8 Februari 2022

I CGIs årliga undersökning VoC framkommer att skandinaviska verksamheter har oväntat stora utmaningar med samarbete, såväl internt som externt. På frågan om vilka de största hindren för att uppnå verksamhetens mål är, anger skandinaviska verksamheter samarbete internt och externt 2,5 (på en tiogradig skala där 1 är störst påverkan). Det skiljer sig markant från andra regioner.

Varken samarbete internt eller externt är bland de fem största hindren bland globala verksamheter. Samarbete som ett hinder för att uppnå målen har också ökat från föregående år, då internt samarbete rankades som det fjärde största hindret, medan externt samarbete inte var med bland de fem främsta utmaningarna.

Av de tillfrågade svarar 71 procent att samarbetet mellan IT och resten av verksamheten i stort fungerar bra, vilket tyder på att det inte är där som problemen finns. Både skandinaviska och globala verksamheter uppger kulturförändring och förändringsledning som de största hindren för att uppnå verksamhetens mål

”Det här kan nog ses som ett dåligt betyg på skandinaviskt ledarskap, säger Jens Lee på CGI. ”Att det interna samarbetet står i vägen för att uppnå verksamhetens mål är direkt anmärkningsvärt. Kanske kan man tänka sig att det bottnar i den skandinaviska rädslan för konflikter. I stället för att hantera den eller de som inte funkar i ett team, tassas det runt problemet, som blir bestående och kan leda till att samarbetet känns som en utmaning”.

Undersökningen visar också att det externa samarbetet med det större ekosystemet inte heller fungerar lika bra i skandinaviska verksamheter. En femtedel (21 procent) av verksamheterna i Skandinavien uppger att de hellre bygger sina egna ekosystem än skapar affärsmässiga partnerskap med andra verksamheter. Med tanke på att de så kallade digitala värdekedjorna, Digital Value Chain, som beskriver oavbrutna kedjor från ax till limpa inom verksamheter, blir samarbetet mellan funktioner också allt viktigare för att få ut den största effekten av digitaliseringen.

Trots den generella bristen på framför allt IT-kompetens, rankas inte rekrytering som en av de större utmaningarna för digitaliseringen i skandinaviska verksamheter, till skillnad från de globala resultaten där rekrytering rankas som den femte största utmaningen.

”Att verksamheter föredrar att ha den kompetens som krävs internt snarare än att utnyttja den främsta expertisen och erfarenheten hos pålitliga partner kan resultera i att verksamheter inte klarar av att hålla den höga nivå som krävs, säger Jens Lee. I ett bolag behövs spetskompetens på flera områden, att varje verksamhet ska besitta den kompetensen internt är inte hållbart – eller möjligt”.

För mer information om de globala resultaten i CGI:s VOC, se https://www.cgi.com/en/voice-of-our-clients. För mer information om de lokala resultaten i CGI:s VOC 2021, kontakta Robert Almqvist på robert.almqvist@cgi.com.