För alla som jobbar med betalningar, banker och IT, är nya regulatoriska krav, tekniska utmaningar och omvälvande branschöverskridande förändringar något vi fått vänja oss vid. I slutet av 2022 kommer dock den nya Swift-standarden att tas i drift. Det får stora konsekvenser för banker – förändringar som kan innebära ett avgörande vägval.

Övergången till ISO20022-formatet kommer innebära att anpassningar måste göras i hela kedjan av backoffice-systemen. Meddelandena i det nya formatet är större och kommer att behöva skickas över en mängd olika nät. Det kommer att få stor inverkan på den nuvarande bankinfrastrukturen. Backoffice-system och meddelandeplattformar tenderar att leva längre i banker eftersom de också berör så många andra system och processer.

Om verksamheten bara hade denna förändring att förhålla sig till kanske det inte skulle vara så farligt och anpassningen inte så omfattande. Men faktum är att sammantaget, och i kombination med flera ytterligare förändringar som P27 och RIX-INST, ställer det banksektorn inför viktiga tekniska beslut.

Ta tillfället i akt för ett teknikskifte

De äldre systemen som hanterar betalningar är ofta djupt inbäddade i komplexa ekosystem och hanterar dessutom miljontals kronor varje dag. För att de ska klara anpassningen måste genomgripande förändringar göras.

Det är frestande att försöka göra så lite som möjligt och för att komma undan så billigt som möjligt.

Men kanske är det just nu som man bör ta tillfället i akt att göra en mer omvälvande anpassning och förändring av infrastrukturen. Det kommer kanske inte något lika bra tillfälle att ta ett stort grepp om systemen och mer genomgripande förnya floran av infrastruktur och plattformar. Äldre system som är svåra att anpassa för att få total regelefterlevnad kan då ersättas med moderna integrerade och molnanpassade betallösningar, vilket generellt minskar implementeringstiderna och möjliggör för vidare förnyelse och utveckling.

Vi byggde om vår egen betalmiljö

Med start 2016 har vi på CGI omdefinierat och byggt om vår egen betalningsplattform för att den skulle uppfylla alla nya krav. Vi har specifikt utvecklat den för att kunna hantera datastrukturen i ISO 20022 samt för att kunna bearbeta betalningar i realtid och stötta hanteringar av alla typer av betalningar 24x7. Det har inte bara gett oss ökad effektivitet och sänkta kostnader, utan också inneburit att vi fått en ny infrastruktur och nya system som gör oss bättre rustade för framtiden.

Hitta rätt plattform och partner

Det är viktigt att hitta rätt plattform för att uppnå alla fördelarna med ett plattformsbyte och en anpassning till molnet. Men även rätt erfarenhet, kompetens och anpassade processer krävs för att minimera riskerna, kostnaderna och påverkan på resten av verksamheten. Vill du veta mer om CGI:s erfarenheter och kompetens av såväl plattformsbyten som regulatoriska krav på banker och betallösningar, välkommen att kontakta oss.