Digitaliseringen leder till en snabbare förändringstakt i verksamheter och med det kommer ökade krav på IT:s anpassningsförmåga i det nya klimatet. Men hur går man från en traditionell, stabil och säker IT-förvaltning till en som kan hantera olika tempon? Vi presenterar resultaten från vår senaste studie "Balancing Speed and Stability".

Systemförvaltningens mest grundläggande uppgift har traditionellt varit att på ett strukturerat sätt säkerställa att organisationens IT-system stödjer verksamheten och att driften av dessa IT-system sker så kostnadseffektivitet som möjligt. Förvaltningsmodeller ger oss en gemensam bild av vad som förvaltas, för vem och varför, samt vilka arbetsuppgifter som behöver utföras. Den traditionella förvaltningen skapar stabilitet, förutsägbarhet och skapar bra utgångspunkter för att bedriva IT-verksamheten kostnadseffektivt.

Nyckeln är att uppnå flexibilitet och samtidigt bibehålla en stabil grund

Men i takt med att verksamheten förändras allt snabbare och förväntas bli mer flexibel med en ökad affärsmässig reaktionsförmåga, förändras naturligt också kraven på IT-organisationens förmåga att hantera verksamhetens förändrade förutsättningar. Med ökad hastighet ökar leveranstrycket inom IT-organisationen vilket yttrar sig i form av ökade resurskrav, mer fokus på verksamhetsprojekt samt krav på snabba omprioriteringar. Myntets baksida är mindre resurser till förvaltning, lägre grad av proaktivitet och projekt som levereras med allt längre restlistor.


Vi hjälper våra kunder att möta - och bygga - framtiden med rätt teknik

Business Technology Management


Vad krävs för att lyckas med förvaltningsmodellen idag?

Samtliga företag som deltog i Acandos (numera CGI) studie ”Balancing Speed and Stability” bekräftar att det finns ett behov av att kunna hantera olika tempon. Det önskade läget hos de flesta är dock långt ifrån det identifierade nuläget på den punkten.

Företagskulturen spelar en väsentlig roll

De organisationer som arbetar aktivt med att anpassa sin verksamhet för att hantera olika tempon tenderar att använda sig av dedikerade och dynamiska leveransteam, som oftast utnyttjar agila metoder, när det kommer till leveranser som kräver snabbhet. Kortare utvecklingscykler och kontinuerliga leveranser leder till förändrade krav på förvaltningsmodellen eftersom skillnaden mellan förvaltning och nyutveckling suddas ut. Vi ser att den traditionella förvaltningsmodellens roll tonas ner till förmån för andra egenskaper inom organisationen och att förvaltningsobjekten främst används för budgetering och ekonomisk styrning.

Detta innebär förändringar i styrning, men också i förhållningssätt och ställer krav på företagskulturen. En av de viktigaste framgångsfaktorerna som vi har identifierat inom studien är att skapa och upprätthålla en gynnsam kultur som främjar förändringar. De mest framgångsrika företagen i vår studie är mycket bra på att göra detta och det får dem att sticka ut från mängden.


Läs även