Stockholm, Sverige, 28 Oktober 2014

 

CGIs koncernchef Michael E. Roach och Generaldirektör Försvarsmakten Peter Sandwall tar i hand
CGI:s koncernchef Michael E. Roach och
Generaldirektör Försvarsmakten Peter Sandwall

Försvaret är en av CGI Sveriges största kunder, med myndigheter som Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap med flera.

I samband med ett Sverigebesök besökte CGI:s koncernchef Michael E. Roach Försvarsmakten och träffade då Generaldirektören Peter Sandwall.

CGI förvaltar och utvecklar många av försvarets stödsystem kring logistik, transporter, flygplansunderhåll och operativa ledningssystem – system som alla har mycket höga krav på säkerhet. CGI har globalt en hög kompetens och kunskap inom området Cybersecurity, vilket genom åren lett till omfattande och långa kontrakt med flera länders försvarsmakter, bland annat i USA och Kanada. Även i Sverige har CGI demonstrerat en unik verksamhetskunskap under den långa period då CGI varit leverantör till hela försvarsområdet, något som Generaldirektör Peter Sandwall poängterade under mötet.

Inom försvaret sker just nu en omfattande omstrukturering på personal och materielsidan, bland annat med övergång från värnpliktsförsvar till kontraktssoldater, samt införande av ett flertal stora ledningsstödssystem. Peter Sandwall underströk under mötet med Michael E. Roach vikten av att CGI, med sin unika kompetens när det gäller drift av verksamhetskritiska system och Cybersecurity, är med och stödjer utvecklingen på IT- och verksamhetsstödsområdet, nu och i framtiden.