Hanne Hed

Hanne Hed

Business Consultant within Financial Services

I och med EU:s nya krav på redovisning av hållbarhetsdata kommer hållbarhetsrapportering bli lika viktig som den finansiella rapporteringen för många företag framöver. Listade bolag, oberoende av industri, kommer behöva ställa om sina affärsprocesser och affärsplaner för att integrera hållbarhet i sin ordinarie verksamhet. Men hur trovärdig blir den här typen av rapportering om företagen inte har tillgång till korrekt hållbarhetsdata för sin ekonomiska aktivitet? Hanne Hed, Business Consultant, Financial Services, belyser i sin blogg det gröna skiftet.

Datainsamling – ett problemområde kopplat till hållbarhetsrapportering

De nya rapporteringskraven ställer tuffare krav på verksamheter av en rad anledningar. Hanteringen av verksamhetsdata är en viktig sådan. I en rapport från Worldfavor framkommer att 58 procent av svenska bolag har problem med den datainsamling som krävs för en framgångsrik hållbarhetsrapportering. Har bolagen inte tillgång till korrekt data undrar jag om marknaden verkligen är redo för den här typen av rapportering.

Om målet är att bli klimatneutralt 2050 måste mätning och uppföljning kunna göras på tillförlitliga siffror.

Förekomsten av estimat kan komma påverka Taxonomins effektivitet

Särskilt problematisk blir frågan för de bolag som i stor utsträckning kommer att behöva använda sig av estimat och uppskattat data. Har bolagen inte tillgång till komplett och korrekt information från värdekedjans alla aktörer kommer de att bli hänvisade till estimat. De ekonomiska aktiviteterna som en investerare kommer begära in information kring kan komma från olika sektorer och olika delar av värdekedjan, där det kan bli svårt att spåra leverantörernas enskilda aktiviteter. I och med nyttjandet av estimerat data uppstår för mig frågetecken kring Taxonomins effekt. Om målet är att bli klimatneutralt 2050 måste mätning och uppföljning kunna göras på tillförlitliga siffror.

Alla aktörer på marknaden, med stöd från EU, behöver arbeta aktivt med att säkra datainsamlingen i hela värdekedjan.

EU:s roll och hur vi bör samarbeta oberoende av roll

Mycket kopplat till taxonomin är fortfarande outtalat. EU har tagit på sig att kontinuerligt utvärdera och utveckla direktivet efter att ha mottagit kritik för att det är otydligt hur rapporteringen och disclosure ska gå till rent praktiskt. För första gången finns det en överenskommelse kring vad hållbart utifrån ett klimatperspektiv faktiskt är. För att rapporteringen inte bara blir ett spel för galleriet och tar resurser som kan användas på andra sätt i verksamheten behöver alla vi aktörer på marknaden, med stöd från EU, arbeta aktivt med att säkra datainsamlingen i hela värdekedjan.

För att Taxonomin ska fylla sin tilltänkta funktion och att vi ska uppnå våra gemensamma mål krävs det att estimerat data ersätts av transparent och korrekt information genom hela värdekedjan inom en snar framtid. Risken finns annars att vi under lång tid kommer förlita oss på estimat och därmed inte arbetar aktivt för att ersätta dem med korrekta siffror. Då uppnår vi inte heller någon verklig effekt för miljön och klimatet.

About this author

Hanne Hed

Hanne Hed

Business Consultant within Financial Services

Med ett stort intresse för hållbarhet och hur verksamheter behöver ställa om för att leva upp till marknadens förväntningar och krav, är Hannes fokusområde Sustainable Finance och hur vi inom CGI kan vara med i den transformationsresa som våra kunder ställs inför. Hanne har ...