Som leverantör av IT-tjänster och produkter, ser vi på CGI ständigt över våra processer, tjänster, produkter, och leverantörer för att det ska gå i linje med våra hållbarhetsmål. Vi arbetar bland annat med att effektivisera våra datacenter, vilket har inneburit att vi reducerat vår energiförbrukning med hela 60% sedan 2016, samtidigt som kapaciteten ökat. Möt Anders Sundén VP och ansvarig för våra datacentertjänster i Skandinavien. Med ett stort intresse kring teknik och hur man med teknikens hjälp kan minska miljöpåverkan. Dels CGIs direkta påverkan men också våra kunders påverkan genom innovativa lösningar.

Man läser ofta att digitaliseringen är en riktig miljöbov, då det går åt mycket datorkraft och därmed energi, vilket innebär stora utsläpp som följd. Stämmer det?  

”Om man bara tittar till det ökade behovet av beräkningskapacitet, bandbredd, mängden data som ska lagras och behandlas så är det lätt att anta att den energiförbrukningen i världens datacenter kommer öka exponentiellt. Så har inte skett eftersom IT och inte minst IT-hårdvara blir allt mer energieffektiv. Det finns naturligtvis miljöbovar och man behöver exempelvis överväga hur rimligt det är med ”mining” av crypto-valutor. Men man måste också se på vilken miljönytta IT gör. Kan man exempelvis minska resandet genom att använda samarbetsplattformar baserade på IT så är ju ändå nyttan större.”  

Hur ser utvecklingen ut för CGIs datacenter i Sverige när det gäller energiförbrukning och utsläpp? 

”Vi har arbetat mycket med att effektivisera våra datacenter och de IT-miljöer som vi härbärgerar där. Sedan 2016 så har vi faktiskt reducerat vår energiförbrukning i de svenska datacentren med ca 60%. Detta under en period där den kapacitet vi levererar från våra datacenter har ökat. När det gäller koldioxidutsläpp så köper vi enbart förnyelsebar el så de utsläpp vi har från våra datacenter är i huvudsak från reservkraft.”  

Hur effektiva skulle du säga att CGIs Datacenters är? 

”De datacenter vi har idag är mycket effektiva och bättre än genomsnittet både om man jämför med datacenter över hela världen eller bara svenska. Vi kan inte jämföras med de så kallade Hyperscalers som har extremt standardiserade IT-miljöer men samtidigt inte har samma krav på tillgänglighet och redundans för ett individuellt datacenter.”   

Vilka åtgärder skulle du säga har varit viktigast för att få den positiva utvecklingen? 

”Det är en stor mängd åtgärder.  

Vi har konsoliderat och minskat antalet datacenter. Vi har lämnat de som inte klarat våra krav på bl.a. energieffektivitet. Vi har etablerat oss i ett nytt mycket effektivt datacenter som generellt har en låg miljöpåverkan. Där används sk frikyla och vi använder regnvatten som en del i processen för att minimera förbrukningen av värdefullt dricksvatten. 

Den värme som alstras i ett datacenter kan ofta återanvändas. Detta sker redan idag i CGIs datacenter och graden återvinning planeras öka. 

Energieffektivitet är också en viktig parameter när vi bestämmer vilken hårdvara vi ska investera i. För varje ny hårdvarugeneration så förväntar vi oss ökad kapacitet per energienhet.  

Förhållandet mellan virtuella och fysiska servrar förändras också och vi går kontinuerligt möt en ökad virtualiseringsgrad. 

Sedan har vi också investerat i teknik för att minska energiförbrukningen som tex. byte av all belysningen i datorhallar till LED samt uppgradering av pumpar och annan infrastruktur.”  

Hur ser utvecklingen ut framåt med tanke på att CGI inte bara skall vara carbon net zero till 2030, utan också parallellt behöver minimera och helst minska energiförbrukningen, samtidigt som vi vill kunna hjälpa fler av våra kunder med deras digitala transformation? 

”IT kommer fortsätta att göra oss mer effektiva generellt och teknikutvecklingen går allt snabbare. Jag känner mig optimistisk om vad som detta kommer ge.  CGI använder sedan länge endast förnybar el. Det fortsätter vi med såklart. Men vi går vidare och så fort vi med bibehållen driftsäkerhet kan göra förbättringar så gör vi det. Vi har tex. introducerat ett ultrarent drivmedel för reservkraften i ett av våra datacenter vilket sänker utsläppet av skadliga ämnen med 90% och kvävedioxid med 60%. Vi planerar att öka graden värmeåtervinning samt fortsätta konsolidera IT-miljöer till det mest energieffektiva alternativen.”   

Hur viktigt skulle du säga att effektiva datacenters är för CGIs kunder? 

”Det är redan viktigt och vi märker att det blir alltmer viktigt. Det är en överlevnadsfråga och det kommer upp som ett avgörande krav när man väljer sin leverantör. Kunderna ställer ökade krav på energieffektivitet, rapportering, återvinning osv. Våra kunder ser CGI som en del av sin totala miljöpåverkan och tar med oss när de gör en livscykelanalys. Detta är också väldigt meningsfullt för våra kunders och CGIs anställda, att man jobbar på ett företag som tar detta på allvar och bidrar till kontinuerliga förbättringar. Vi arbetar också med andra aktiviteter för att minska vår miljöpåverkan som tex. återvinning av IT-hårdvara, användning av halogenfria kablar, etc.”  

Är du mer intresserad av hur vi på CGI arbetar får att nå hållbarhetsmålen? Ta del av vår hållbarhetsrapport.