Medicinsk bildbehandling är ett av de snabbast växande områdena inom hälso- och sjukvården. Under de senaste decennierna har området utökats till att omfatta en rad olika bildbehandlingsmetoder, som datortomografi, magnetkamera och ultraljud, samtidigt har vanliga foton blivit både enklare att ta och mer vanligt förekommande i vårdsituationer. Enbart i USA görs i runda slängar 600 miljoner bildrelaterade undersökningar varje år, enligt Science Direct. Den enorma ökningen av medicinska bilder är en oersättlig resurs, men den medför också utmaningar för vården.  

En bild säger mer än tusen ord 

Rätt hanterade kan de många olika typerna av medicinska bilder hjälpa både vårdpersonal och patienter, med såväl diagnosticering som att erbjuda värdefull information som kan ha betydelse för patientens framtida hälsa. Peter Hedman Surlien, produktansvarig medicinsk bild på CGI:s ehälsoteam, förklarar: 

”Säg att en patient kommer in akut med bröstsmärtor. Då tas en mängd prover och ofta ordineras röntgen. Röntgenbilderna kan konstatera en förändring på exempelvis hjärtat, men det är svårt att avgöra när den uppstått eller hur snabb förändringen varit. Om behandlande läkare då kan få tillgång till tidigare bildmaterial går det, med hjälp av tekniska lösningar, att göra värdefulla jämförelser, även om det äldre bildmaterialet inte är identiskt utformat eller i samma format. Informationen som då kan komma fram, kan bidra till att göra både bättre prioriteringar i vården och vägleda i behandlingen av den enskilda patienten.” 

Det är dock inte bara bilder på det aktuella problemet som kan hjälpa vården. Även annan information, utanför det huvudsakliga motivet i bilden, kan ge värdefull information över tid.  

”Gör man en undersökning av en specifik skada eller ett organ, så kommer det ju också oundvikligen med information om intilliggande organ, vävnad, skelett med mera, berättar Peter. Det kan finns mycket information i dessa bilder, som blir användbart senare i patientens liv. Bildmaterialet måste då finnas tillgängligt och i ett format som gör att det går att använda och analysera långt fram i tiden.” 

Enkelheten kring foton ger också upphov till många andra typer av vårdrelaterade bilder. Det är idag inte ovanligt att bilder tas ute på avdelningar. Erik Halsius, rådgivare medicinsk teknik hos CGI, förklarar att det finns enkla tekniska verktyg som gör att personal kan ta bilder med sin vanliga mobiltelefon, men att en personalinställning kan göras i telefonen så bilden överförs till ett vårdsystem direkt, istället för att lagras på den privata telefonen.  

”Det är värdefullt att kunna dokumentera pågående behandling, som ärrvävnad, operationsplacering och sår, fortsätter Erik. Med rätt verktyg kan det gå enkelt att på ett effektivt sätt lagra bilderna, så att de följer patientens journal, men också för att kunna göra mer kvantitativa analyser kring behandlingar, utfall, komplikationer och mycket annat.” 

Stor potential med AI 

Bland alla möjliga tillämpningar av AI och maskininlärning inom vården är medicinsk bild den som har allra störst potential. AI-baserade beslutsstödsystem kan exempelvis tränas att tolka stora mängder röntgenbilder för att kunna bistå läkare i att ställa diagnos och att avgöra rätt behandling. 

”När det gäller datortomografi och magnetkamera har det faktiskt visat sig att AI och andra avancerade analysmetoder har bättre förmåga att få ut användbar information för att fatta rätt beslut än vad mänsklig analys klarar. Det finns så mycket information i medicinska bilder som vi inte ens har kommit i närheten av att utnyttja genom traditionella tolkningsmetoder.” 

Lösningar som skapar värde för medicinsk bild 

För att den växande mängden bildmaterial både ska gå att hantera och kunna användas på bästa sätt krävs effektiva och digitala lösningar. CGI:s experter inom medicinsk bild redogör för några av verktygen som de jobbar med redan idag.  

”Idag finns system som kan integreras med exempelvis journalsystem så att alla typer av bilder integreras och kopplas till en patients journal, så att alla typer av bilder samlas över tid och finns tillgängliga för analys, både för hela vårdteamet, men också för framtida vårdkontakter,” säger Peter. 

Då remisser är hårt knutna till vilket RIS- (Radiology Information System) eller PACS-system (Picture Archive and Communication System) som vårdinrättningen använder, är det ofta problem att överföra bilder mellan olika vårdgivare, där många bilder inte heller hanteras digitalt.  

”Mycket av den medicinska bildhanteringen är inte effektiv idag, säger Erik. Vi jobbar dock med olika system som effektivt kan koppla ihop och förmedla bilder och annan information mellan olika system och samtidigt gör det på ett patientsäkert sätt. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med olika aktörer inom vården, vilket gör att vi kan anpassa och integrera digitala verktyg och system så att de passar och stöttar vården och verksamheten, utifrån hur de arbetar. Det har vi gjort för exempelvis VGR.” 

Att integrera vården och tekniken 

CGI har tillgång till klinisk erfaren personal och många olika tekniska lösningar som kan bistå sjukvården med att både göra bildrelaterad information tillgänglig för alla relevanta delar av vården och för att tolka och följa upp bildrelaterad medicinsk information oavsett format, avbildningsteknik eller över tid. 

Läs mer om vad CGI kan erbjuda i vår artikel CGI och GE Healthcare tillsammans för vården.