Många verksamheter flyttar infrastruktur, applikationer och resurser till molnet, vilket medför en rad fördelar. Överraskande nog är det inte alls lika många som har en strategi för att kunna byta eller avsluta sina molnåtaganden, en ”Cloud Exit Strategy”.

Det finns tre huvudsakliga anledningar till att ha en exitstrategi, anledningar som rör din molnleverantör, förändringar i den egna verksamheten eller externa faktorer. De kan alla göra att ditt nuvarande molnupplägg inte längre passar eller stöttar din verksamhet på ett bra sätt. Förändringar hos din molnleverantör kan exempelvis vara att kontraktet löper ut, att du är missnöjd med tjänsten eller supporten, att det finns säkerhetsproblem hos leverantören eller att priserna höjs eller att en annan prisstruktur införs. Förändringar i den egna verksamheten kan exempelvis vara sammanslagningar, förvärv eller omorganisationer, som innebär att den befintliga molnstrukturen inte längre uppfyller era behov. Externa faktorer kan vara nya regler och lagstiftning, eller att ny teknik eller nya innovativa lösningar blir tillgängliga.

Vissa branscher, som hälso- och sjukvården samt bank- och finans, måste ha en exitstrategi, som del av deras övergripande riskhantering och regelefterlevnad. Oavsett bransch, så bör du ha en Cloud Exit Strategy. Det är inte minst viktigt då det kan hjälpa verksamheten att förhandla bättre villkor och priser med er nuvarande leverantör. Med en plan kan du förhandla tuffare eftersom du är förberedd på att byta leverantör vid behov.

En viktig del i exitstrategin är också att ha en exitplan, som måste göras för varje kritisk eller viktig applikation. Ofta behövs specifika planer för de olika typerna av applikationer. Detta är också viktigt eftersom du måste kunna flytta en specifik applikation utan att det påverkar övriga applikationer.

Tidplan och kostnad är viktiga faktorer

En Cloud Exit Strategy bör övervägas redan i början av er molnresa, helst redan under planeringsfasen, så att den kan utvecklas parallellt med er molnstrategin. En av de viktigaste aspekterna i Cloud Exit-strategin är tidplanen. Att inte ha en sådan diskussionen eller att inte fatta beslut om en sådan kan äventyra hela verksamheten. Att uppskatta hur lång tid det tar från det att ni fattat ett exit-beslut till att ni har lämnat den aktuella leverantören eller molnet är mycket viktigt för verksamheten. En sådan tidplan kan variera från några veckor till flera månader. Ytterst är målet att säkerställa att ni har tillräckligt med tid för att planera och genomföra en framgångsrik molnflytt, samtidigt som ni minimerar risker och störningar på verksamheten. För företag som inte har gjort någon exitstrategi från början, kan tiden från beslut till exit ta flera år. Anledningen till detta kan vara att de sitter fast i leverantörsinlåsningar eller att implementationen helt enkelt är så komplex att den inte går att flytta på ett bra och effektivt sätt.

Det är ingen hemlighet att det är kostnader förknippade med en exit. De kan variera väldigt mycket beroende på komplexiteten hos verksamhetens data och applikationer, vilka alternativa lösningar som finns att tillgå och avtalsvillkoren med den nuvarande molnleverantören. Det är viktigt att utvärdera kostnaderna noga när ni planerar för en exit. Kanske blir en flytt så dyr att det ändå är bättre att ligga kvar hos en inte helt optimal leverantör.

Vad strategin och planen bör innehålla

För att hjälpa er att skapa en framgångsrik Cloud Exit Strategy har jag listat de delarna som är viktigast att ta i beaktan samt de vitala delarna i en Cloud Exit-plan.

En Cloud Exit-strategi bör innehålla:

 • Grunden i strategin. Vad omfattar exitstrategin? Vilka stora leverantörer eller plattformar är den gjord för? Vilka krav har ni på strategin?
 • En acceptabel tidplan. Det är viktigt att fastställa den maximala tiden en exit får ta för er.
 • Kontrakt och leverantörsrelationer. Gå igenom kontraktet med molnleverantören och utvärdera det i händelse av en exit. Vilka SLA:er, kostnader och vilken support gäller om ni säger upp kontraktet?
 • Triggers. Identifiera några viktiga triggers som kan initiera en exit och bestäm vilka åtgärder som måste vidtas om dessa triggers inträffar.
 • Beslutsprocess och styrmodell. Beskriv processen för hur ett exit-beslut går till och vilka som är involverade.
 • Alternativ. Identifiera vilken typ av infrastruktur verksamheten kommer att flytta till.
 • Riskhantering. Identifiera potentiella risker i samband med en exit.
 • Data- och applikationsinventering. Inventera vilken data och vilka applikationer som berörs av en exit och säkerställ att dessa omfattas av exit-strategin.
 • Kontroll. Det är viktigt att se över exit-strategin regelbundet samt alla berörda tillgångar, processer och resurser, åtminstone en gång per år eller om större förändringar sker i verksamheten.

 

 

En ”Cloud Exit Plan” bör innehålla:

 • Scenarier. Identifiera alternativa lösningar och alternativ för varje applikation och migrering av data, eftersom de lösningar du använder i molnet kanske inte existerar för någon annan miljö.
 • Migreringsplan. En detaljerad plan över hela migreringen av såväl applikationer som data.
 • Resursplan. Vilka resurser och vilken personal behövs och finns tillgänglig. Kanske krävs externa konsulter.
 • Riskhantering. Identifiera vilka risker som finns i samband med en exit och hur ni kan minimera eller hantera dem.
 • Testplan. Hur kan ni säkerställa att den lösning eller miljö ni flyttar till uppfyller era krav på prestanda, säkerhet och regelefterlevnad.
 • Kommunikationsplan. Hur informerar ni berörda om migreringen.
 • Utbildningsplan. Hur säkerställer ni att er personal kan hantera den nya lösningen utan att det innebär problem för verksamheten.
 • Juridiska överväganden. Om ni måste lämna ett pågående kontrakt, vilka juridiska konsekvenser kan det få.
 • Styrning. En Cloud Exit-strategi bör innefatta någon form av kontroll och styrning, precis som all annan molnmigrering.
 •  Kostnader. En detaljerad analys av vilka kostnader som kan uppstå om ni beslutar er för att lämna er nuvarande molnleverantör.

 

Även om du kanske aldrig kommer att använda den, är det mycket viktigt att ha en exitstrategi. Det gör verksamheten mer förberedd för förändringar och mindre sårbar för oförutsedda problem som kan påverka er verksamhet.