Under de senaste åren har molntjänster blivit en integrerad del av många verksamheters IT-system. Via molntjänster kan de uppnå den skalbarhet och kostnadseffektivitet som krävs för att kunna genomföra nödvändiga digitaliseringar. Ändå frågar sig många företagsledare om de kan börja dra nytta av molnet bara genom att göra en teknisk övergång till detsamma från befintliga IT-modeller.

Baserat på vår erfarenhet är svaret nej. En effektiv användning av molntjänster, särskilt i en hybrid-IT-strategi med en blandning av traditionella IT- och molnmiljöer, kräver att IT-verksamheten organiseras om. Inte minst måste IT-verksamheten vara bättre integrerad med de affärsenheter som den servar för att kunna möta deras ökade krav på ett snabbare och mer flexibelt sätt.

Att omvandla IT-organisationer till den digitala världens affärsbehov kräver att etablerade processer, roller, verktyg, kompetenser, affärskoncept och företagskultur förnyas.

Detta innebär att IT-organisationen måste göras om till en enhet som är helt anpassad till den digitala världens affärsbehov. En sådan omvandling kräver att etablerade processer, roller, verktyg, kompetenser, affärskoncept och företagskultur i den befintliga organisationen förnyas. De övergångsprojekt som krävs för att åstadkomma en sådan transformation kan dock utgöra en alltför stor risk för många beslutsfattare.

Det här gör att många organisationer väljer en "bimodal" IT-organisation. Att ha två separata IT-organisationer i två hastigheter är dock dyrt och minskar kostnadseffektiviteten för molntjänsterna eftersom resurs- eller kapacitetsdelningen mellan de två avskilda och självförsörjande IT-organisationerna är begränsad. Dessutom leder uppdelningen mellan ”långsam och snabb” till olika strukturer, processer, tekniker, metoder och kulturer, för vilka de anställda behöver utbildas på olika sätt. Därför är det nästan omöjligt att snabbt utbyta resurser och kunskap mellan organisationsenheterna.

Trenden med hybrid IT-strategi med bimodal IT-organisation är meningsfull om målarkitekturen och implementeringsplanen definieras och samordnas i ett tidigt skede.

Ett annat tillvägagångssätt är att skapa en multimodal IT-organisation baserad på en DevOps-filosofi som spänner över hela företaget. Resultatet blir en dynamisk miljö som stöder olika affärsenhetskrav rörande flexibilitet och hastighet baserat på de underliggande applikationerna.

Är den nuvarande trenden mot en strategi för hybrid IT med en bimodal IT-organisation meningsfull på kort sikt?

Ja, den kan vara vettig om målarkitekturen och implementeringsplanen definieras i IT-strategin och samordnas tätt med affärsenheterna i ett tidigt skede. Färdplanen mot molntjänster beror i hög grad på situationen i organisationen, inbegripet villkor som dataskydd, IT-organisationens mognad och befintliga programs molnportabilitet.

I princip bör en övergång från horisontella och vertikala IT-tjänster till en molnmiljö inte startas samtidigt. Ett enklare tillvägagångssätt är att börja med en övergång från horisontella infrastrukturtjänster (IaaS) till en molnleverantör. Till största del påverkar detta bara IT-organisationen och övergången kan implementeras genom att anpassa befintlig IT-verksamhet och stödja den tekniska migrationen av program till molninfrastrukturen.

I princip bör en övergång från horisontella och vertikala IT-tjänster till en molnmiljö inte startas samtidigt.

Att skapa en dyr bimodal IT-organisation är inte nödvändigt i startfasen av molnstrategin. Men om en disruptiv affärsmodell kräver att nya applikationer snabbt utvecklas, behövs ett transformationsprojekt för att upprätta en agil organisationsenhet med nya processer, roller, metoder och en väl fungerande arbetskultur. I det här fallet kan en utveckling av en bimodal IT-organisation uppnås genom att etablera ”innovationslaboratorier” i starten av omvandlingsprocessen och genom att introducera DevOps-metoden.

Moln- eller hybridmolnarkitekturer bör inte vara en fristående lösning, utan en integrerad del av en smidig IT-organisation.

I dessa labb och med hjälp av DevOps-filosofin, arbetar medarbetare från de olika IT-organisationerna och affärsenheterna tillsammans för att skapa nya smidiga metoder i mindre team, samtidigt som de själva utvecklar applikationer för att påskynda den digitala omvandlingen. Teamen ersätter inte den befintliga IT-organisationen utan kompletterar den i en första fas.

Vilka förändringar krävs för att hantera en strategi som bygger på hybrid IT?

Moln- eller hybridmolnarkitekturer bör inte längre vara en fristående lösning, utan snarare en integrerad del av en smidig IT-organisation. Den typiska organisatoriska uppdelningen av att ”planera, bygga och köra” med olika processer måste därför hanteras och därför kommer IT-omvandlingen att vara en viktig uppgift för ledningen under de kommande åren.

Det är viktigt att projektet planeras som en omvandling av IT-organisationen snarare än som en migration från fristående teknik till molnteknik. Utan en hållbar omvandling av IT-organisationen kommer en digital omvandling av företaget inte att vara möjlig.