Elmarknaden står inför omfattande förändringar. Från och med 2020 ska en elmarknadshubb bli navet för all information som sänds mellan aktörerna på marknaden. För energibolagen gäller det att anpassa alla system och se över datakvaliteten i kundregistren.

Lika konkurrens på lika villkor. Det är den viktigaste aspekten när elmarknadshubben sätts i drift 2020.

Grundtanken är att elmarknaden ska bli mer lik alla andra marknader där kunden själv väljer den elleverantör som den vill ha kontakt med. Det ska också bli enklare att vara kund på elmarknaden, säger Daniel Norstedt, projektledare för arbetet med att ta fram den nya modellen för elmarknaden på Energimarknadsinspektionen, Ei.

En elmarknadshubb förenklar och sänker kostnaden för informationshantering eftersom antalet kontaktpunkter som krävs för olika processer minskar kraftigt när all information skickas och görs tillgänglig centralt.

"Eftersom informationsutbytet i hubben sker konkurrensneutralt innebär det att alla aktörer, inklusive fristående elhandlare, får mer lika tillgång till information än idag. Det främjar konkurrensen, säger Daniel Norstedt."

Hubben möjliggör även ett skifte till en elhandlarcentrisk modell, vilket innebär att den elhandlare som kunden väljer står för hela kundkontakten och fakturerar både för elförbrukning och nätkostnader. Därmed minskar nätägarnas och de integrerade elbolagens relativa styrkeposition. En viktig följd av denna modell är också att anvisningsavtalen kommer att försvinna, det vill säga avtal för kunder som inte gjort ett aktivt val.

Dessa avtal snedvrider konkurrensen eftersom nätägare som får kunder anvisade till sig inte behöver göra något för att få kunden, medan andra aktörer måste lägga ned marknadsföringskostnader för att få nya kunder. Dessutom är anvisningsavtalen i genomsnitt betydligt dyrare än andra avtal, vilket drabbar kunderna, säger Daniel Norstedt. Att allt fler europeiska länder gått över till en elhandlarcentrisk modell är ytterligare en faktor som talar för att också Sverige ska göra samma sak.

"Vi går mot en mer kompatibel elmarknad i Norden och hela Europa, och med elmarknadshubben skapas en framtidssäkrad och flexibel plattform. På liknande sätt som grossistmarknaden för el gradvis förändrats från nationell till nordisk hoppas vi att slutkundsmarknaden utvecklas, säger Daniel Norstedt."

CGI har över 30 års erfarenhet av att förse energibolag med anpassade mjukvarulösningar och har varit med vid alla tidigare stora förändringar på den svenska elmarknaden sedan 1996. CGI har även byggt och driver infrastrukturen på 12 av världens 18 centraliserade elmarknader.

"Enligt vår erfarenhet så ökar konkurrensen på elmarknaden när en elhandlarcentrisk modell och elmarknadshubb införs. Marknaderna fungerar bättre och det är lättare för konsumenterna att byta leverantör samtidigt som de skyddas från oseriösa elhandlare, säger Kristian Kjellin, Product Manager, CGI, för Business For Utilities Suite, BFUS."

För framför allt elhandlarna innebär förändringarna ökade kostnader i form av kundtjänstfunktioner och anpassningsbehov av befintliga it-system. Det är en förutsättning för att kunna kommunicera med datahubben på rätt sätt, både när det gäller att förse hubben med information och att hämta uppgifter för bland annat fakturering från den

"Men alla de cirka 170 integrerade energibolag som även erbjuder annat än el, till exempel vatten och fjärrvärme, måste ha någon form av kundtjänst kvar. Och för alla aktörer på elmarknaden gäller det att underlätta för kunderna att göra så mycket som möjligt själva. Och förstås att ha system som är flexibla i att skapa nya erbjudanden och föra ut dem, säger Kristian Kjellin."

Inför införandet av elmarknadshubben måste alla system anpassas så att de fungerar i den nya miljön. Alla aktörer måste också se över datakvaliteten i sina kundregister. Det handlar om cirka 5,3 miljoner kontaktpunkter som måste ha rätt namn, telefonnummer och e-postadress.

"Vi vet av erfarenhet från Danmark och Norge att detta är ett gigantiskt projekt, konstaterar Kristian Kjellin. Hos vissa aktörer finns en oro för att lanseringen av elmarknadshubben ska försenas, vilket skulle orsaka betydande extrakostnader för dem. Erfarenheterna från Norge, där hubben är kraftigt försenad, förskräcker. Att Sverige är sist ut bland de nordiska länderna ser Daniel Norstedt därför som en fördel."

"Vi är naturligtvis medvetna om problemen och har mycket att lära av våra grannländer. En viktig lärdom från Danmark och Norge som Ei och Svenska Kraftnät tar med sig är att ha ett tidigt och nära samarbete med elmarknadens aktörer när hubben konstrueras, säger han."

Skapandet av elmarknadshubben uppskattas innebära en samhällsekonomisk vinst på 1,9 miljarder kronor över tio år. Men den kan också skapa bättre förutsättningar för en omvandling av elmarknaden och till exempel olika typer av nya energitjänster och smarta lösningar som ännu inte finns.

Hur elmarknaden kommer att se ut i framtiden och vilka nya aktörer och tjänster som kommer fram är naturligtvis svårt att säga, liksom i vilken grad och hur snabbt kunderna på elmarknaden anammar de nya möjligheterna. Men blickar man framåt så är till exempel ökad mikroproduktion från privata solcellspaneler en rimlig gissning.

"Och det ställer större krav på egenuppföljning av hur mycket ens anläggning producerat och sparat. Det är exempel på en lösning som CGI håller på att utveckla, säger Kristian Kjellin. Smarta hem är ett annat tillväxtområde som ännu så länge bara befinner sig i sin linda."

"Redan nu finns ett antal nya aktörer som Phillips, Telldus och även Ikea på denna marknad. Frågan är om elbolagen eller någon annan tar huvudrollen i det smarta hemmet, säger Kristian Kjellin."

CGI:s eget system Business For Utilities Suite (BFUS) har utvecklats successivt för att klara de snabba förändringarna på marknaden. Både genom att det finns förutsättningar för att skapa smarta användarvänliga lösningar för slutkunderna och för att effektivisera och integrera de interna processerna i företaget.

"Vi vill ju gärna följa med och hjälpa våra energimarknadskunder på den här nya marknaden, säger Kristian Kjellin."

TEXT: CARL JOHAN LILJEGREN ILLUSTRATION: TEAM HAWAII

ELMARKNADSHUBBEN
Elmarknadshubben är en central marknadsplats där all information mellan elhandlare, nätleverantörer, kunder och andra aktörer ska samlas från och med 2020. Syftet är att ge förutsättningar för en mer effektiv informationshantering, ökad konkurrens och enkelhet för elkunderna.
MOBILA LÖSNINGAR FRÅN CGI
Business For Utilities Suite (BFUS) är ett heltäckande affärssystem som CGI utvecklat för utilitiesmarknaden. BFUS innehåller en mobil och flexibel plattform som kan användas för såväl externa kunder som för medarbetare. I den externa delen kan kunden se sin förbrukning, teckna avtal med mera. Den interna delen kan användas för till exempel styrning, uppföljning och beslutsstöd.

KRISTIAN KJELLIN
Product Manager, CGI.