I dagens globaliserade värld ställs företag inför en rad utmaningar. Ett viktigt verktyg för att nå framgång och skapa verklig affärsnytta på lång sikt är effektiv internkommunikation.

Förändrade arbetssätt

En modern och produktiv arbetsplats fungerar i dag på många sätt annorlunda än tidigare. Företag är öppna för att introducera nya sätt att arbeta på. Medarbetare ges möjligheten att jobba hemifrån eller från en annan ort, man arbetar i nya konstellationer och former och när det passar den anställde snarare än under traditionella kontorstider.

Företag ser även social interaktion som en integrerad del i digitala arbetsrelaterade verktyg. Individens behov av att uttrycka sig är ett av de starkaste incitamenten för att driva användningen, förbättra samarbetet, skapa lojalitet och inte minst öka engagemanget hos medarbetare.

Den nya digitala arbetsplatsen

Ett öppet och tomt kontorslandskap med trägolv och träbord som ger ett varmt intryck med lite växter, personliga detaljer och jackor som hänger på stolar

Men med förändrade arbetssätt måste också internkommunikationen utvecklas för att möta och tillgodose nya krav. Den tidigare process- och managementorienterade internkommunikationsplanen, som innebar att informationen trycktes ut i organisationen främst genom intranät, fungerar inte på den nya digitala arbetsplatsen där kontrollen är decentraliserad, fokus ligger på medarbetarna och informationen transplanterar sig i alla riktningar.

En viktig del blir därför att säkerställa att ni har de rätta digitala verktygen och plattformarna för att hålla organisationen uppdaterad med aktuell och relevant information genom olika kommunikationskanaler. På så sätt skapar ni förutsättningar för att ni ska förbli konkurrenskraftiga.


Läs mer

Ta nästa steg mot en digital arbetsplats med starkt stöd för modern internkommunikation


Rätt verktyg ger bra förutsättningar för ett ökat engagemang

Effektiv internkommunikation leder till högre engagemang

Genom att stötta detta nya arbetssätt ökar företag produktiviteten och skapar stora konkurrensfördelar. Men, det kräver samtidigt ett ökat fokus på medarbetarnas tillfredställelse och deras behov av information, enligt den mest kompletta akademiska studien kring internkommunikation av Ruck & Welch ("Valuing internal communication; management and employee perspectives”).

Företag måste förmedla den information som medarbetarna efterfrågar och är i behov av, i stället för att fokusera på processerna kring hanteringen av information som är anpassad för företagsledningen. Ruck & Welch menar att tillräcklig och korrekt information är en grundförutsättning för att medarbetare ska kunna känna sig välinformerade om organisationens mål, värderingar och strategiska plan.

Andra dimensioner som forskningen visade var arbetsprestation, personlig återkoppling och möjligheten att kunna ge återkoppling i uppåtgående riktning. Ett större medarbetarfokus i den interna kommunikationen leder till delaktiga och engagerade medarbetare. Det leder till ökad entusiasm och optimism, högre kreativitet och innovationsbenägenhet samt minskad upplevd stress. Inte minst väcks stolthet och en känsla av tillhörighet, vilket skapar en stark företagskultur som i slutändan stärker varumärket.

Få med ledningsgruppen på tåget

Att implementera en effektiv kommunikationsplan är ett dedikerat arbete över tid som måste genomföras på ett strukturerat sätt så att alla i organisationen är väl insatta i företagets visioner och mål och vilken roll de själva spelar i utvecklingen. Även om kommunikationschefen ansvarar för att bygga och äga kommunikationsplanen blir internkommunikationen effektiv först när ledningen helhjärtat och tydligt uttalat står bakom den.

Ledningen kan ha svårt att förstå dess strategiska betydelse som styrverktyg och hur den är kopplad till de övergripande verksamhetsmålen. Din uppgift blir att skapa en samsyn med en gemensam målbild och visa på vinsterna. Ledningsgruppen måste förstå att brist på en väl fungerande internkommunikation visar sig i form av omotiverade medarbetare, otillfredsställda kunder och intäktsförlust.

Ett kommunikativt ledarskap, däremot, skapar delaktiga och engagerade medarbetare och är en av de viktigaste förutsättningarna för att ni ska lyckas i era mål och visioner. Kort sagt, en investering för framtiden.


Läs även