Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Framtidens resilienta samhälle kommer behöva innovativa lösningar för att kunna skydda kritisk infrastruktur och för att kunna säkra viktiga samhällsfunktioner. 

Innovationskraft uppstår när man träffas och utbyter idéer och erfarenheter. Ett sådant tillfälle är till exempel DSEI. 

DSEI är den största försvars- och säkerhetsutställningen i Europa. Medverkar gör företag med säkerhetsprodukter, säkerhetslösningar och tjänster – samt myndighetsföreträdare från framförallt Europa men även övriga världen.

Mycket kom att handla om Innovation. Ny teknik som tillhandahåller nya möjligheter, eller det lika spännande nya hittills oprövade kombinationer av existerande teknologier som frambringar nya förmågor. 

Ungefär samtidigt med DSEI avhölls Marine Innovation Day i Karlskrona. Detta samlade industriledare, visionära forskare, militära experter och innovationsaktörer, att samlas i gränslandet mellan militära och civila intressen kring havsbaserad kritisk infrastruktur. Just att föra samman olika aktörer inom marin teknik främjar djupare förståelse för ”dual use”-användning av teknologi. Företaget CGI var en av många medverkande på både DSEI och Marine Innovation Day – och kunde dra nytta av att vara ett globalt företag. Vi bidrog till temat – och kunde lära oss mycket. 

Huvudtalare i Karlskrona var försvarsminister Pål Jonson. Ett bevis på att innovationsfokus även gäller på Försvarsdepartementet. Regeringen lanserade under våren 2023 ett initiativ för att höja förmågan och takten för innovation inom försvarsindustrin. Som man skriver på departementets hemsida; 

Försvarsinnovationsinitiativet ska genom ökad och fördjupad samverkan inom och mellan näringsliv och myndigheter, i flera olika sektorer, skapa mervärden. Syftet är att stärka Sveriges försvars- och säkerhetsförmåga samt öka konkurrenskraften i försvarsindustrin.

Som en kommentar till urklippt text ovan kan man tillföra att detta även bör rikta sig till all industri, och troligen redan gör så. Stora företag och små uppstartsföretag. Civila och redan militära tillämpningar. Kombinationer av fram till nu aparta teknologier som när allt förs samman kanske bryter helt ny mark. 

Det lanserade Försvarsinnovationsinitiativet i kombination med den drivkraft av kreativa lösningar som vi i Sverige har en god tradition av att kunna bygga företag av kan just vara det som skapar det resilienta samhället med gott skydd av kritisk infrastruktur. Ökad satsning i form av statliga medel, i statsbudgeten, på totalförsvaret möjliggör en återuppbyggnad av ett starkt totalförsvar – men det kommer krävas hårt jobb och smarta lösningar för att nå önskad nivå. 

Man brukar ibland säga "Work smarter, not harder".  

I detta fall behövs nog både och – målinriktat och innovativt. 
 

About this author

Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till ...