I vår introduktionsartikel "Därför är masterdata en verksamhetskritisk fråga" diskuterade vi betydelsen av master data. Nu dyker vi djupare ner i hur masterdatahantering (MDM) kan transformera din verksamhet och vilka positiva effekter som bör uppstå.

Strukturerad informationshantering är ryggraden i en modern verksamhet

Företag som inte fullt utnyttjar potentialen i sin master data tenderar att spendera en stor del av sina resurser på informationshantering. Ofta är informationen spridd över olika avdelningar och enheter, vilket kan skapa osäkerhet och ökade ledtider som negativt påverkar processerna.
När information inte är lättillgänglig kan det liknas vid att leta i mörkret, en tidskrävande och onödig process. Detta kan förebyggas genom att se informationen som en tillgång i stället för en bifogad del av befintliga processer.

MDM ger inte bara en strukturerad informationshantering, det bygger även värde och skapar positiva effekter inom exempelvis:

 • Datakvalitet och efterlevnad
 • Beslutsunderlag
 • Operativ effektivitet (Administrativ & Produktion)
 • Dataintegration

En förbättrad datakvalitet innebär uppdaterad och kvalitativ information som följs upp och uppdateras regelbundet. Om informationen inte underhålls finns det stor risk för att verksamheten på sikt blir trögrörlig och ineffektiv. Målet är att rätt information vid rätt tillfälle når rätt mottagare vilket är en förväntad effekt av bra masterdatahantering.

Rapporter och KPI:er, grundläggande för beslutsfattandet, är baserade på verksamhetens olika master data. En effektiv MDM strategi ger ett beslutsunderlag som speglar verkligheten mer exakt, vilket leder till bättre strategisk planering, riskhantering och prestationsmätning.
MDM förenklar också datautbytet genom att tillhandahålla en enhetlig, strukturerad modell av master data som enkelt kan kopplas till och från andra system. Detta minskar komplexiteten i att samordna information från olika källor och möjliggör ett obehindrat informationsflöde. Med en effektiv MDM-strategi kan företag uppnå större transparens och kontroll över sin information, vilket bidrar till förbättrad prestanda och konkurrensfördelar.

Strukturell informationshantering (MDM) i praktiken

Ett tydligt exempel på hur master data kan ge värde kan ses inom tillverkningsindustrin, där det bidrar till att optimera produktionsprocesser, lagerhantering och kundrelationer. För att illustrera detta kan vi titta på en bilfabrik. Här kan master data innefatta information om:

 • Råmaterial och komponenter som används för att tillverka fordonen
 • Specifikationer och egenskaper för varje bilmodell
 • Leverantörsinformation och kontaktuppgifter
 • Produktionsprocesser och arbetsinstruktioner 
 • Lagerstatus och logistikinformation
 • Kundorder och deras leveransadresser

Genom att centralisera och standardisera denna information kan bilfabriken dra nytta av följande fördelar:

 • Ökad effektivitet: Med en enda informationskälla kan fabriken säkerställa att arbetare följer standardiserade metoder, vilket minskar variation och fel, vilket leder till en mer effektiv och pålitlig produktionsprocess.
 • Optimerad lagerhantering: Med en tydlig och uppdaterad bild av lagerstatus och råmaterialbehov kan fabriken optimera inköp och undvika produktionsstörningar på grund av brist på material.
 • Förbättrade kundrelationer: Genom att koppla kundorder till produktion och leverans kan fabriken säkerställa att fordonen produceras och levereras enligt kundernas önskemål, vilket leder till ökad kundnöjdhet och lojalitet.
 • Förbättrad anpassningsförmåga: Master data ger en tydlig och uppdaterad bild av verksamheten, vilket underlättar anpassning till förändrade marknadsförhållanden.

Sammanfattningsvis har implementeringen av master data inom tillverkande industri, som i exemplet med bilfabriken, lett till ökad effektivitet, optimerad lagerhantering, förbättrade kundrelationer och ökad flexibilitet. Detta visar hur värdefullt master data kan vara för att förbättra verksamheten och öka konkurrenskraften inom industrin.

Men hur kopplas detta till företagets finansiella delar? I nästa artikel kommer vi att utforska hur MDM påverkar de ekonomiska aspekterna i en verksamhet.