledare samt Population Health analyser för hälsostyrning av patienter.

Genom att använda detta tillvägagångssätt för datadriven hantering har Region Halland under de senaste åren identifierat och genomfört en rad nya kliniska processer som riktar in sig på högvärdesmöjligheter för systemövergripande förbättringar i resultat och kostnad. Nettoeffekten av dessa initiativ har varit att styra vård från höga resursintensiva miljöer som slutenvårdsavdelningar, till mindre resursintensiva miljöer så som akutavdelningar och polikliniska miljöer.


Under maj månad befinner vi oss på Vitalis, Nordens största e-hälsomässa. Varmt välkomna till vår monter för fortsatt diskussion!


Philip D. Anderson
MD Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, Harvard Medical School

Thomas Wallenfeldt,
Datadriven Healthcare CGI

About this author

Thomas Wallenfeldt

Thomas Wallenfeldt

Advisor, BI och analys inom hälso- och sjukvård

Thomas ansvarar för datadriven hälso- och sjukvård inom CGI Sverige. Han har en lång och gedigen erfarenhet av analytics och specialkompetens inom styrning och uppföljning. Thomas har genom åren haft roller som advisor, projektledare, lösningsarkitekt, business analyst med mera. Thomas specialområden är datadriven hälso- ...