Vi på CGI Business Consulting fortsätter vår tredelade artikelserie med insikter för att stötta CIO:er och ledare inom IT i att skifta fokus från den initiala krisreaktionen till att på bästa sätt hantera den nu pågående krisen.

I den här andra delen av artikelserien kommer vi att belysa betydelsen av Snabbhet och agilitet samt av Kreativitet och innovation (här hittar du artikel 1). 

 

Att hantera motgångar kräver snabbhet och agilitet

 

CGI business consulting, hur CIO kan underlätta återhämtning och omstart i en exceptionell tid.

SITUATION

Man kan se skillnad på hur organisationer som reagerar långsamt på förändrade omständigheter presterar jämfört med organisationer där ett agilt mindset och en agil metodik etablerats i stor utsträckning. Snabbhet och agilitet är nu viktigare än någonsin för att hantera den pågående krisen.

Redan före situationen med COVID-19 kunde det etablerade gränssnittet mellan verksamhet och IT göra det svårt för organisationer att styra verksamheten och göra gemensamma ansträngningar för att skapa största möjliga kund- och affärsvärde.

Projekt som drivs enligt traditionella metoder upplever betydande störningar när nu många eller kanske alla projektdeltagare arbetar på distans. I stora och fördefinierade projekt tar det tid att agera på förändrade omständigheter och de följer vanligtvis en överenskommen, formell beslutsprocess. Även agila team tvingas arbeta mer distribuerat, vilket kräver att metodik och arbetssätt anpassas.

Vissa processer och funktioner, såsom servicedesk, påverkas av krisen genom att den får hantera ett ökat antal förfrågningar från anställda och kunder, samtidigt som de måste hantera försvårande omständigheter på grund av distansarbete, minskad personalstyrka och förändringar i efterfrågan.

 

Därför är det viktigt

Att reagera långsamt på en snabbt föränderlig situation kan sätta onödig press på ett redan ansträngt företag eller organisation och hindra förmågan att återhämta sig och starta om avsevärt.

 

REKOMMENDATIONER

Agilitet i all utveckling 

 • Säkerställ att din organisation kan agera snabbt på förändrade kundbeteenden och förväntningar, behov, regler och krav på integration etc.
 • Anta ett mer flexibelt förhållningssätt för planerade projekt. Etablera agil planering och agilt utförande i kortare sekvenser för snabbare feedback.
 • Fokusera på Minimum Viable Product (MVP) och kontinuerlig förbättring istället för stora releaser.

 

Sömlöst gränssnitt mellan verksamhet och IT

 • Anpassa affärs- och IT-strategi, mål, planering och styrning.
 • Involvera verksamheten i varje fas av IT-leveransprocessen och sträva efter ett sömlöst gränssnitt mellan verksamhet och IT.
 • Låt ledare bestämma riktning och team bestämma hur de ska ta sig dit. 

 

Agil leverans i distribuerade team 

 • Investera i kommunikations- och planeringsverktyg som stöder distribuerat distansarbete.
 • Var medveten om utmaningar kring ledarskap, kommunikation och kultur.
 • Skapa en gemensam vision och bygg förtroende genom återkommande videomöten. 
 • Involvera hela teamet i planering, demos och retrospektiv för ökad moral och transparens. 
 • Definiera standarder för kodkvalitet, definition-of-done, peer reviews och defektspårning.

 

Automatisera och automatisera sedan lite till

 • Automatisera processteg eller hela processer för att öka leveranshastigheten och frigöra resurser.
 • Frigör tid för innovation och omfördela resurser till områden som är kritiska för din organisation.
 • Överväg continuous integration och deployment (CI/CD) för ökad kvalitet och snabbhet. Då minskar samtidigt risken för mänskliga fel.
 • Använd väl beprövad teknik som redan finns i dina verktyg eller investera i nödvändiga verktyg och kunskap för att stödja din automatiseringsresa.

 

SÅ HÄR KAN CGI BUSINESS CONSULTING HJÄLPA TILL

Agil portföljhantering

 • Stötta i att fokusera på värdet snarare än på kostnaden av projekt vid prioriteringar.
 • Etablera arbetssätt och principer för att skapa stabila team som hålls ihop över tid, i stället för projektgrupper som avvecklas när ett projekt avslutas.

 

Agila ceremonier och arbetssätt

 • Etablera agil planering och agilt genomförande.
 • Stötta i att etablera agila ceremonier och arbetssätt, tillhandahåll interimsroller för att komma igång och coacha anställda på alla nivåer för att förbättra kunskaper och färdigheter.
 • Analysera insikter om kunder, förbättra förmågan att fatta datadrivna beslut baserade på förändrade omständigheter och kundbeteenden.

 

Få verksamhet och IT att samarbeta

 • Utvärdera mognaden i din organisation och vidta konkreta åtgärder för att minska avståndet mellan verksamhet och IT, skapa samsyn när det gäller strategi, mål, planering och styrning.
 • Utbilda i agilt förhållningssätt och tänkande, och fokusera på ledaregenskaperna i organisationen.

