En heltäckande verksamhetsmodell

CGI – Digitaliseringspartnern hjälper bland annat till med att, via en heltäckande verksamhetsmodell med checklistor och best practice, öka förmågan att bli:

  • enklare att styra
  • agil
  • datadriven
  • faktabaserad
  • insiktsdriven
  • innovationsdriven
  • kvalitetsdriven
  • automatiserad
  • effektivare

Målbild

CGI - Digitaliseringspartnern hjälper till att ta fram en långsiktig målbild som är mätbar så att det är tydligt när målbilden är uppnådd.

Handlingsplan

CGI - Digitaliseringspartnern hjälper även till att skapa en konkret handlingsplan med nödvändiga förbättringsinitiativ för att nå målbilden. Förbättringsinitiativen prioriteras för att ge optimal nytta över tid.

Kontinuerlig uppdatering

Handlingsplanen uppdateras kontinuerligt för att justeras efter lärdomar och nya prioriteringar. Även målbilden behöver justeras och uppdateras, men normalt sett inte lika ofta.

Nyttorealisering

Initiativen i handlingsplanen genomförs med en verksamhetsförbättringsmetod som har stort fokus på nyttorealisering. Erfarna verksamhetskonsulter som arbetar med modeller, och ramverk säkerställer att arbetet genomförs utifrån känd och fungerande metodik.

Best practice – CGI Practices

Eftersom många förbättringsarbeten är likartade och har genomförts hos många privata och offentliga verksamheter finns ofta Best Practice som gör genomförandena snabbare och säkrare. Med hjälp av vårt skandinaviska nätverk som vi kallar för CGI Practices (som är del i vårt internationella nätverk) samlar och utvecklar vi metoder och arbetssätt.

CGI - Digitaliseringspartnern använder human- och strukturkapital från våra Practices för att säkerställa strukturerat och effektivt stöd till våra kunder.

CGI - Digitaliseringspartnern skapar större nytta tillsammans med CGI:s digitaliseringsfabriker

Digitalisering = Verksamhetsförbättringar med hjälp av IT. Förbättringsprojekt kräver många kompetenser och stor erfarenhet, till exempel service design för att optimera ett förbättringsinitiativ utifrån kundens eller slutanvändarens perspektiv, processoptimering för effektivare flöden, verksamhetsutveckling för nya rutiner, AI för att prediktera ett resultat, RPA för att automatisera en åtgärd samt förändringsledning för att börja arbeta på det nya sättet.

 

Digitaliseringsfabriker

Processbild över digitaliseringsfabriker