Behovet att göra information transparent i sin organisation med bibehållen kontroll har ökat explosionsartat. Det är avgörande för att kunna förstå en helhetsaffär där företagets nyckeltal finns enkelt tillgängliga.

Vikten av att förstå sitt utgångsläge

Mängden information en verksamhet samlar på sig har de senaste åren ökat lavinartat. Det mesta går att samla in data på idag, allt ifrån lokala system, till sensorer och information från externa källor. Förutom information om den egna verksamheten kan vi också samla in data om vår omvärld. Att tolka den insamlade informationen för att förstå kundernas behov och hur marknaden förändras ger en oerhörd potential i ett allt tuffare affärsklimat, det kan hjälpa verksamheten att

  • Ta beslut baserade på fakta i stället för magkänsla och välj åtgärder i linje med verksamhetens vision.
  • Effektivisera och vidareutveckla interna processer med teknikens hjälp.
  • Utveckla nya tjänster, till exempel utifrån den information som finns kopplat till en produkt. 
  • Stärka partnerskapet med leverantörs- och kundledet genom ökad transparens av information.

För att kunna frigöra den här potentialen behöver man förstå sitt utgångsläge. Utan att veta var man står är det svårt att veta vilket steg man ska börja – och i vilken riktning. Ett verktyg för att börja förstå sitt nuläge är att klassificera affärskritisk information utifrån beslutsfattare, ägare och brukare. Utifrån den här sorteringen kan man mäta mognadsgraden i de delar av verksamheten som använder den affärskritiska informationen. På så vis kan man få ökad insikt i var man befinner sig på mognadstrappan i sin digitala förmåga. 

Masterdata är hjärtat i en verksamhet

Den här klassificeringen och sedermera hanteringen av affärskritisk information kallas för masterdatahantering. Som exempel kan vi ta information om ett tillverkande företags leverantörer. Idag är det vanligt att en större leverantör används inom flera olika områden av ett företag. Som ett exempel kan vi ta en leverantör som levererar material i flera olika tillverkande komponenter, samt inom indirekt material. Samma leverantör kan även vara involverad i projekt och debitera tid i den organisationen. Information om leverantören används alltså i flera processer, system och på olika ställen i verksamheten. Det blir oerhört viktigt att informationen är korrekt, uppdaterad och tillgänglig. För att se hela bilden av leverantören behövs information från flera avdelningar, samt från externa tjänster för att kunna fatta beslut om framtida samarbete. Masterdatahantering av leverantören blir nyckeln till god basordning, samt en framgångsrik sourcing-process.

De externa kraven på transparens ökar 

Varefter mängden masterdata utökas kan även rapportering och annan informationshantering göras smidigare. Ökade krav på transparens från partners och myndigheter kan mötas av strukturerad informationshantering. Genom teknikens hjälp kan god ordning på masterdata bli en konkurrensfördel på en marknad i ständig förändring. 

På CGI har vi erfarna konsulter som vet hur viktigt det är att knyta masterdatahantering till verksamheten för att förstå vilka fördelar masterdatahantering kan innebära för den egna verksamheten. Av den anledningen jobbar vi verksamhetsnära, utgår från verkliga behov och levererar inte enbart en IT-lösning, utan även rådgivande tjänster. Då vi ser värdet i att växa tillsammans, erbjuder vi ett strategiskt partnerskap som bygger kunskap hos våra kunder så att de kan fortsätta utvecklas på egen hand.

Vill du veta mer om hur CGI kan hjälpa dig att optimera och utveckla din verksamhet med hjälp av Masterdata? Kontakta Anna Bergendal, Director Business Consulting, CGI i Mälardalen anna.bergendal@cgi.com