Lars Axell

Lars Axell

Branschansvarig hälso- och sjukvård, Vice President Consulting Services

CGI är en av aktörerna på marknaden som jobbar med att stötta regioner och andra aktörer inom hälso- och sjukvård att effektivisera och utveckla nya arbetssätt med digitalisering och ny teknik. Trots att vi är en av de största IT och konsultbolagen i världen så tror vi inte på påståendet ”ensam är stark” utan vi tror på ekosystem där många aktörer jobbar tillsammans för att lösa de komplexa utmaningar vi som nation står inför. Jag tänkte nedan exemplifiera hur vi tillsammans med våra egna partners kan bidra till att möta några av dessa utmaningar.

Parallellt med ordinarie kärnverksamhet är det många regioner som är mitt uppe i arbetet med att ställa om vården, anamma nya arbetssätt och införa omfattande nya IT-lösningar som bättre ska leva upp till moderna krav på att stödja behoven. Dessa stora transformationer innebär stora tunga investeringar både i pengar men även i form av resursutnyttjande då det innebär omfattande förändringar där många både behöver bidra!

Resurser är dock inte oändliga. Därför är det viktigt att prioritera alla initiativ och säkerställa att det är rätt saker som tiden och pengarna investeras i. Organisationerna agerar på information som är framtagen för ett specifikt behov men som inte hade ambitionen att beskriva helheten. Ett beslut kan vara relevant och rätt att ta i ett kontext och alldeles kontra-produktivt i ett annat kontext när man höjer blicken och kanske ser på frågorna över verksamhet och eller avdelningsgränser. Varje dag sker dessa beslut oftast tagna med ofullständig data eller på för låg nivå för att verkligen förbättra ett nuläge!

I många regioner är avståndet i praktiken ganska långt mellan verksamhet och IT. Verksamheten är bäst på sina respektive kärnverksamheter, sprungna från andra behov och kan oftast inte på egen hand veta hur de ska kunna nyttja teknikområdet på bästa sätt för att faktiskt åstadkomma reella påtagliga positiva effekter. IT-verksamheten i sin tur inser inte alltid att många standardverktyg som används för att effektivisera IT processer ofta också kan vara mycket användbara i kärnverksamheten.

Tre frågor som pockar på svar 

CGI har skapat tre diskussionsområden inför Vitalis som vi gärna diskuterar med alla intressenter som vill vara med och skapa förbättringar inom svensk hälso- och sjukvård. Vi har valt att kalla dem ”elefanten i rummet”, det vill säga frågor som pockar efter svar men som inte riktigt får den uppmärksamhet som de förtjänar.

Jag tänker exemplifiera med en typisk ”IT”-plattform som skulle kunna skapa avsevärt mer nytta om vi tänker lite bredare och samverkar mer mellan verksamhet och IT. Som vanligt ser jag att lösningar bäst tas fram i samverkan och i ekosystem och därför bygger mitt exempel på vad CGI:s partner ServiceNow skulle kunna bidra med för våra diskussionsområden.

Vi behöver inte bara fler händer – Vi behöver också att det händer

Den första elefanten handlar om ”Vi behöver inte bara fler händer – Vi behöver också att det händer”. Generellt sätt pratar vi om digitalt först, fysiskt när det behövs, och vi pratar definitivt om behovet av förändringsledning för att anamma nya arbetssätt och ta tillvara möjliga vinster och effekter.
Hälso- och sjukvården liksom många andra industrier brottas med inneffektiva manuella processer och rutiner, bristande visibilitet och svårigheter att omsätta digitala förändringsinitiativ till konkreta resultat. Förändring är svårt och verksamheter vilar oftast på system som har varit svåra att implementera och är inte längre anpassade till de moderna och agila arbetssätt.

