Digitaliseringen har givit oss mängder av nya tjänster samt nya sätt att umgås, utbilda oss och arbeta på. Samtidigt som ny digital teknik har kunnat ersätta allt  från utskrifter och kommunikation på papper till klimatpåverkande arbetsrelaterade resor ökar dock digitaliseringen energiförbrukningen i IKT-branschen. En del av den energiförbrukningen utgörs av datacenter – oavsett om vi pratar om molntjänster eller fysiska servrar. För att uppnå en framgångsrik digitalisering är det avgörande att datacenter, som utgör basen i den digitala världen, utvecklas på ett hållbart sätt.

Bild på Tor Björn Minde
Tor Björn Minde

Energisnålare beräkningskapacitet

2018 uppgick energiförbrukningen för datacenter inom EU till 76,8 TWh och den kommer uppskattningsvis att stiga till 98,52 TWh år 2030, vilket är en ökning med 28 procent.[1] Det kan låta alarmerande. Samtidigt som digitalisering medför en ökad energianvändning utvecklas annat inom området i en gynnsam riktning.

Tittar vi tillbaka så uppgick energiförbrukningen i datacenter globalt till 205 TWh, eller cirka 1 procent av den globala energiförbrukningen, 2018. Det innebar en ökning av energiförbrukningen på 6 procent från 2010. Under samma tidsperiod ökade dock de globala datacentrens beräkningskapacitet med 550 procent.[2] De tekniska och driftsmässiga effektivitetsvinsterna som uppnåtts har inneburit att tjänster och IT-användning kunnat öka dramatiskt utan att energiförbrukningen stigit i samma utsträckning.

Vi har egentligen utmärkta förutsättningar just nu för att sätta blåslampa på den fortsatta utvecklingen av mer hållbara datacenter, eftersom både stater, myndigheter och företag är mycket intresserade av frågan, säger Tor Björn Minde.

Tittar vi istället på energianvändning i förhållande till beräkningskapacitet har energiintensiteten för globala datacenter faktiskt minskat med 20 procent årligen sedan 2010. Det är en mycket snabbare förändringstakt än vad andra energikrävande branscher, som tillverkningsindustri eller flyget, kunnat uppvisa. Det innebär dock inte att problemen med ökad energiförbrukning och klimatpåverkan kan avfärdas. Utvecklingen inom datacenterområdet måste även fortsättningsvis ske på ett klimatorienterat sätt.

Digitalisering i miljömässigt fokus

Tor Björn Minde är chef över ICE Datacenter på RISE, den ledande enheten inom datacenterforskning i Europa, och sitter på mycket kunskap kring vad som måste till för att skapa framtidens hållbara datacenter.

- Vi har egentligen utmärkta förutsättningar just nu för att sätta blåslampa på den fortsatta utvecklingen av mer hållbara datacenter, eftersom både stater, myndigheter och företag är mycket intresserade av frågan, säger Tor Björn Minde.

Städer som London och Amsterdam har exempelvis satt stopp för etablering och utbyggnad av nya datacenter, säger Tor Björn Minde. Det kommer att gynna dem som tänker nytt och kommer även att driva på utvecklingen av nya smarta lösningar.

EU driver flera initiativ kring hållbar digitalisering, ökad energieffektivitet i datacenter och omställning till förnyelsebar energiproduktion. Även enskilda länder vidtar åtgärder i frågan.

- Städer som London och Amsterdam har exempelvis satt stopp för etablering och utbyggnad av nya datacenter, säger Tor Björn Minde. Det kommer att gynna dem som tänker nytt och kommer även att driva på utvecklingen av nya smarta lösningar.

Parallellt sker också utvecklingen inom det så kallade Edge-området, på svenska kallat kantdatorsystem, där dataanalyser, beräkningar och processorkraft flyttas från datacenter till där data samlas in.

- Om vi tänker lite hypotetiskt så kan det istället bildas små beräkningskluster ute i bostadsområdet för att analysera vattenförbrukning, trafiksituation eller för helt nya tjänster som vi kommer kunna utnyttja, säger Tor Björn Minde.

Energieffektivisering av datacenter

Hur ser då utvecklingen ut inom datacenterområdet? Tor Björn Minde delar upp området i två delar, den ena som direkt berör själva datacentren och är kopplad till energieffektivitet, och den andra som har mer av en sekundärpåverkan på datacenter.

Energieffektiviteten i datacenter står på tre ben: virtualisering, som lite förenklat handlar om kapacitetsdensitet i datacentren, att all serverkapacitet som finns verkligen utnyttjas till max, att få ner energianvändningen på hårdvaran samt att så mycket som möjligt av den energi som datacentret förbrukar ska gå till beräkningskapacitet och inte till exempelvis kyla.

