8 Mars 2021

Inför kvinnodagen har vi intervjuat John Karnblad, President, CGI Scandinavia, och Veronica Wiren, VP HR, CGI Scandinavia, för att höra hur de ser på jämställdhetsfrågan. Även om den fortfarande är prioriterad behöver frågan breddas till att handla om inkludering i en vidare bemärkelse, det är båda eniga om.

Idag firar hela världen kvinnodagen. Ett långt och träget arbete har fått de flesta verksamheter Skandinavien att inse att det finns en poäng i att hela arbetspotentialen tillvaratas, inte bara halva. CGI har idag en jämn fördelning mellan kvinnor och män i den skandinaviska ledningsgruppen, och arbetet för att få en jämnare könsfördelning generellt fortsätter. Men världen förändras, kontaktytorna ökar och fler än kvinnor kan dela känslan av att inte räknas helt och fullt om de faller utanför normen. Därför fortsätter CGI att arbeta hårt med att skapa en inkluderande kultur också i en vidare bemärkelse.

Skapar dynamik

John Karnblad
John Karnblad

”För mig handlar det inte om politisk korrekthet, utan om att bygga den dynamik som behövs i en organisation för att spegla det samhälle vi lever i. Därför behöver vi lyssna på, ta tillvara på alla perspektiv och på all den kompetens som finns”, säger John Karnblad, President, CGI Scandinavia.

Mycket i det arbetet handlar om att få upp ögonen för sitt eget beteende, anser han. Det är enkelt att spegla sig själv i rekryteringssammanhang, det vet han av egen erfarenhet:

”Jag kan bara titta på mitt eget ledarskap i retrospektiv. I min första riktiga ledarroll bildade jag en ledningsgrupp som var ganska lik mig själv i beteenden och värderingar. Jag får skylla på att situationen var pressad – det handlade om att vända runt en verksamhet. Det gick i och för sig bra, men efter ett tag stod vi och stampade, det var tyst på våra möten, ingen kom upp med bubblande idéer. Efter att ha reflekterat över saken förstod jag ganska snart att det berodde på mig själv”, berättar han.

Efter den insikten gjorde John om sin ledningsgrupp. Han skapade aktivt en dynamik genom att plocka in människor som han visste hade helt andra perspektiv och sätt att vara på än han själv för att tillföra kreativitet till arbetet och därmed nå bättre verksamhetsresultat.

”När jag tittar tillbaka så blev det en otrolig skillnad både i ledningsgruppen och i hela den organisationen, så det är en lärdom som jag definitivt har plockat med mig i arbetet här på CGI”.

Del i internationalisering

Veronica Wiren
Veronica Wiren

Inkluderingstanken är också en del i en internationaliseringsprocess, en anpassning till samhällsutvecklingen, menar John. CGI arbetar därför numera aktivt för att rekrytera medarbetare från olika kulturer. Ett konkret resultat är att CGI, genom rekrytering, ökat andelen seniora ledare med icke-skandinavisk bakgrund.

”Men vi jobbar inte primärt med inkludering bara för att anpassa oss internationellt, utan i högsta grad också för att hitta de bästa talangerna så att vi kan leverera på topp till våra kunder”, påpekar Veronica Wirén, VP HR, CGI i Skandinavien.

Ett av CGI:s globala mål är att jobba aktivt med mångfald och inkludering i det dagliga arbetet och i rekryteringsprocesserna. Målsättningen är att det alltid ska finnas minst en kvinna bland slutkandidaterna i varje chefsrekrytering och att andelen kandidater som inte är svenska medborgare blir fler generellt, berättar hon.

Öppen kultur

Ni är ju båda relativt nya på CGI. Kände ni er själva inkluderade när ni började här?

Ja, absolut, intygar båda.

”Jag tycker det är en väldigt öppen och human kultur här på CGI. Det finns en nyfikenhet på andra och man tar till sig av nya människors kunskaper på ett fint sätt. Det klimatet skapar vi gemensamt, vi som redan jobbar här, det är viktigt att komma ihåg”, säger Veronica.

Nu när de flesta jobbar på distans kan det vara en extra utmaning att skapa en inkluderande kultur. Hur tänker ni kring den frågan?

Det är oerhört lätt att exkludera människor i det här läget och därför måste vi jobba mycket mer aktivt med att nå ut till varandra. Men det handlar också om att hitta ett självledarskap, att se till att man skapar sig möjligheten att bli inkluderad genom att driva sin egen agenda och få sin egen röst hörd. Här har vi som ledare ett stort ansvar för att skapa förutsättningar just för detta”, säger John.


Läs mer