Medicinsk bildbehandling har utvecklats snabbt och spelar idag en central roll inom sjukvården, när det gäller att bekräfta, bedöma och dokumentera förloppet av många sjukdomar och behandlingssvar. För att få ut det mesta av medicinska bilder krävs dock ett visst mått av tekniskt stöd. För att kunna implementera effektiva tekniska lösningar och utnyttja den senaste tekniken på ett sätt som passar vården har vi på CGI ingått ett partnerskap med GE Healthcare. Företagen kommer att använda data, artificiell intelligens, maskininlärning och prediktiv analys för att vården bättre ska kunna hantera material, utrustning och personalresurser. Flera av de lösningar CGI och GE Healthcare arbetar på tillsammans har specifikt fokus på området medicinsk bild. 

Minskade variation i bildbehandling 

Variationer i olika processer och format för bilddiagnostik kan göra det svårt och ineffektivt att använda bildmaterialet på ett effektivt sätt i diagnostiseringen. Det kan också leda till att patienter utsätts för onödigt höga stråldoser, när röntgenbilder måste tas om eller på grund av att ytterligare undersökningar krävs.  

”Med rätt digitalt stöd är det inte bara möjligt att minska olika typer av protokoll, översätta bildformat och få stöd i analysen av bilderna,” säger Fredrik Augustsson hos CGI. ”När det gäller stråldoser finns också en Europeisk standard (ALARA, As Low As Reasonale Achievable) som bidrar till att stråldoserna hålls nere. GE Healthcare har exempel som visar att doserna kan minskas med över en fjärdedel för vissa diagnosområden. Tekniska lösningar kan bidra till effektivare utnyttjande av de bilder som redan finns och minska överutnyttjandet av bildtekniken.”  

Med CGI:s hjälp kan de tekniska lösningarna harmoniseras och integreras med vårdens övriga system så att hanteringen och användningen blir enkel, samtidigt som ny smart teknik utnyttjas. 

Minska väntetider och optimera diagnosticering 

Att minska väntetiderna för behandling genom att korta diagnosticeringstiden är ett av de viktiga mål som vården har på sig. Väntetider påverkar inte bara en patients situation och långsiktiga hälsoutveckling, utan kan också öka kostnaderna för behandlingarna.  

Att optimera utnyttjandet av bildtillgångarna har därför påverkan på väntetider, vårdköer samt planering och bokning av olika undersökningar och provtagningar. Här kan effektivitet både i hantering av bilder, tolkningen av dem och förmågan att överföra bildmaterial från olika system och mellan olika vårdgivare snabba upp processen och effektivisera vårdflödet. 

”Med GE Healthcares specialisering inom vårdteknik och CGI:s erfarenhet av och långa samarbete med samtliga regioner i Sverige ger det värdefull kunskap om hur tekniken bör anpassas och användas för att ge bästa möjliga utfall för både vårdgivare och patienter,” säger Berndt Sandberg hos CGI. 

Optimera resurser 

När efterfrågan på bilddiagnostik ökar, och särskilt de mer avancerade typerna, som magnetröntgen och datortomografi, blir utnyttjandegraden av utrustningen en viktig faktor.  

”Med rätt digitalt stöd går det inte bara att optimera utnyttjandet av utrustningen, utan man kan också bistå med att ge patienter rätt information och hjälp med förberedelser inför en undersökning, samt att hantera uteblivna eller avbokade undersökningar på ett effektivt sätt,” säger Fredrik.  

CGI för vården 

Digitalisering kräver inte bara teknisk kompetens, utan även ett stort mått av förståelse för verksamheten och hur de arbetar. Vi på CGI har inte bara partnerskap med GE Healthcare och andra ledande leverantörer av medicinska system och utrustning. Vi har också avtal med alla regioner i Sverige. Med vår erfarenhet och kompetens inom integration av IT-system och vår expertis inom säkerhet kan vi implementera och optimera system så de får stort värde för verksamheten och dessutom på ett sätt som passar vården (och inte tvärt om). Vi har både läkare och sjuksköterskor anställda som har expertis och erfarenhet inom en rad vårdområden vilket gör att vi kan utgå från vårdens behov, patientsäkerhet och hur personalen arbetar i sitt dagliga arbete idag - och framöver säger Berndt. 

Berndt Sandberg 
Ansvarig nationella e-Hälsoteamet           

Fredrik Augustsson 
Ansvarig eHealth technology 

Läs mer om hur vi tillsammans med GE Healthcare kan hjälpa dig med Medicinsk bild eller kontkat oss direkt.