Åsa Malmén porträttbild

Åsa Malmén

Vice President, Head of Public Stockholm and Central, Industry Growth Lead Sweden

Oavsett om du är avvaktande till eller har gått ”all in” med AI, är artificiell intelligens ett viktigt ämne som det är värt att ta sig både en och två funderare kring – inte minst om ni, liksom jag, är engagerad och arbetar för och med verksamheter inom offentlig sektor. Inom CGI har vi under lång tid arbetat med viktiga aspekter på tekniken och, kanske, viktigast av allt hur verksamheter, ledningar och medarbetare bör förhålla sig till tekniken för att den ska ge störst möjliga verksamhetsnytta.

AI är bra, men inte alltid nödvändig

AI Sweden lanserade nyligen En AI-strategi för Sverige. Där framhåller de AI och modern teknik som en nödvändighet för att kunna hantera utmaningar som klimatförändringar, ökande efterfrågan på energi, en åldrande befolkning och hot mot vår demokrati och säkerhet. De pekar specifikt på att välfärdssektorn inte kan arbeta på nuvarande sätt då det skulle ta all nyutexaminerade arbetskraft i besittning, vilket skulle kräva orimligt stora skattehöjningar.

Även Sveriges regering har i sin nationella inriktning för AI också pekat på att ”Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användningen av AI kan ge, med syftet att stärka både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften”.

Jag håller med både AI Sweden och regeringen i att AI har potential att bistå i lösningar av stora problem och utmaningar. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det inte är AI i sig som löser problemen. Kunskap om och förståelse för verksamheten måste vara i fokus för att nya lösningar och teknik ska fungera och ge önskad effekt. Dessutom är det viktigt att ha en sansad syn på ny teknik. Bara för att en teknik är möjlig är det inte alltid säkert att den är lämplig.

Jag tycker att statsvetaren Elin Wihlborg, som forskat mycket om digitalisering inom offentlig sektor, beskriver det på ett bra om än lite tillspetsat sätt: ”Mycket av utvecklingen är teknikdriven …idag är det AI som förväntas lösa alla problem. Det är tekniken som kommer först och sedan springer man runt och undrar: jaha, vad ska vi göra med det här då?”

När AI fungerar som bäst

Det är helt klart att det finns mycket stor potential med AI, för att effektivisera processer, optimera kostnader, förhindra mänskliga fel, öka sitt medborgarfokus, hantera repetitiva arbetsuppgifter och mycket mer. Tekniken kan dock inte ensam lösa problemen.

Ett bra tillvägagångssätt för offentliga verksamheter är att i första steget tydligt definiera den eller de utmaningarna 

som verksamheten har och vill hantera. I nästa steg utvärderas på vilket sätt och med vilken teknik som vi kan skapa en mer effektiv, hållbar och medborgartillvänd verksamhet. AI kommer mycket troligt att vara med på ett hörn, men särskilt viktigt inom offentlig sektor är att tekniken bidrar med värde till medborgare och brukare.

Statskontoret publicerade nyligen en mycket intressant rapport Myndigheterna och AI - En studie om möjligheter och risker med att använda AI i statsförvaltningen. Den visar främst att det finns en stor variation i hur långt de statliga myndigheterna har kommit när det gäller användningen av AI. Bland de största myndigheterna använder sig de flesta av AI på något sätt, eller har planer på att börja använda tekniken. Det vanligaste användningsområdet handlar om att spara resurser i verksamhet av mer administrativ karaktär. Det kan exempelvis handla om en funktion för att sortera och kategorisera ärenden. Ett annat användningsområde handlar om att effektivisera kommunikationen med allmänheten, exempelvis genom så kallade chattbotar. Några myndigheter använder AI för att göra riskbedömningar av ärenden för att upptäcka fel eller brottslig verksamhet. Det finns ett fåtal exempel på att myndigheter använder AI som ett beslutsstöd vid myndighetsutövning.

Jag tycker och rekommenderar varmt att offentliga verksamheter ska utforska och även utnyttja AI-teknik, men målet måste då vara att implementera tekniken verksamhetsnära och starkt medborgar- och medarbetarcentrerat – och framför allt för att lösa viktiga problem eller för att underlätta och effektivisera verksamheten.

Vi har bland annat arbetat med en AI-baserad lösning för vården kopplat till kardiologi. När det gäller bedömningar av hjärtfunktionen, påverkar både datainsamlingens kvalitet och personalens skicklighet undersökningsresultaten. Ofta måste patienter också göra flera undersökningar över tid, som behöver vara enhetligt utförda för att sjukdomens utveckling och förbättring ska kunna bedömas. AI-baserad ultraljudsteknik kan minska eller eliminera variationer i dessa undersökningar, vilket både förenklar undersökningarna och ger mer exakta resultat.

AI-tekniken kan också bidra till att offentlig service fungerar och har hög tillgänglighet. Med AI-baserade feldiagnosrobotar går det att hantera felanmälningar och utföra felsökning. AI kan sedan boka en servicetekniker som utreder vidare eller åtgärdar problemet.

På CGI har vi också arbetat med kollektivtrafik och då med en specifik tågtyp som hade problem med att hjulen på tåget slets på ett ofördelaktigt sätt. Lokförare med lång erfarenhet kunde dock höra på ljudet när hjulen började slitas. Genom att applicera en AI-lösning som med hjälp av mikrofoner analyserade ljudet och kunde larma när det började bli dags för hjulbyte, kunde förebyggande underhåll utföras i tid. Det ledde till högre tillgänglighet och färre akuta reparationer eller stopp i trafiken.

Det sista exemplet visar också när AI kan ge det största värdet. Det är inte troligt att verksamhetsledningen hade kunnat komma på denna idé själva. Det var verksamheten som förstod var det största problemet fanns. Nu sparar lösningen pengar, ger bättre trafiksäkerhet och gynnar såväl resenärer som verksamheten.

Ha verksamheten i fokus för största AI-nytta

Det är ofta medarbetarna som sitter på de bästa idéerna och use-casen. Genom att utgå från verksamheten och ha en tydlig medborgar- och medarbetarcentrerad AI-strategi går det att hitta tidstjuvar, lösa svåra problem och samtidigt anamma en ansvarsfull användning av AI.

Att testa något nytt och kasta sig ut i ny teknik kan kännas osäkert för många verksamheter. Vi på CGI har stor erfarenhet av att leverera innovativa AI-projekt och stor kompetens inom förändringsledning och verksamhetsnära digitalisering. Vi har också under lång tid arbetat nära och på uppdrag av kommuner, regioner och myndigheter, vilket gör att vi förstår er verksamhet. Det gör att vi kan bidra till att era satsningar på ny teknik ger den största möjliga nyttan, för såväl verksamhet, som medarbetare och medborgare.

 

Vill du veta mer om vilken potential AI kan ha för dig eller veta mer om hur verksamhetsfokuserad digitalisering kan ta sig ut, kontakta gärna oss här.

Vill du veta mer om AI och avancerad analys kan du läsa här.

About this author

Åsa Malmén porträttbild

Åsa Malmén

Vice President, Head of Public Stockholm and Central, Industry Growth Lead Sweden

Åsa Malmén är ansvarig för offentlig sektor på CGI i Sverige och enhetschef för den offentliga sektorn i Stockholmsregionen. Åsa har lång erfarenhet från it-branschen och har i över 30 år innehaft en rad olika ledningspositioner både i den publika och privata sektorn. Kontakta Åsa ...