Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Det pågår ett krig i Europa inte långt från våra gränser. Enligt analytiker och bedömare ser det ut att bli en utdragen och långvarig konflikt som i och med vinterns intåg – medför extra lidande till Ukrainas befolkning.


Analyser börjar nu skrivas kring vilka lärdomar man kan dra av militära erfarenheter och krigets effekter på samhället. Vissa observationer befäster sådant vi redan visste – annat har och blir tankeställare. Tydligt är att spannet inom vilket kriget rör sig är brett – vi ser låsta positioner i skyttegravar, som påminner om första världskriget, i ett frontavsnitt – medan det på annat håll förs en mycket rörlig manöverkrigföring med inslag av drönare och AI. Allt samtidigt. 

Vid sidan av insikter kring teknik och taktik, lyfts åter motståndsvilja, ihärdighet och hela samhällets motståndskraft fram som framgångsfaktorer för Ukraina i att kunna försvara sig.

Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI har kommit ut med en rapportsammanfattning FOI Memo 7970; ”Några observationer från kriget i Ukraina av relevans för svenskt försvar”. Vid sidan av insikter kring teknik och taktik, lyfts åter motståndsvilja, ihärdighet och hela samhällets motståndskraft fram som framgångsfaktorer för Ukraina i att kunna försvara sig. Tekniskt och taktiskt framhålls bland annat i FOI-rapporten, värdet av precisionsbekämpning av viktiga mål, stora som små. Ett skott - en träff, där den verkligen betyder något. 

För att lyckas med detta krävs goda underrättelser om vad som finns, var den befinner sig och hur och varför den rör sig över ytan. Med andra ord; förmågan att snabbt, ur sensorer och observationer, kunna sammanställa lägesbild från vilken beslut om insats kan tas. Resurserna är inte obegränsade så effekt utifrån insats är det som räknas. På detta område verkar det som om Ukrainska hjärnor varit extra kreativa. 

Motståndsviljan och ihärdigheten vi nämnde innan, har även lyckats fostra fram kreativitet och upptäckarlust i att kombinera civila och militära lösningar. Detta genom att använda sig av det senaste inom IT, automation och konsumentprodukter samt att ta hjälp av såväl militärt kunnande, civila företag och civil IT-kompetens för att nyutveckla, integrera och använda IT-ledningssystem. I en artikel i The Guardian, framhåller man just ett sådant exempel. ”Our Weapons are Computers” som artikeln heter. Läs och inspireras. 

 Sökandet har hela tiden varit efter det ”riktigt bästa” systemet som ska fungera någon gång i framtiden. 

Ett ledningsstödsystem (den tekniska delen av ett ledningssystem) blir som bäst när det snabbt går att anpassa till ändrade förhållanden, är lätt att använda, går att integrera med civila produkter – och framför allt fungerar här och nu. Det får en att tänka på de många långdragna upphandlingar vi haft i vårt land för att få olika demonstrationer och test-bänkar av ledningsstödsystem – att bli utvärderade. Sökandet har hela tiden varit efter det ”riktigt bästa” systemet som ska fungera någon gång i framtiden. 

Kanske blir det bästa systemet aldrig riktigt färdigt, men under tiden behöver man något som fungerar här och nu och som har förmågan att snabbt integrera teknologi från andra, kanske civila domäner, man ursprungligen inte hade tänkt på. På CGI arbetar vi både med offentliga och privata kunder. Vi har under flera decennier levererat säkra system till försvaret. I den privata sektorn finns oftast bara här och nu, annars är man borta. Om det är något som rapport och artikel väckt i tankar – så är det hur beprövad och ny informationsteknologi, civilt- och militärt kan kombineras för att få effekt. Siktet ska vara inställt på här och nu. Detta kan vi på CGI. 

Läs mer om vårt arbete på www.cgi.se/forsvar och om totalförsvarsarbetet på www.forsvarsmakten.se/totalforsvaret

About this author

Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till ...