Molntjänster ger verksamheter stora fördelar, som flexibilitet, skalbarhet, snabbhet, standardisering och effektivitet. I sak är det sant, men just dessa fördelar gör också att många verksamheter tar sig an molntjänster allt för lättvindigt. Idag har de flesta verksamheter en mängd olika molntjänster. En inte oansenlig del av dessa kan också flyga lite under radarn. Enkelheten och flexibiliteten gör det möjlighet att kringgå gängse processer för upphandling och utvärdering av IT-tjänster. Detta kan ge upphov till en komplex IT-miljö med en snårig undervegetation som är svår att kontrollera och ansvara för. Låt mig ge några exempel. 

Den temporära lösningen blir permanent. 

Några utvecklare laborerar på egen hand med att utveckla en app som löser ett irriterande problem för kunder. De bygger applikationen själva, men integrerar också en molnbaserad mikro-tjänst, som en av utvecklarna snabbt beställer med sitt företagskort. Appen testas och valideras och presenteras för kunderna. De gillar den och snabbt blir appen en etablerad del av verksamhetens erbjudande. Abonnemanget på mikro-tjänsten är det ingen som fäster sig vid. Det som bara temporärt skulle lösa ett problem blir snabbt en etablerad del av lösningen. Men vad händer när företagskortet en dag inte längre är giltigt och betalningarna slutar fungera?

Vem lämnade kranen på?

Ett produktionsteam jobbar med att effektivisera arbetsflöden. För att testa olika metoder för att göra de månatliga datakörningarna köper de en molntjänst som kan hantera de extra resurserna de behöver under några få timmar runt månadsskiftet. Kostnaden för tjänsten överstiger inte ens gränsen för godkännande av högre chef eller inköpsavdelningen utan kan hanteras som ett löpande utlägg. Problemet är bara att verksamheten utvecklas vidare och månadskörningarna flyttas till en annan del av verksamheten. Dock kvarstår ett problem. Ingen sa upp molntjänsten, som nu istället för några få timmar, står på dygnet runt, månad efter månad.

Även nya lösningar blir en dag pensionsmässiga

För en tid sedan drog Apple in Facebooks utvecklarcertifikat. Det visade i ett slag att det inte går att lita på att en publik molntjänst kommer att finnas för alltid. Inte ens om man är ett av världens största och mest kända företag. Just det här har jag beskrivit mer i detalj i en artikel på IDG. Problemställningen är dock fortfarande relevant. Även nya system och lösningar kan försvinna eller en dag bli gamla och uttjänta. Inför att tjänster, system, molntjänster och lösningar implementeras och tas i drift, behöver de redan från start en exitstrategi, en plan för vad som händer om systemet inte längre finns kvar och supportas eller om verksamheten av andra orsaker behöver hitta en alternativ leverantör eller tjänst. 

Tekniken består men inte reglerna de skapades utifrån

Även om du valt molntjänster efter konstens alla regler kan dessa påverkas av yttre faktorer. Inte minst har regelverk och lagstiftning snabbt kunnat omkullkasta hur data hanteras, lagras och transfereras mellan länder eller regioner. En av CGI:s internationella kunder anmodades exempelvis av den lokala datainspektionen att inom 12 timmar flytta viss datahantering från en publik molntjänst för att uppfylla myndighetens krav. Utan adekvat dokumentation, rutiner och processer – lite vanlig hederlig ordning och reda – blir det svårt att uppfylla denna typ av krav. 

Det har under de senaste åren varit mycket aktivitet inom lagstiftning och andra regelverk som fått långtgående konsekvenser för verksamheter. En alltför brokig molnmiljö gör det inte direkt enklare att anpassa verksamheten efter nya och förändrade krav. Exemplen ovan är inte menat som skrämselpropaganda mot molnlösningar, snarare tvärt om. Bara för att det är enkelt att beställa och ta i drift molnlösningar, innebär inte det att molnlösningar ska tas i bruk allt för lättvindigt. Det är viktigt att göra nödvändigt förarbetet samt att ha en genomtänkt strategi. För att kunna realisera alla molnets fördelar är det avgörande att förstå komplexiteten som molntjänster kan skapa, samt att kunna överväga och planera för såväl inre som yttre faktorers påverkan på molntjänsterna och hur de används. Att hantera detta, vägleda och ge råd, samt skapa effektiva och hållbara hybridmoln är bara några av de områden vi på CGI kan hjälpa till med för att hjälpa dig att realisera fördelarna med molnet. 
 

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.