I oktober 2019 slog RISE ett inofficiellt världsrekord i energieffektivitet eller PUE (power usage effectiveness) som det också heter, när de kunde uppnå ett värde på 1,015, vilket är 1,5 procent från ett idealiskt resultat.[3] Det kan jämföras med det PUE som genomsnittliga datacenter ligger på, som enligt Uptime Institute är ungefär 1,67.[4]

- Det finns mycket kvar att göra inom datacenter runt om i världen för att trimma energieffektiviteten så mycket det bara går, säger Tor Björn Minde. Det finns dock en fysikalisk gräns för detta, där det helt enkelt inte går eller blir för dyrt att pressa ner värdena mer. Därför är det också viktigt att titta på andra faktorer.

Mjölmaskar och åttiotalsteknik – framtidens lösningar

De nya områdena som kan komma att bli högintressanta för datacenters miljöpåverkan framöver kallar Tor Björn Minde för industriell symbios, kodeffektivitet och användarmedvetenhet:

- Industriell symbios handlar om att ta tillvara överskottsvärmen som genereras i ett datacenter och låta den gå in i andra industriprocesser. Värmen kan exempelvis användas för att värma närbelägna växthus, vilket främjar produktion av närodlade grödor eller nya typer av insektsprotein, som odling av mjölmaskar. Värmen kan också överföras till fjärrvärmenätet, men det fungerar bäst i äldre typer av nät och kräver att energi tillförs om inte nya metoder med ex. bränsleceller används.

Genom att optimera mjukvaran och effektivisera programvaran med fokus på att den ska kräva så lite beräkningskapacitet som möjligt kan programvara och applikationer helt enkelt göras mycket mer energisnåla, säger Tor Björn Minde. Detta område kan få ett uppsving i takt med att hållbar IT hamnar mer i fokus.

Kodeffektivitet är ett område som kan komma att få större betydelse framöver. Under 1980-talet hade utvecklare och programmerade stort fokus på detta eftersom beräkningskapaciteten hos dåtidens datorer var så begränsad. Sedan dess har inte beräkningskapaciteten varit någon trång sektor.

- Genom att optimera mjukvaran och effektivisera programvaran med fokus på att den ska kräva så lite beräkningskapacitet som möjligt kan programvara och applikationer helt enkelt göras mycket mer energisnåla, säger Tor Björn Minde. Detta område kan få ett uppsving i takt med att hållbar IT hamnar mer i fokus.

Sist men inte minst kan användarnas medvetenhet och engagemang göra skillnad. Konsumenter och miljöorganisationer har redan börjat få upp ögonen för digitaliseringens påverkan på miljön. I en undersökning som genomförts av Kantar på uppdrag av DigiPlex framkommer att 72 procent av svenska konsumenter uppger att det är viktigt eller mycket viktigt att digitala tjänster har så låg klimatpåverkan som möjligt.[5]

- Att som användare eller inköpare välja exempelvis den videomötestjänst som använder datacenter med minsta möjliga energiförbrukning och som drivs på förnyelsebar energi kommer också att göra skillnad, säger Tor Björn Minde. Jag är ofta ute och träffar miljöorganisationer där jag förklarar och utbildar dem i hur datacenter och molntjänster fungerar. Med mer kunskap och krav på transparens kommer det att bli enklare att göra hållbara val även inom det digitala området.

I Norden kan vi också bidra till resten av Europa och världen, både genom tillgången på förnyelsebar energi, naturlig kyla stora delar av året, men också med tekniskt kunnande. Att miljömärka digitala tjänster eller tydligt innehållsdeklarera digitala tjänsters klimatavtryck behöver inte vara långt borta.

CGI har stort fokus, mycket samlad kunskap, ledande IT-lösningar samt en rad produkter och tjänster som hjälper kunder att hantera miljöutmaningar och skapa affärsmöjligheter som uppstår genom innovativa och hållbara affärsmodeller.

Kontakta oss

Kontakta Anders Sundén: anders.sunden@cgi.com, ansvarig för Production Management and System Operations inom vårt Global Technology Operations, för mer information kring hur CGI kan hjälpa dig med dina hållbarhetsmål kring datacenter. 

Vill du veta mer om CGIs hållbarhetsarbete, läs här > https://www.cgi.com/se/sv/hallbarhet 


[1] https://wayback.archive-it.org/12090/20210727115636/https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market [2] Science https://www.gwern.net/docs/cs/2020-masanet.pdf [3] https://www.ri.se/sv/berattelser/sa-kan-ai-gora-datacenter-energieffektiva[4] Uptime Institute Global Survey of IT and Data Center Managers 2019, n=624[5] https://digiplex.com/insights/sustainable-IT-review/