 

Distribuerad agil leverans

 • Utveckla kommunikationsstrategi och riktlinjer för distribuerade agila team.
 • Coacha produktägare och andra ledare i arbetet med att ta fram en tydlig vision, samt i distribuerat ledarskap och i empowerment av gruppmedlemmarna. 

 

Automatisering av processer och uppgifter

 • Undersök förmågan att automatisera utvecklingspipeline och andra processer.
 • Prioritera vilka processteg och processer som ska automatiseras, inklusive roadmap och konkreta åtgärder som fokuserar på time-to-market, kvalitet och säkerhet.

 

Att övervinna motgångar kräver kreativitet och innovation

 

CGI business consulting, hur CIO kan underlätta återhämtning och omstart i en exceptionell tid.

SITUATION

Att skapa en innovativ företagskultur bidrar till att främja kreativitet och okonventionellt tänkande för att lösa komplexa problem, övervinna svårigheter och dra nytta av möjligheter när de uppstår. Att skapa en trygg miljö är viktigt för att skapa utrymme för idégenerering och kreativitet.

Under denna period av social distansering och låg affärsverksamhet i de flesta branscher måste organisationer komma på nya och kreativa sätt att driva sina affärer och implementera tekniska innovationer för att nå framgång. Organisationer har tvingats att hitta nya sätt för att interagera med medarbetare, kunder och leverantörer och för att mäta produktivitet och prestation.

 

Därför är det viktigt

Konventionella metoder för problemlösning kommer sannolikt att vara otillräckliga för organisationer som försöker anpassa sig till den snabbt föränderliga marknad som vi nu befinner oss i för att kunna möta anställdas och kunders nya behov.

Kreativt tänkande leder inte bara till smarta lösningar på problem utan kan också leda till mer effektivt samarbete, främja tillväxt och förbättra arbetsmiljön.

 

REKOMMENDATIONER

Prioritera innovation

 • Stötta digital innovation på alla nivåer i organisationen för att främja en mer kreativ och innovativ kultur.
 • Etablera innovationslabb/tjänster för att främja samarbeten och stimulera nytänkande och idéutveckling för ökad tillväxt.
 • Skapa strukturer och metoder för att effektivt fånga och driva idéer till genomförbara lösningar.
 • Förenkla godkännandeprocesser för att möjliggöra innovation. Underlätta processer som krävs för att förverkliga och genomföra idéer.

 

Ta med innovation i utvärderingsprocessen

 • Belöna initiativ och idéer genom att inkludera innovativt tänkande som en del av medarbetarnas utvärderingsprocess. Tillåt misstag, uppmuntra och motivera medarbetarna.
 • Fira medarbetare som bidrar med kreativa idéer, vilket i sin tur inspirerar och uppmuntrar andra till kreativitet. En kreativ och innovativ arbetsplats bidrar till företagets konkurrenskraft. 
 • Ge tid och utrymme för innovation där medarbetarna får utnyttja sin mest kreativa tid för att tänka utanför boxen.
 • Definiera roller och ansvarsområden så att dessa omfattar innovation.

 

Bejaka nya sätt att samarbeta

 • Utvärdera möjligheterna till nya partnerskap och joint ventures för att dela leveranskedja, e-handelsplattformar och andra digitala plattformar för att hantera risker, problem och störningar, samt för att skydda slutkonsumenten.
 • Utforska molnlösningar som erbjuder möjligheter till kreativt samarbete, som enkelt kan frikopplas från övriga organisatoriska processer utan att få negativa effekter.

 

Främja mångfald

 • Nya perspektiv föder nya idéer. Medarbetare som möter en stor variation av frågeställningar inom och utanför organisationen blir sannolikt mer innovativa.
 • Korspollinera team genom att bygga tvärfunktionella grupper med kollegor som har varierande bakgrund, kompetens och erfarenhet.
 • Introducera medarbetarna till nya koncept och tankesätt genom arbetsrotation. Mångfald och inkludering är nyckeln till innovation.

 

SÅ HÄR KAN CGI BUSINESS CONSULTING HJÄLPA TILL

Portföljhantering

 • Vägleda och stötta vid prioritering av digitala initiativ.
 • Tillhandahålla expertis kring hur initiativ kopplas till teamens backlog och skapa utrymme för innovation.

 

Mätning och uppföljning

 • Etablera modeller och ramar för innovation och innovationsinsatser som ska ingå i medarbetarens årliga utvärdering av prestation.
 • Coacha i processen för medarbetarutvärdering.

 

Styrning och organisation

 • Vägleda och stötta vid etablering av innovationslabb/tjänster.
 • Fastställa roller och ansvarsområden för att återspegla innovationsinsatser.
 • Tillhandahålla expertis inom förändringsledning för att få fart på innovationsresan.

 

Inköp och leverantörshantering 

 • Skapa innovativa och kreativa inköpslösningar och leverantörssamarbeten.
 • Inrätta av modeller och ramverk för innovation som ska ingå i ramverket för leverantörsutvärdering.

Kontakta oss för mer information

Luke Croome
Manager
Business Technology Management
CGI Business Consulting  luke.croome@cgi.com
+46 76 557 90 18

Sofia Nilsson
Vice President Consulting Services
Head of Business Technology Management
CGI Business Consulting  sofia.nilsson@cgi.com
+46 72 546 49 71