Försörjningskedjor har alltid varit viktigt inom handeln, då de säkerställer leverans av rätt produkter, i rätt kvantitet, i rätt tid och till rätt kund, samtidigt som de uppfyller åtaganden mot både producenten och distributörerna. Inom handeln har ekosystemet ofta varit statiskt och linjärt, med tillverkare eller producenter, distributörer och sedan någon form av butik. Flödet har egentligen inte förändrats nämnvärt även om butikerna utvecklats och e-handeln införts. Försörjningskedjan har då styrts av efterfrågan, men där kostnader och lagerhantering följts upp mycket noggrant för att säkerställa lönsamheten i verksamheten. 

Moderna försörjningskedjor kan hantera framtidens snabba förändringar

A person in a warehouse

Vi har under den senaste tiden sett flera tydliga tecken på snabba förändringar av försörjningskedjorna. Kundernas efterfrågan har förändrats drastiskt på grund av pandemin, utbud och produktion har omkullkastats på grund av geopolitik, samtidigt har kundernas vanor och preferenser blivit alltmer oberäkneliga och den senaste tidens höjda räntor och hyror sätter press på konsumenterna med ändrade köpbeteenden som följd. Situationen har varit så anmärkningsvärd att World Economic Forum, förra året släppte en rapport där det framkommer att bara tolv procent av företagen har tillräckliga processer och skydd för att hantera de kraftiga störningarna av försörjningskedjorna, något som kan få förödande effekter för verksamheter.

De som tillfrågats i rapporten uppger också att deras försörjningskedjor påverkats på ett avgörande sätt under pandemin samt att de förväntar sig ytterligare störningar under de kommande fem åren. Betänk då att undersökningen genomfördes under 2021. De tillfrågade cheferna i rapporten uppger också att mer än 75 procent av deras arbetstid ägnas åt att hantera utmaningar i försörjningskedjorna. Störningarna kan också få stora ekonomiska konsekvenser för verksamheterna, då riskerna kan ha stor negativ påverkan på intäkterna för många verksamheter. 

Anpassningsbara och motståndskraftiga försörjningskedjor

Förändringarna ser inte heller ut att slå av på takten. Det innebär att det blir allt viktigare att skapa långsiktiga strategier, system och processer som kan hantera de snabba svängningarna på ett effektivt sätt. Verksamheter inom handeln måste därför skapa ett mer datadrivet förhållningssätt, ta tekniska lösningar till hjälp och bygga en organisation som gör verksamheten mer anpassningsbar och motståndskraftig, så att snabba förändringar i försörjningskedjan, både planerade och oplanerade, kan hanteras på ett bra sätt.

​Warehouse box

Det finns många faktorer som sätter press på försörjningskedjorna just nu, men utmaningarna med att skapa en effektiv försörjningskedja går längre tillbaka än så. Trots att handeln över de senaste tjugo åren aktivt drivit e-handel kan försörjningskedjorna faktiskt inte uppfylla kraven inom e-handeln fullt ut. Att i realtid kunna uppdatera tillgänglighet på varor vid varje enskilt tillfälle, att hantera e-handelns stora varuflöde och även att skapa försörjningskedjor som på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt kan leverera ända ut till kunderna, det har handeln ännu inte lyckats med. 

Med digitala system, data och en hög grad av automatisering går det att skapa en mer dynamisk försörjningskedja som successivt kan optimeras och effektiviseras. Handeln besitter enorma mängder data, som kan utnyttjas bättre. Synpunkter och klagomål, som kan användas, finns överallt. Det kan komma mejl och samtal till kundservice, uppdateringar i sociala medier, betyg på olika tjänster och inte minst från kundernas agerande genom kundresan. Idag är det möjligt att aggregera all denna information och analysera den. På så vis går det att urskilja var de största problemen och flaskhalsarna finns, om betalningar eller fakturor orsakar problem, eller om varor och tjänster inte uppfyller kundernas krav. 

Inom klädbranschen är logistiken för returhantering mycket kostsam. Dessutom driver fria eller billiga returer ett kundbeteende som sannolikt inte är hållbart i längden. Här går det att titta på varför olika produkter returneras, är det storlekarna som inte passar, är det färger eller modeller som inte är korrekt återgivna. Med den informationen går det att successivt förbättra och optimera kundupplevelsen och försörjningskedjan med sänkta kostnader och nöjdare kunder som resultat.

För att skapa en mer dynamisk försörjningskedja måste hela flödet kopplas samman, inte bara kundinformation, leverantörer och försäljningsställen, utan alla delar, från tillverkning, produktion, transporter och genom hela kundresan. Med en bättre och enhetligt sammankopplad försörjningskedja, med avancerade analys- och prognosmöjligheter blir det också lättare för handeln att utvärdera olika alternativ, undvika risker och fatta rätt beslut för framtiden.

Warehouse

Lager, en viktig del i försörjningskedjan

Ett annat område som är viktigt för handeln och som inte är fullt ut optimerat för de allra flesta är lagerhållning. Att ha full kontroll på exakt vilka varor som finns tillgängliga i butik och i lager, under produktion eller transport, samt kopplat till förväntad efterfrågan och behov är avgörande för en god kundupplevelse. För dagligvaruhandeln medför lagerhållning också ytterligare en utmaning i form av att många varor är färskvaror.

Vi har under lång tid sett en trend mot centraliserade stora lager, särskilt för dagligvaruhandeln. Nu går många ifrån centrallagerstrategin och i vissa verksamheter plockas e-handelsbeställningar i stället direkt i butik. Det visar tydligt att branschen inte hittat det optimala sättet att hantera varuströmmar, efterfrågan och effektiva försörjningskedjor. 

Det hänger på IT-miljön

Att skapa en mer dynamisk försörjningskedja kräver inte bara ett bättre utnyttjande av data, utan också en enhetlig IT-miljö där alla system hänger ihop så att informationen alltid är tillförlitlig, uppdaterad och sann. För att uppnå en flexibel försörjningskedja krävs en samordnad strategi för hela verksamheten och även stor förståelse för kundernas behov samt uppmärksamhet på nya marknads- och tekniktrender, där även hållbarhet är ett viktigt fokus för försörjningskedjan.

E-handeln driver ett ökat behov av en fungerande logistikkedja, men den är viktig för alla aspekter av handeln. Kunderna förväntar sig att varor ska finnas tillgängliga på hyllorna, och på nätet, och ett snabbt agerande om efterfrågan ökar. En dynamisk logistikkedja kan också höja lönsamheten och ge positiva miljöeffekter.  

Det finns mycket som tyder på att förändringstakten och oplanerade avbrott i försörjningskedjan kommer att öka. Det är därför hög tid att agera och börja skapa framtidens moderna försörjningskedja. 

Vill du veta mer om hur du kan modernisera försörjningskedjorna inom framtidens handel? Kontakta Mette Pettersen. Du kan läsa mer om vårt arbete inom retailsektorn här Detaljhandel och konsumenttjänster