Byggnadsrenoveringar kan många gånger bli kostsamma och tidkrävande arbeten. Bakom väggarna döljer sig olika former av installationer, reglar och ledningar som inte varit synliga för blotta ögat, tills nu. BIM4EEB är ett EU-projekt med flertalet samarbetspartners, där RISE och CGI utvecklar ett digitalt sensor- och AR-verktyg som gör det möjligt att se genom väggarna.

Många gånger vet man inte hur omfattande och tidskrävande en renovering blir förrän man öppnar väggarna. Med hjälp av AR-verktyget som utvecklas av RISE och CGI, kan man nu skapa en 3D-bild av installationerna bakom ytan.

Hand som är vänd mot personen medan andra handen pekar på en skylt fylld av text när personen tittar genom VR-glasögon

"Digitaliseringen av byggbranschen är verkligen efterlängtad. Att använda AR-teknik för att hitta installationer i byggnader är intressant både ur teknikutvecklingssynpunkt och effektivt av tids- och kostnadsskäl. Här finns mycket intressant teknik att applicera på renoveringsområdet", säger Birgitta Andersson som är projektledare på RISE och leder den svenska delen av projektet tillsammans med CGI.

Även fastighetsägarna och deras hyresgäster har nytta av tekniken. Eftersom man som fastighetsägare antingen har boende eller hyresgäster som driver verksamhet att ta hänsyn till, så vill man att renoveringen ska löpa på så snabbt och effektivt som möjligt för alla.

Se genom väggarna med AR-teknik

För att svara upp mot behovet av snabba och kostnadseffektiva renoveringar startades EU-projektet BIM4EEB. RISE och CGI medverkar i projektet med att utveckla digitala verktyg för att kunna kartlägga byggnader med hjälp av AR-teknik. BIM är en förkortning av engelska ”Building Information Model” och kan översättas till ”Byggnadsinformationsmodellering”. AR står för ”Augmented Reality” som betyder ”förstärkt verklighet”. Tekniken bygger på att man med hjälp av ett sensorverktyg kombinerar geometriska data med sensorteknik för att hitta ledningar, rör och reglar i det aktuella rummet och ge en bild av de befintliga installationerna bakom väggarna.

"Efter att man läst av all data med hjälp av sensorverktyget, skapas en tredimensionell bild som presenteras för användaren i en 3D-miljö med hjälp av AR-glasögon. Du kan helt enkelt röra dig runt i rummet och se genom väggarna. I många byggprojekt saknas ritningar över byggnaden och då blir AR-verktyget en god hjälp eftersom man ändå kan få en komplett bild av fastigheten", förklarar Per Andersson, Director Consulting Expert på CGI.

Snabbt och kostnadseffektivt

"En av vinsterna med att jobba med AR-teknik är att kartläggningen blir noggrann och går relativt snabbt, vilket gynnar såväl fastighetsägare som hyresgäst. Det kommer att ge en enklare och mer effektiv renoveringsprocess för samtliga intressenter", säger Birgitta Andersson.

Förutom en effektivare renoveringsprocess hoppas projektdeltagarna att de kan bidra till ökad tillgänglighet i Europa när det kommer till digitala verktyg för byggmiljön. För att göra det möjligt behövs en samverkan mellan olika intressenter och verktyg på marknaden för att skapa en harmonisering av dataformat och utbyten av information.

Testning och användarvänlighet i fokus

Idag pågår en validering av verktyget på tre olika demonstrationsplatser i olika klimatzoner inom Europa för bästa möjliga utvärdering av resultatet. Utvalda platser är Italien, Polen och Finland. Byggnaderna på de tre platserna består av bostadslägenheter i allmännyttiga bostadsföretag. Man lägger också stort fokus på att verktyget blir så användarvänligt och smidigt som möjligt för de tilltänkta målgrupperna.

"Våra intressenter finns inom många olika områden. Det kan vara arkitekter, konstruktörer, designer, byggföretag och serviceföretag. Alla dessa intressenter förväntas ha nytta av BIM-baserade processer i renoveringsarbetet. För att verktyget ska få genomslagskraft behöver det vara enkelt att använda", säger Per Andersson. 


Om BIM4EEB

BIM4EEB är ett EU-finansierat forskningsprojekt som utvecklar digitala verktyg för renoveringsprocessen i befintliga byggnader. Det BIM-baserade verktygskonceptet integrerar ett effektivt informationsflöde genom digitala 3D-modeller som leder till förbättrade arbetsprocesser avseende kvalitet, noggrannhet och tid.

Kontakt:

Birgitta Andersson 

Projektledare, RISE 

Telefon: 070-318 59 06

email: birgitta.andersson@ri.se

 

Per Andersson 

Director Consulting Expert, CGI

Telefon: 0970-698856

email: per.e.andersson@cgi.com