ServiceNow är en modern plattform där det är möjligt att stegvis digitalisera användargränssnitt och implementera nya arbetsflöden utan att man nödvändigtvis behöver byta ut sina befintliga källsystem. Vi tror på att fortsätta tänka mycket mer Automation som gör det möjligt för vårdpersonal att ägna mer tid åt patienten och åt administrativ personal att arbeta med mer kvalificerade uppgifter. 

Med hjälp av ServiceNow kan regioner skapa en arbetsportal där klinisk personal får tillgång till samtliga tjänster och digitala arbetsflöden som möjliggör ett effektivt arbetssätt som spänner över ett flertal underliggande system. Allt som oftast kan automation och en arbetsportal frigöra mellan fem till tio procent av personalens tid.

Måste alla medarbetare i vården vara människor

Den andra elefanten handlar om diskussionen kring ”Måste alla medarbetare i vården vara människor?” Vi menar att man kan jobba smartare, inte hårdare genom att dra nytta av det vi kallar RPA och AI. Här kan vi använda välbeprövad teknik från inte bara IT-verksamheten utan från andra branscher som behöver hålla reda på sina tillgångar och kunna fatta välgrundande beslut. ServiceNow har Enterprise Asset Management som automatiserar livscykelhantering av en regions tillgångar. Det innebär att en region kan gå från att vara reaktiv till att bli proaktiv i underhållet av sina tillgångar och därmed kan förlänga livstiden. Att exempelvis på ett effektivt sätt hålla reda på all sin medicintekniska utrustning med hjälp av AI och RPA kan ge besparingar på investeringar på runt två till tre procent över tid, visar vår erfarenhet.

Kan jag låta data styra mig

Den tredje elefanten handlar om ”Kan jag låta data styra mig?” Nu talar vi om den datadrivna organisationen där data finns tillgängligt för produktion och processer när de behövs för att hjälpa oss att fatta välgrundande beslut, somtill exempel: gör vi rätt saker? Investerar vi i de initiativ som leder oss till de strategiska mål vi har satt upp för vår verksamhet eller gör vi andra saker som inte leder till samma mål? 

Det är svårt att veta svaren i komplexa verksamheter där många olika initiativ berör varandra och förutsätter att vissa saker görs i en viss ordning. Väldigt ofta när en analys görs i efterhand om varför man inte har nått sina mål så finner vi att man inte har gått tillväga enligt plan för att nå målet utan något annat har dykt upp som fått större prioritet, eller så har man inte haft helheten framför sig när man har fattat beslut. 

Här har ServiceNow ett mycket bra stöd för att utifrån en mer insiktsfull datadriven process jobba medvetet med Strategisk Portföljstyrning som kopplar ihop leverans och strategi. Att jobba med rätt IT-stöd och en väl fungerande portföljstyrning ger synlighet i hela leveransflödet, gör det möjligt att planera agilt, och ger fokus på att nå önskade nyttoeffekter. Vi kan även få en spårbarhet till våra strategiska mål och därmed veta att det vi gör leder i riktning mot vad vi vill uppnå. 

Tyvärr visar en aktuell Gartnerundersökning att endast 26 procent av samtliga digitala förändringsinitiativ leder till tydlig verksamhetsnytta.Vi tror att vi tillsammans kan hjälpa till med att skapa rätt fundament och verktyg från början och genom utbildning och fokus bidra till att väsentligt förbättra möjligheterna för bättre styrning och spårbarhet. Vi är helt övertygade att mängden ökad verksamhetsnytta har en tydlig koppling till att jobba med rätt initiativ som är enklare att följa upp och korrigera. Med ServiceNow Strategisk Portföljstyrning kan ROI av investerade kronor öka mellan 12 – 15 procent.

Vill du veta mer om hur CGI kan hjälpa dig med din digitalisering inom hälso- och sjukvården?

About this author

Lars Axell

Lars Axell

Branschansvarig hälso- och sjukvård, Vice President Consulting Services

Lars Axell är senior rådgivare och affärsområdesansvarig för Government & Health samt branschansvarig för hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige. Han har över 30 års erfarenhet som konsult och rådgivare.