Gustav Ruthgård

Gustav Ruthgård

Produktchef Public Welfare

För en effektiv välfärd där individens behov sätts i centrum, är digital samverkan mellan organisationer avgörande. Utbyte av känslig information behöver därför hanteras löpande och på ett säkert sätt. 

Under 2017 förtydligades behovet av digitalisering där fax och andra mer eller mindre manuella metoder är vanliga idag. Intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner gav därför sitt bolag Inera i uppdrag att kartlägga behovet och ta fram en standard för hur den säkra kommunikationen skulle gå till.

Arbetet pågick under några år och resulterade i standarden SDK, säker digital kommunikation. För att förtydliga vikten av att kunna utbyta information på ett säkert sätt har regeringen nu givit digitaliseringsmyndigheten DIGG i uppdrag att ta över förvaltningen av standarden och även den centrala adressboken som är en central komponent för informationsutbytet. Standarden SDK utökar en redan etablerad metod för säkert informationsutbyte framtagen på EU nivå, e-delivery. 

De viktigaste koncepten i SDK standarden:

 • Säker dialog inom offentlig sektor – standarden är till för informationsutbyte via digitala kanaler mellan personal anställda inom huvudsakligen offentlig vård, omsorg och förvaltning.
 • Utbyte av ostrukturerad information – exempelvis vanliga dokument eller brev.
 • Central adressbok – standarden anger att mottagare på lägsta nivå är funktioner inom en organisation, så kallade funktionsbrevlådor
 • Krypterat innehåll – informationen måste krypteras innan den sänds ut över SDK så att enbart mottagaren kan öppna innehållet.

Standarden omfattar inte kommunikation till eller från medborgare, där finns andra säkra lösningar på plats som exempelvis Mina meddelanden eller Kivra.

Områden att ta ställning till

SDK beskriver hur informationsutbytet skall ske mellan de olika parterna, hur de hittar varandra och hur interoperabiliteten mellan olika tekniska implementationer skall upprätthållas. Standarden går inte in på hur informationen skall hanteras då den kommer in i respektive verksamhet.

Exempelvis när det kommer till: 

 • Inloggning och behörigheter
 • Händelseloggning
 • Effektiv samverkan och uppföljning
 • Tillgänglighet och mobilitet
 • Bevakning och aviseringar
 • Diarieföring och gallring
 • Säker förmedling av informationen vidare in i organisationens bakomliggande verksamhetssystem.

För att få så hög nytta som möjligt med digitaliseringen av faxen behöver även dessa områden adresseras. Att välja tillämpningar som på ett så effektivt sätt som möjligt också tillgodoser dessa behov blir därför viktigt. 

Hur kretsar era tankar kring SDK? Är ni redan en av pionjärerna som är anslutna? Är ni på väg eller har ni ännu inte startat er resa?

Oavsett vilken fas ni befinner er i så vill vi gärna att ni delar era tankar. Vi har djupdykt i dessa frågor och är redo att möta er i dialog. 

About this author

Gustav Ruthgård

Gustav Ruthgård

Produktchef Public Welfare

Gustav Ruthgård har lång erfarenhet i arbete med att realisera digitalisering inom offentlig sektor med över 15 år i olika roller. Några av Gustavs nyckelområden är produkt och tjänsteutveckling, digitala ekosystem och integrationer samt e-legitimationer och digitala underskrifter. Gustav är har också lång erfarenhet av ...