En truck med varor är på väg in i en container för att lasta av

Delar av leveranskedjan

En stor del av en varas kostnad inom detaljhandeln uppstår under själva leveranskedjan. Transportkostnadens andel av en varas pris varierar naturligtvis mellan olika varugrupper men utgör ofta runt 4 procent medan den totala logistikkostnaden ofta uppgår till runt 10 procent. Logistikkostnaden och en effektiv leveranskedja beror på hur man definierar sina systemgränser för logistiken. I det flödet finns varustyrning, lager och hubbar, distribution och transport, last mile inom e-handel och inte minst logistik i butik.

Lagerhyllor från golv till tak fyllda av kartongboxar och inplastade paket i olika storlek

Använd rätt verktyg för sourcing och lageroptimering

Lagerstyrning – eller på engelska Inventory Control – har blivit ett alltmer uppmärksammat område under senare år. Här utgår man från marknadens efterfrågan kombinerat med dynamiska värden på servicegrad för olika produkter och lager. Efterfrågan påverkas av olika faktorer som konkurrens, säsong, väder, mode och andra omständigheter, exempelvis coronapandemin som medfört onormal efterfrågan på vissa kritiska produkter som handsprit och andningsmasker.

Det finns ett flertal system och verktyg som automatiserar och optimerar efterfrågeprognoser, sortiment, varuplacering, påfyllning och styrning av försörjningskedjor. Vi på CGI arbetar nära dig som kund och kan ta rollen som logistikexpert, projektledare eller delprojektledare. Vi arbetar ständigt med de största leverantörerna av system och vårt oberoende gör att vi kan rekommendera och implementera de bästa lösningarna för dig som kund.

Vybild ovanifrån på en stor uppställningsplats där containrar i olika färger syns

Optimera ditt lager och din distribution

När ett företag planerar och dimensionerar sina lagerutrymmen finns många faktorer att ta hänsyn till, som hur ofta produkterna plockas och skeppas ut från lagret, hur känsliga varorna är, varornas vikt och hur hög automatiseringsgrad man eftersträvar i varuplockningsprocessen. Godsets utformning, karaktär, plockfrekvens och inte minst kombinationen av e-handel och butikspåfyllnad avgör till stor del vilken lagerlösning som blir effektivast.

Vid lageretableringar står valet ofta mellan att sätta upp ett eget eller att hyra in sig hos någon tredjepartsleverantör.  Dessa erbjuder numera som standard tilläggstjänster som e-handelsplock, returhantering och även transporter till butiker eller slutkunder. Vilket som passar just din verksamhet beror på vilken kostnad, vilka behov och vilken kontroll som du önskar. Vi på CGI har god kunskap om detta och kan hjälpa dig att utvärdera olika lösningar.  

På vilket sätt varorna transporteras är naturligtvis också avgörande för effektiviteten i leveranskedjan. Transporterna binder samman de olika leden i leveranskedjan men står samtidigt för en betydande del av företagens totala koldioxidavtryck. Här är det viktigt att planera på flera olika sätt för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Oavsett långa transporter med containrar från produktionen, regionala transporter till butik eller förpackningar till e-handelskunder så är hög fyllnadsgrad och lastningseffektivitet ett vinnande hållbart arbetssätt.  

Våra konsulter har stor erfarenhet av att etablera lager och att optimera transporter. Vi projektleder varje år upphandlingar åt våra kunder inom dessa områden och hjälper till att implementera de lösningar vi rekommenderar.